wtorek, 28 czerwiec 2016

Interpelacja nr 3839 i odpowiedź w sprawie zaległości JSW SA wobec firm wykonujących podziemne prace w kopalniach

Do ministra energii.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy z firm wykonujących usługi podziemne dla JSW SA. Są to przedstawiciele firm, wobec których spółka ma coraz większe problemy z regulowaniem zobowiązań. Sprawa jest o tyle poważna, że dotyczy kilkudziesięciu firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Budownictwa Górniczego, które zatrudniają około 3 tys. osób.

Jak wskazują przedsiębiorcy, wcześniej nie było problemu z dotrzymywaniem już i tak odległego terminu płatności i otrzymywały je po 120 dniach. Obecnie jednak sytuacja wygląda dużo gorzej. Pierwsze większe problemy zaczęły pojawiać się od początku tego roku, kiedy pieniądze wpływały każdorazowo z 3-4-tygodniowym opóźnieniem. W maju firmy dostały tylko 30% swoich należności, a co gorsza usłyszały, że w czerwcu mogą być jeszcze większe problemy.

Firmy wykonujące prace dla JSW SA znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji. Chociaż same nie dostają pieniędzy z JSW, której większość udziałów należy do Skarbu Państwa, muszą regulować wszystkie płatności względem państwa takie jak VAT czy ZUS. Firmy te zmuszone są płacić swoim pracownikom w ratach, co skutkuje mandatami z Państwowej Inspekcji Pracy.

Do tej pory przedsiębiorcy ratowali się kredytami bankowymi, by utrzymać płynność finansową, w oczekiwaniu na pieniądze z JSW. Obecnie jednak banki nie chcą już udzielać tym firmom kolejnych kredytów. Kilka z nich już padło, kolejne, jeśli nie dostaną pieniędzy za maj i czerwiec, również z całą pewnością ogłoszą bankructwo. Z części podmiotów już odeszli pracownicy w poszukiwaniu stabilnej pracy, gdzie będą mieć pewność regularnych zarobków.

W związku z tym pytam Pana Ministra:

Jakie działania podjął Rząd w celu poprawy sytuacji regulowania płatności? Jakie na dzień dzisiejszy są zobowiązania JSW wobec firm wykonujących dla niej usługi?
Co Rząd zamierza zrobić w celu dotrzymywania przez JSW terminów wypłat i tak już wydłużonych do 120 dni?
Czy Rząd ma jakąś strategię pomocy wobec firm realizujących swoje prace na rzecz spółek węglowych, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej ze względu na wydłużające się coraz bardziej terminy płatności?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 3839 w sprawie zaległości JSW SA wobec firm wykonujących podziemne prace w kopalniach

Górnictwo węgla kamiennego jest ściśle związane z dużą grupą podmiotów tzw. sektora okołogórniczego, tj.: produkujących i serwisujących maszyny oraz urządzenia górnicze, dostarczających materiały stosowane na szeroką skalę w podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, a także wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego. Z tego względu sytuacja finansowa przedsiębiorstw górniczych, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., przekłada się bezpośrednio na ich kondycję finansową.

Spółka ze względu na bieżącą, nadzwyczaj trudną sytuację na światowych rynkach węgla i koksu nie jest w stanie regulować wszystkich wymagalnych zobowiązań w terminie, co w konsekwencji, zgodnie z otrzymanymi informacjami, oznacza opóźnienia sięgające aktualnie do 40 dni. Jednocześnie JSW S.A. jest w stałym kontakcie z kontrahentami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Budownictwa Górniczego przekazując na bieżąco informacje w zakresie planowanych zapłat, co do kwot i terminów realizacji.

Spółka z powodzeniem wdraża cele restrukturyzacyjne, odnotowując pozytywne efekty tych działań. Działania koncentrowane są na ograniczeniu wydatków, głównie kosztów prowadzenia działalności, które zostały obniżone łącznie o 18% ale jednocześnie Spółka nie ma wpływu na globalne ceny surowców, a więc stronę przychodową, co negatywnie wpływa na stan środków pieniężnych i powoduje, że działania restrukturyzacyjne muszą być ciągle pogłębiane.

W Spółce prowadzone są również intensywne działania w kierunku złagodzenia negatywnego wpływu rynku. Wdrażane są m.in. projekty dezinwestycji aktywów, które mają pozwolić na utrzymanie płynności JSW S.A. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż PEC Jastrzębie S.A. oraz toczących się negocjacjach dotyczących sprzedaży SEJ Jastrzębie S.A. oraz akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.

Ministerstwo Energii nie przewiduje wprowadzania szczególnych rozwiązań prawnych, rozumianych, jako zmiany przepisów ogólnie obowiązującego prawa (rozporządzeń lub ustaw), których celem byłoby wsparcie podmiotów kooperujących z sektorem górniczym. Pragnę podkreślić, że w dotychczasowych działaniach restrukturyzacyjnych górnictwa uwzględniona została niełatwa sytuacja sektora okołogórniczego (w procesie tworzenia Polskiej Grupy Górniczej na mocy porozumień zawartych z poszczególnymi wierzycielami wszystkie prawa i obowiązki - a więc również zobowiązania finansowe - wynikające z umów zawartych przez Kompanię Węglową S.A. z przedsiębiorstwami sektora okołogórniczego w całości przejęła nowopowstała spółka - PGG). Podobne działania będą podejmowane w przypadku zmian organizacyjnych i własnościowych w innych spółkach węglowych.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski