środa, 25 maj 2016

Interpelacja nr 2541 i odpowiedź w sprawie dalszej działalności KWK Krupiński

Do ministra energii.

Z informacji przekazanych mi przez stronę społeczną reprezentowaną przez organizacje związkowe JSW SA KWK „Krupiński” wynika, że przyszłość i rozwój ich kopalni stoi pod znakiem zapytania. Według informacji zawartych w Liście Otwartym do Parlamentarzystów Ziemi Śląskiej, który otrzymałem, wynika, że w planach na rok 2016 nie przewidziano inwestycji dla kopalni „Krupiński”.

Według związkowców kopalnia została uruchomiona w 1983 r. w celu wydobycia węgla kokosowego, którego produkcja do dziś nie nastąpiła. W pozostałych kopalniach JSW możemy zaobserwować kurczenie się zasobów węgla koksowego, co niesie ze sobą konieczność rozpoczęcia inwestycji w nowe złoża, które wymagają olbrzymich nakładów finansowych i długiego okresu wdrażania. Kopalnia „Kurpiński” posiada koncesję na wydobycie do 2030 r., natomiast zasoby węgla koksowego w obszarze koncesyjnym wymagają jedynie rozcinki pokładów. Rozpoczęcie wydobycia tego węgla to okres kilkunastomiesięczny, nakłady inwestycyjne to kwota około 200-250 mln zł przy zatrudnieniu około 2100 pracowników, kopalnia jest w stanie produkować w ilości dobowej ok. 10 tys. t węgla netto. KWK „Krupiński” dysponuje zasobami węgla koksowego wynoszącymi ogółem około 180.333 tys t.

Strona związkowa sugeruje, że niemiecka firma HMS Bergbau AG zainteresowana jest kopalnią, która mogłaby przejąć „Silesian-Coal” (córka spółka). Zdaniem związkowców załodze kopalni zależy na spokojnej pracy, a niepewność sytuacji rodzi stawiane przez nich pytania:

- „czy mamy załodze przekazać, że za rok kończymy wydobycie lub będziemy pracować u polskiego Niemca?” ,

- „czy mamy przekazać, że oddajemy w prywatne ręce złoża węgla i dorobek pokoleń kolejnym cwaniakom i kombinatorom?”,

- „czy rozwiązaniem problemu jest demonstracja lub ulica?”,

- „czy wreszcie państwo polskie potrafi zadbać o interes swoich obywateli?”.

W załączeniu przesyłam Panu treść Listu Otwartego do Parlamentarzystów Ziemi Śląskiej, proszę o analizę i odpowiedź na postawione przez załogę w liście pytania.

Należy również pamiętać, że we wrześniu 2015 roku górnicy, chcąc ratować zakłady pracy, zdecydowali się m.in. zawiesić część dodatków do swojego uposażenia. Tym bardziej zasługują na jasną i konkretną odpowiedź dotyczącą przyszłości swojego miejsca pracy.

Niezależnie od stawianych pytań przez związki zawodowe KWK „Krupiński" zapytuje Pana Ministra :

1. Jaka przyszłość czeka KWK „Krupiński” i górników w świetle przyjętego programu naprawczego?

2. Czym kopalnia „Krupiński” różni się od KWK „Brzeszcze”, dla której znaleziono inwestora polskiego i zabezpieczono kilkaset milionów na inwestycję? Przecież nie tak dawno była przeznaczona do likwidacji.

Na zakończenie chciałbym prosić o zbadanie powyższych faktów zawartych w Liście do Parlamentarzystów Ziemi Śląskiej przez powołany z pana inicjatywy Społeczny Zespół Audytowy, który obecnie przeprowadza audyty w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2541 w sprawie dalszej działalności KWK Krupiński

Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” pracuje w oparciu o Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2016. Zakłada się wydobycie 2 188 300 ton węgla, tj. średnio 8684 t/dobę. Kopalnia planuje również wykonanie 11 200 m wyrobisk przygotowawczych dla zabezpieczenia produkcji w latach następnych. Świadczy to o tym, iż Kopalnia pracuje normalnie i nie wygasza wydobycia.

Planowane w kopalni nakłady inwestycyjne na rok 2016 wynoszą 66,7 mln zł i tak jak ma to miejsce we wszystkich kopalniach Spółki są w sposób maksymalny ograniczane, jednakże zapewniają realizację założonych zadań produkcyjnych.

Zasoby węgla koksowego, o których mowa w interpelacji Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego znajdują się w południowej części obszaru górniczego, z którego w przeszłości kopalnia się wycofała z uwagi na skomplikowaną budowę geologiczną i trudne warunki eksploatacji. Dotarcie z powrotem w ten rejon złoża wymaga nie tylko nakładów szacowanych na 300 mln zł, ale również czasu szacowanego na około 3 lata. Tymczasem w tym okresie kopalnia przy obecnych uwarunkowaniach w dalszym ciągu będzie generować znaczący ujemny wynik na działalności operacyjnej mierzonej przez EBITDA i EBIT.
Z uwagi na sytuację płynnościową, aktualnie JSW S.A. analizuje różne scenariusze funkcjonowania wszystkich kopalń Spółki, w tym KWK „Krupiński”, w zależności od rozwoju uwarunkowań zewnętrznych i możliwego do przeprowadzenia zakresu procesu restrukturyzacji. Aktualnie nie wybrano żadnego z możliwych wariantów funkcjonowania kopalni w przyszłości.

Obecny zarząd JSW S.A. nie zamierzał i nie zamierza przekazywać tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., a także nie brał i nie bierze pod uwagę jej sprzedaży firmie Silesian Coal Sp. z o.o. ani żadnemu innemu podmiotowi zagranicznemu. Ostateczna decyzja będzie zależała od wyników analiz ekonomicznych oraz kierunków restrukturyzacji JSW S.A.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski