środa, 22 czerwiec 2016

Interpelacja nr 3168 i odpowiedź w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze sprzedażą kopalni Kompani Węglowej SA Polskiej Grupie Górniczej

Do ministra energii.

W związku ze sprzedażą Polskiej Grupie Górniczej całości Kompani Węglowej S.A. zgłosiły się do mnie władze samorządowe poszkodowanych gmin. Żadne z ośmiu miast, w których znajdowały się sprzedane kopalnie Kompani Węglowej nie uzyskały pieniędzy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Poszkodowane zostały: Ruda Śląska, Rybnik, Gliwice, Łaziska Górne, Rydułtowy, Lędziny, Bieruń i Radlin. Cała kwota podatku od sprzedaży wpłynie do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba spółki, ale nie żaden ze sprzedanych zakładów górniczych. Początkowa koncepcja była związana ze sprzedażą zorganizowanych, poszczególnych części przedsiębiorstwa, a nie Kompani Węglowej jako całości. Miasta górnicze czują się oszukane i uważają, że podział tych pieniędzy jest niesprawiedliwy. Kwota, która mogłaby powiększyć budżet gmin pozwoliłaby na zrealizowanie wielu inwestycji potrzebnych mieszkańcom.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

Czy w związku z tym, planowane jest wypłacenie rekompensat dla poszkodowanych taką decyzją gmin?
Czy były prowadzone konsultacje z samorządami lokalnymi w tej sprawie? Czy były im przedstawiane propozycje zmian?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

Odpowiedź na interpelację nr 3168 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze sprzedażą kopalni Kompani Węglowej SA Polskiej Grupie Górniczej

W dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A., a Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. zawarto akt notarialny w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa obejmującego 11 kopalń oraz 4 specjalistyczne jednostki organizacyjne wraz z funkcjami zarządczymi i wspierającymi. Podatek od czynności cywilnoprawnych został pobrany przez notariusza przy podpisaniu aktu notarialnego. Przedmiotem zbycia były materialne i niematerialne składniki majątkowe (licencje, portfel klientów stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa) niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego, jego przeróbce i sprzedaży wraz z kopalinami towarzyszącymi (np. metan) tej działalności. Wraz z przedsiębiorstwem przekazano dokumenty zagospodarowania złóż, instrukcje i procedury prowadzenia zakładu górniczego, aby umożliwić kontynuację prowadzenia działalności wydobywczej przez Polską Grupę Górniczą. W efekcie tej transakcji, Kompania Węglowa zbywając przedsiębiorstwo, od dnia 30.04.2016r. nie prowadzi już działalności wydobywczej. Dokonana transakcja nie jest więc porównywalna do wcześniejszych transakcji sprzedaży kopalń na rzecz Węglokoks Kraj sp. z o.o. bądź Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ponieważ zbycie kopalń (zorganizowanych części przedsiębiorstwa) oznaczało jedynie, że po stronie Kompanii Węglowej S.A. jako sprzedawcy, następowało częściowe ograniczenie działalności wydobywczej, a nie całkowite zaniechanie tej działalności.

Transakcja, której stronami były Kompania Węglowa S.A. i Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., została przygotowana z udziałem doradców ekonomicznych i prawnych, zgodnie z ich najlepszą wiedzą, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Brak jest przesłanek, by stwierdzić, że kwestie beneficjenta opłat od czynności cywilnoprawnych, miały wpływ na strukturę treści transakcji. Przedmiotem sprzedaży było bowiem przedsiębiorstwo, którego definicja normatywna znajduje się w przepisie art. 554 Kodeksu cywilnego, i która stanowiła podstawę dla oceny, co winno być przedmiotem transakcji.

Mając powyższe na uwadze, brak jest jakichkolwiek podstaw, by Rząd ingerował w treść zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami. Minister Energii nie dysponuje też wiarygodnymi danymi, pozwalającymi ocenić transakcję jako nieprawidłową w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzięki utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej udało się uratować 11 kopalń i zakłady wchodzące do tej pory w skład Kompanii Węglowej. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla gmin górniczych, na terenie których znajdują się kopalnie PGG. Dzięki dalszemu funkcjonowaniu spółki, samorządy lokalne będą nadal otrzymywać wpływy z podatków górniczych. To niebagatelne kwoty, które stanowią pokaźną część samorządowych budżetów. Co roku do gmin górniczych od Kompanii Węglowej, a teraz Polskiej Grupy Górniczej wpływa bowiem aż 219 mln zł. W tej kwocie 64,3 mln zł stanowi podatek od nieruchomości, 35,2 mln zł opłata eksploatacyjna, 15 mln zł inne opłaty związane z funkcjonowaniem kopalń, zaś ponad 104 mln zł wynosi opłata z tytułu podatku od osób fizycznych. Ta ostatnia opłata jest bezpośrednio związana z faktem, iż Polska Grupa Górnicza zatrudnia ponad 32 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Sama tylko Ruda Śląska, gdzie w kopalniach PGG pracuje obecnie 4,5 tys. mieszkańców miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymała w 2015 roku od Kompanii Węglowej 12,6 mln zł. Do budżetu gminy w 2015 r. trafiło również 10,08 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości, prawie 5,72 mln zł opłaty eksploatacyjnej oraz prawie 3,64 mln zł innych podatków i opłat.

Proces tworzenia Polskiej Grupy Górniczej w żaden sposób nie ma na celu pozbawienia gmin górniczych wpływów z tytułu podatków, ani pogorszenia sytuacji jakichkolwiek wierzycieli Kompanii Węglowej S.A., a wręcz przeciwnie, ma umożliwić stabilny rozwój działalności wydobywczej oraz elastyczną strukturę organizacyjną Polskiej Grupy Górniczej i dostosowanie do funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach rynkowych. Z posiadanej wiedzy wynika, że nie ma podstaw do wypłaty rekompensat dla gmin, jak również nie było podstaw do prowadzenia konsultacji z samorządami lokalnymi w przedmiotowej sprawie.

Rozumiejąc racje gmin górniczych, na obszarze których umiejscowione są poszczególne kopalnie i zakłady, warto nadmienić, że zarówno Kompania Węglowa, jak i Polska Grupa Górnicza, nie mają wpływu na obowiązujące przepisy podatkowe i sposób dystrybucji środków budżetowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od transakcji rynkowej sprzedaży przedsiębiorstwa spółki. Do chwili obecnej środki pochodzące z tego tytułu zasilały gminę Katowice, i w związku z lokalizacją siedziby PGG, tj. Katowice – fakt ten nie ulegnie zmianie.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski