piątek, 13 maj 2016

Interpelacja nr 2481 i odpowiedź w sprawie podmiotów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wystawionych na sprzedaż

Do ministra energii.

w ramach przyjętego programu naprawczego dla JSW S.A. mają zostać sprzedane należące do Grupy JSW następujące podmioty: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, Koksownia „Przyjaźń”, Spółka Energetyczna „Jastrzębie” i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. W kwietniu mają się odbyć przetargi kolejnych składników majątkowych spółki, a mianowicie: hotel „Różany Gaj" w Gdyni, ośrodek wczasowy „Diament" w Pobierowie, ośrodek „Neptun" w Sianożętach oraz „Jastrzębia Turnia" w Zakopanem. Co więcej pojawiły się informacje o możliwości sprzedaży KWK „Krupiński” niemieckiemu inwestorowi.

Całą sytuacją coraz bardziej zaniepokojeni są górnicy, którzy nie wiedzą jakie jeszcze zakłady pracy wchodzące w skład JSW mogą zostać sprzedane. Nikt z nimi nie rozmawia i o niczym nie informuje – mówią sami górnicy. Dochodzące do nich strzępy informacji (najczęściej z mediów) budzą tylko lęk i strach o najbliższą przyszłość.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informacje:

  1. Czy lista podmiotów należących do JSW S.A. wystawionych na sprzedaż jest już zamknięta? Czy też planuje się kolejne składniki majątku dołączyć do tej listy?
  2. Do kogo są kierowane oferty kupna tych podmiotów?
  3. Czy znani już są przyszli inwestorzy dla podmiotów wystawionych na sprzedaż?
  4. Jak ma wyglądać kapitałowy udział inwestorów w sprzedawanych pomiotach?
  5. Jakie środki finansowe zamierza uzyskać JSW ze sprzedaży tych aktywów?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2481 w sprawie podmiotów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wystawionych na sprzedaż

Ostateczny katalog podmiotów Grupy Kapitałowej Spółki przeznaczonych do zbycia lub częściowej dezinwestycji stanowi przedmiot rozmów, a ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadną po wyborze optymalnego scenariusza restrukturyzacji spośród kilkunastu obecnie analizowanych.

Najkorzystniejsze scenariusze przewidują m.in. zachowanie większościowych pakietów akcji JSW KOKS S.A., WZK Victoria S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (dalej: SEJ) pod kontrolą JSW S.A. Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma potencjalnymi nabywcami pakietów akcji spółek JSW KOKS S.A., WZK Victoria S.A. Do czasu rozstrzygnięcia negocjacji i podpisania ostatecznych umów nie można przesądzić, który z nich ostatecznie nabędzie mniejszościowe pakiety akcji i jednocześnie wskazać wysokość środków, jakie Spółka uzyska ze sprzedaży aktywów.

Aktualnie w związku z realizowanymi działaniami w zakresie planu restrukturyzacji Spółki, w tym procesu dezinwestycji wybranych aktywów należących do Grupy JSW S.A., w dniu 28 kwietnia br. została zawarta pomiędzy PGNiG Termika S.A. oraz SEJ umowa sprzedaży na rzecz PGNiG Termika 100% akcji w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (dalej: PEC) z Grupy Kapitałowej SEJ.

Łączna cena za akcje PEC wynosi 190,4 mln zł, przy czym kwota 50 mln zł zostanie zapłacona dopiero po otrzymaniu przez PGNiG Termika S.A. potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia, na podstawie, których PEC udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje wyemitowane przez SEJ w ramach programu emisji obligacji z dnia 17 października 2013 r. Środki pozyskane przez SEJ z tytułu sprzedaży akcji PEC zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego SEJ „Energetyka 2016”, w szczególności sfinansowanie dokończenia budowy bloku fluidalnego CFB. W ramach transakcji uregulowane zostały również długoterminowe warunki zakupu przez PEC ciepła od SEJ oraz węgla do celów energetycznych od JSW S.A.

Ponadto, w dniu 28 kwietnia 2016 r. PGNiG Termika złożyła JSW S.A. warunkową ofertę wiążącą dotyczącą nabycia akcji SEJ.

Poza tym, w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych podjęte zostały decyzje o zbyciu majątku nieprodukcyjnego JSW S.A. zbędnego dla prowadzenia podstawowej działalności wydobywczej. Są to przede wszystkim ośrodki wczasowe oraz hotel „Różany Gaj” w Gdyni. Podobne działania w obszarze aktywów nieprodukcyjnych zostały podjęte w całej Grupie Kapitałowej JSW.

Jednocześnie pragnę podkreślić, mając na uwadze, że wszystkie działania Spółki w zakresie zbycia lub częściowej dezinwestycji będą transparentne i dokonywane na zasadach rynkowych.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski