piątek, 03 czerwiec 2016

Interpelacja nr 2813 i odpowiedź w sprawie restrukturyzacji KWK Wujek

Do ministra energii.

z wielkim niepokojem obserwuję brak informacji co do konkretnych decyzji w sprawie kopalni „Wujek” – Ruch Śląsk i Ruch Wujek. Otrzymuję telefony i zapytania od pracowników tej kopalni, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali żadnej informacji, co dalej będzie się działo z ich kopalnią. 7 kwietnia br. na terenie zakładu odbyły się masówki przeprowadzone przez związki zawodowe. Związkowcy uważają, że KHW S.A. prowadzi destrukcyjną politykę dotyczącą kierunków sprzedaży, jak i wstrzymania sprzedaży węgla, która ich zdaniem ma doprowadzić do „zasypania kopalni węglem”, a w konsekwencji wpłynąć na bardzo słaby wynik ekonomiczny tej kopalni. Finalnym krokiem takich działań może być doprowadzenie do zbycia kopalni do SRK i likwidacji kopalni.

Dlatego pytamy Pana Ministra:

  1. Jak prowadzony jest dialog z przedstawicielami strony społecznej kopalni?
  2. Na czym ma polegać proces restrukturyzacji KWK Wujek?
  3. Czy prawdą jest, że KHW zamierza przekazać kopalnię Wujek lub którąś z jej części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń? Jeśli tak, to kiedy miałoby to nastąpić?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2813 w sprawie restrukturyzacji KWK Wujek

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego z dnia 10 maja br. nr K8INT2813 w sprawie restrukturyzacji KWK Wujek, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Katowicki Holding Węglowy S.A. znajduje się obecnie w perspektywie kontynuacji koniecznych i trudnych procesów naprawczych, w efekcie, których mogą zachodzić zmiany struktury aktywów Spółki i finansowania jej działalności. O wszystkich prowadzonych działaniach na bieżąco informowana jest strona społeczna, co umożliwia ich sprawną realizację i zasadniczo zmniejsza ewentualne ryzyko wystąpienia niepokojów społecznych.

Ocena prowadzonego dialogu społecznego zawarta została we wnioskach z audytu przeprowadzonego przez Zespół Ekspertów ds. Zbadania Sytuacji Spółki powołany przez Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Senatora Wojciecha Piechy. Audytorzy stwierdzili m.in.:

Jak wykazuje analiza sposobu działalności związków zawodowych w KHW SA, pomimo że ostatnie lata to okres bardzo trudny dla funkcjonowania związków, działalność ta opierała się jak dotąd na zasadzie dialogu społecznego a nie konfrontacji. W KHW SA dotychczasowe partnerskie współdziałanie Pracodawcy i związków zawodowych, w dalszej perspektywie stwarza szansę na stabilizację w Spółce i dalsze prorozwojowe jej funkcjonowanie.

W KHW S.A. został opracowany i aktualnie jest realizowany program naprawczy, pozytywnie oceniony przez renomowaną firmę doradczą, a także Zespół Ekspertów ds. Zbadania Sytuacji Spółki. Na jego podstawie prowadzony jest trudny proces restrukturyzacyjny, którego celem jest uzyskanie dodatniego wyniku na produkcji węgla. W wyniku realizacji planu naprawczego obniżono koszt wydobycia 1 tony węgla o ok. 50 zł. Niestety, dynamika spadku cen węgla wyższa od dynamiki spadku kosztów powoduje, że Spółka nie może wyjść z trudnej sytuacji finansowej, pomimo stosowania rozwiązań redukujących koszty.

Z powodu braku stabilizacji cen węgla niezwykle istotne jest przygotowanie korekty dalszych działań naprawczych. Dlatego też Spółka przeprowadza analizy w zakresie optymalizacji kosztów w obszarach:

- techniczno-organizacyjnym,

- finansowo-majątkowym,

- kapitałowym,

- zatrudnieniowym.

Kopalnia „Wujek”, jak wszystkie pozostałe zakłady KHW S.A. również objęta jest tymi analizami.

Jeżeli chodzi o Pana pytanie dotyczące przekazania kopalni „Wujek” lub którejś z jej części do SRK S.A. uprzejmie informuję, że nie zostały podjęte żadne decyzje. Na chwilę obecną lub w najbliższym czasie jedyną zorganizowaną częścią zakładu, którą Spółka zamierza przekazać do SRK S.A. jest szyb „Poniatowski” KWK „Wieczorek”, a jego przekazanie zostało ujęte w Planie Techniczno - Ekonomicznym KHW SA na 2016 r.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski