wtorek, 26 kwiecień 2016

Interpelacja nr 2368 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania KWK "Makoszowy"

Do ministra energii.

proces restrukturyzacji górnictwa trwa od kilkunastu miesięcy. W ramach działań podejmowanych z tworzeniem „Nowej Kompanii Węglowej” KWK „Makoszowy” została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jest to ostatnia kopalnia w Zabrzu, zapewniająca 1400 miejsc pracy bezpośrednio oraz 1000 miejsc pracy w otoczeniu. Przez 8 miesięcy zrealizowała program naprawczy. Biorąc pod uwagę trudna sytuacje w jakiej znalazła się KWK „Makoszowy”, udało się kierownictwu zgodnie z przyjętym programem naprawczym wyprowadzić kopalnię na prostą. Jak wskazują pracownicy kopalnia otrzymała 2.5 razy mniej pomocy publicznej niż KWK „Brzeszcze”, wydobyli ponad dwukrotnie więcej węgla i sprzedali go za 3-krotnie większą kwotę.

28.12.2015 r. oraz 07.03.2016 r. pracownicy kopalni i Związki Zawodowe apelowali do Pani Premier Beaty Szydło o niezamykanie kopalni, a wskazanie inwestora, który pomoże kontynuować wydobycie. W swoim apelu pracownicy piszą: „Jako pracownicy tej kopalni zdecydowaliśmy się dalej pracować, nie obciążając budżetu pomocą publiczną, wierząc w słowa Pani Premier o „niezamykaniu kopalń” .

Media od kilku miesięcy donoszą, że pojawił się inwestor, który zgłasza chęć przejęcia kopalni i kontynuowania wydobycia. Brak jednak decyzji Rządu.

Dlatego proszę Pana Ministra o informację:

  1. Jakie są dalsze losy KWK „Makoszowy”?
  2. Jakie działania podjął rząd w celu uratowania tego zakładu pracy?
  3. Jaki los czeka pracowników KWK „Makoszowy”?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2368 w sprawie funkcjonowania KWK "Makoszowy"

Polski sektor górnictwa węgla kamiennego znalazł się w stanie najpoważniejszego kryzysu od wielu lat. Jego przyczyn można upatrywać w wielu czynnikach, do których nie należy wyłącznie ogólnoświatowa sytuacja rynkowa i drastyczne załamanie cen, ale także rosnące koszty wydobycia. Sytuacja sektora, z uwagi na potrzebę utrzymania poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, obliguje Rząd Polski do podjęcia działań, których celem będzie przywrócenie racjonalności ekonomicznej polskiego górnictwa.

Obecnie sprawą kluczową jest zapewnienie płynności finansowej spółek górniczych oraz realizacja działań naprawczych prowadzących do korzystnych przemian w górnictwie węgla kamiennego, odzyskania rentowności przez spółki węglowe i efektywnego ich funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej.

Niestety na podstawie sygnałów płynących ze światowych rynków węglowych nie można obecnie wnioskować, że w najbliższym okresie sytuacja w branży będzie sprzyjająca. Gdy ceny surowca na rynkach spadają, obniża się opłacalność inwestycji, a to niestety nie przyciąga do branży inwestorów.

Dlatego też aby przetrwać ten trudny okres, również w kwestii przyszłości KWK „Makoszowy”, zdecydowano o podjęciu rozmowy z Komisją Europejską, mającej na celu wydłużenie okresu finansowania z dotacji budżetowej bieżących strat produkcyjnych KWK „Makoszowy” tj. strat powstałych wskutek dodatniej różnicy pomiędzy kosztem produkcji węgla a ceną jego sprzedaży.

W związku z tym w dniu 28 stycznia 2016 r. do Komisji Europejskiej przekazano aktualizację wniosku notyfikacyjnego na udzielenie pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym również na pokrycie bieżących strat. Działanie to pozwoli na wydłużenie czasu potrzebnego do podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia inwestora dla kopalni. Do tego czasu kopalnia będzie kontynuowała wydobycie poprzez finansowanie nie pokrytych przychodami ze sprzedaży węgla kosztów produkcji, obejmujących koszty związane z produkcją, wzbogacaniem oraz sprzedażą węgla KWK „Makoszowy” w tym m.in.: koszty pracy, koszty materiałów, energii, usług obcych, amortyzacji, koszty kapitałowe.

Jednocześnie informuję, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie ustaje w poszukiwaniach i rozmowach z potencjalnymi inwestorami chętnymi nabyć ten zakład górniczy, zapewniając kontynuację wydobycia węgla z istniejących złóż oraz utrzymanie miejsc pracy.

Odnosząc się do pytania związanego z losem pracowników KWK „Makoszowy” pragnę zapewnić, że działania podejmowane przez resort w żadnym wypadku nie mają na celu wzrostu niepokojów społecznych, likwidacji miejsc pracy czy też spadku poziomu życia rodzin górniczych. W pełni zrozumiałe są dla nas obawy i problemy związane z przyszłością tej kopalni. W związku z tym Ministerstwo Energii robi wszystko, aby na bieżąco informować stronę społeczną o podejmowanych działaniach w sektorze węgla kamiennego, w tym również działaniach związanych z funkcjonowaniem KWK „Makoszowy”.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski