czwartek, 14 lipiec 2016

Interpelacja nr 4224 i odpowiedź w sprawie notyfikacji programu naprawczego dla górnictwa węgla kamiennego

Do ministra energii.

Intensywny proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego trwa od 2015 r. Wtedy to zmieniono ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ustawa ta stała się narzędziem do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji, wspieranego finansowo przez środki publiczne pochodzące z budżetu państwa. Również w 2015 r. rozpoczęto proces notyfikacji z Komisją Europejską programu naprawczego pod kątem jego zgodności z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o informację:

Na jakim etapie jest proces notyfikacji programu naprawczego dla PGG?
Kiedy Ministerstwo Energii spodziewa się ostatecznej decyzji?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski, Tomasz Piotr Nowak

 

Odpowiedź na interpelację nr 4224 w sprawie notyfikacji programu naprawczego dla górnictwa węgla kamiennego

Jednym z działań zmierzających do realizacji Planu naprawczego Kompanii Węglowej, zmodyfikowanego Porozumieniem pomiędzy stroną rządową, związkami zawodowymi oraz zarządami spółek węglowych (styczeń 2015 r.), była nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015, wprowadzająca mechanizmy wspierające działania restrukturyzacyjne w sektorze górnictwa węgla kamiennego, które z uwagi na charakter pomocy publicznej wymagały notyfikacji KE.

W dniu 4 marca 2015 r. Polska notyfikowała Komisji Europejskiej program pomocowy pn. Pomoc państwa dla sektora węgla kamiennego w latach 2015 - 2018 SA.41161 (2015/N), który jest zgodny z decyzją Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).

Jednym z tematów będącym przedmiotem badania wstępnego ww. wniosku, jest kwestia związana z rynkowością transakcji, w wyniku której powołano Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.(PGG). Aktualnie notyfikowany program jest na etapie analizy przez Dyrekcję Generalną do spraw konkurencji przy Komisji Europejskiej. Od tamtego czasu wniosek był dwa razy aktualizowany, a do przedłożonych dokumentów Komisja kilkukrotnie kierowała szereg szczegółowych i wielowarstwowych pytań.

W chwili obecnej Ministerstwo Energii jest na etapie przekazywania odpowiedzi na dodatkowe pytania Komisji Europejskiej.

Pragnę podkreślić, że jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Energii jest dołożenie wszelkich starań, które pozwolą na wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji na realizację działań naprawczych prowadzących do korzystnych przemian w górnictwie węgla kamiennego, odzyskania rentowności przez spółki węglowe i ich efektywnego funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej.

Patrząc na przebieg spraw i szeroki zakres notyfikowanego programu pomocy publicznej (dotyczący nie tylko restrukturyzacji KW S.A. ale całego sektora górnictwa węgla kamiennego) uprzejmie informuję, że termin ostatecznej decyzji nie zależy od strony polskiej, ale od Komisji Europejskiej. Niemniej jednak liczymy, że transparentność i stały dialog z Komisją pozwoli na sprawne przeprowadzenie całej procedury i osiągniecie zamierzonego celu jakim jest pozytywna decyzja Komisji Europejskiej.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski