środa, 27 lipiec 2016

Interpelacja nr 4422 i odpowiedź w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Do ministra energii.

z początkiem 2015 r. nabrał konkretnych działań proces restrukturyzacji górnictwa. Szczególnym działaniem tego procesu objęta została Kompania Węglowa S.A. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Rządem Premier Ewy Kopacz a związkami zawodowymi KW S.A., w ramach prowadzonej restrukturyzacji tej spółki miała powstać tzw. Nowa Kompania Węglowa. W jej skład miało wejść kilkanaście kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. Rząd PiS kontynuując proces powstania nowego podmiotu, powołał Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., którą utworzyło 11 kopalń:

 1. KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej
 2. KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych
 3. KWK „Chwałowice” w Rybniku
 4. KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej
 5. KWK „Jankowice” w Rybniku
 6. KWK „Marcel” w Radlinie
 7. KWK „Piast” w Bieruniu
 8. KWK „ Pokój” w Rudzie Śląskiej
 9. KWK „Rydułtowy” w Rydułtowach
 10. KWK „Sośnica” w Gliwicach
 11. KWK „Ziemowit” w Lędzinach”

oraz 4 zakłady, jako odrębne oddziały PGG:

 1. Zakład Elektrociepłownie w Rybniku – w ramach zakładu funkcjonują następujące źródła:

a) Elektrociepłownia „Chwałowice” w Rybniku Chwałowicach,

b) Elektrociepłownia „Jankowice” w Rybniku Boguszowicach,

c) Ciepłownia „Rymer” w Rybniku Niedobczycach,

d) Ciepłownia „Anna” w Pszowie,

e) Ciepłownia „1 Maja” w Wodzisławiu Śl.,

f) Elektrociepłownia „Marklowice” w Marklowicach

 1. Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu
 2. Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku
 3. Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu.

W ostatniej fazie tworzenia PGG pojawiło się niezadowolenie, a nawet uzasadnione pretensje, skierowane do Rządu i Ministra Energii ze strony gmin, skupionych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, na terenie których znajdują się siedziby wyżej wymienionych podmiotów. Sprawa dotyczyła podatku od czynności cywilnoprawnych, którym opodatkowana jest zarówno sprzedaż całego przedsiębiorstwa jak i jego zorganizowanej części. Podatek ten zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 198), stanowi źródło dochodów gmin. Według przepisów, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatek powinien stanowić dochód gminy, na której zlokalizowana jest ta część przedsiębiorstwa. Taki wariant zakładała również pierwotna koncepcja przekształcenia. Stało się jednakże zupełnie inaczej. Na skutek decyzji o umieszczeniu głównej siedziby i centrali Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach oraz sprzedażą kopalń i zakładów Kompanii Węglowej na rzecz PGG w całości, podatek od czynności cywilnoprawnych związany z tą transakcją, w wysokości około 54 mln zł zasilił budżet miasta Katowice. Zmieniono tym samym pierwotną koncepcje sprzedaży tych podmiotów.

Zwracam uwagę na fakt, że w Katowicach nie ma ani jednej kopalni, która należałaby do PGG Sp. z o.o. Natomiast gminy górnicze gdzie funkcjonują kopalnie i zakłady górnicze, nie otrzymały z tego tytułu żadnych środków. Początkowo bowiem, jak mówią samorządowcy, PGG Sp. z o.o. miała powstać w wyniku sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa (11 kopalń i 4 zakłady), wchodzących w skład Kompanii Węglowej, a nie w wyniku sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Przy zachowaniu pierwotnej koncepcji wpływy z tej transakcji zostałyby podzielone pomiędzy gminy, na terenie których działają kopalnie i zakłady górnicze. Stąd też dziwna wydaje się decyzja o umieszczeniu centrali spółki właśnie w Katowicach. Pamiętać należy, że ta procedura będzie się powtarzać w dalszym etapie funkcjonowaniu spółki.

Zapomniano tutaj, że to gminy na terenie, których umiejscowione są kopalnie ponoszą wszelkie niedogodności związane z funkcjonowaniem tej branży. To dzięki dobrej współpracy tych gmin z zakładami górniczymi, podmioty te nie miały nigdy problemów z realizacją swoich zadań. Nie raz władze samorządowe pomagały w dialogu z lokalną społecznością, stojąc po stronie zakładu pracy i podkreślając jego olbrzymie znaczenie dla całej gminy i jej mieszkańców.

Jak wynika z wymienionej wyżej struktury PGG Sp. z o.o. najwięcej kopalń i zakładów górniczych, ma swoją siedzibę na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, który terytorialnie i funkcjonalnie pokrywa się z dawnym Rybnickim Okręgiem Węglowym. W samym Rybniku funkcjonują 2 kopalnie: KWK Chwałowice” i KWK „Jankowice” oraz 2 zakłady górnicze: „Zakład Elektrociepłownie” i „Zakład Informatyki i Telekomunikacji”, a w najbliższej okolicy kolejnych kilka kopalń: KWK „Marcel” w Radlinie oraz KWK „Rydułtowy” w Rydułtowach. W latach 1993-2003 kopalnie znajdujące się w okręgu rybnickim należały do Rybnickiej Spółki Węglowej. Chciałbym dodać jeszcze, że w kwietniu br., w wyżej wymienionym regionie do likwidacji została przekazana kopalnia „Anna” w Pszowie, gdzie miejsce pracy straci ponad 1300 osób.

Dla całego regionu znaczącym wyróżnieniem i docenieniem jak i pewną rekompensatą za negatywne skutki funkcjonowania kopalń i ich wpływ na krajobraz, środowisko oraz zdrowie i życie mieszkańców, byłoby umieszczenie siedziby Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w którymś z miast, należących do Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kopalnie to na dzień dzisiejszy główny pracodawca, którego oddziaływanie rozciąga się nie tylko na aglomerację rybnicką i jej bezpośrednie otoczenie, ale także na lokalny ośrodek rozwoju oraz tereny wiejskie Subregionu Zachodniego, a także poza jego granice. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że wg szacunków każde miejsce w górnictwie, generuje 3-4 miejsca pracy w branżach powiązanych. Za umieszczeniem siedziby spółki w rejonie, gdzie znajduje się najwięcej kopalń należących do PGG Sp. z o.o. przemawia wiele argumentów. Wartość nieruchomości, jak i podatki lokalne są o wiele niższe niż w Katowicach. Miejscowości te mają zapewnioną doskonałą komunikację, gdyż położone są bezpośrednio przy autostradzie A1 i pośrednio A4. Na uwagę zasługuje fakt , że w/w kopalnie dysponują odpowiednią infrastrukturą, która może służyć za siedzibę PGG.

Dlatego uważam za zasadne przeniesienie siedziby PGG Sp. z o.o., właśnie do któregoś z miast: Rybnika, Rydułtów, czy Radlina - należących do Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W związku z tym pytam Pana Ministra:

 1. Kto zadecydował o umiejscowieniu centrali spółki w Katowicach, chociaż nie ma tu żadnej kopalni należącej do PGG Sp. z o.o.?
 2. Co stało na przeszkodzie aby siedzibą PGG zostało jedno z proponowanych miast?
 3. Kiedy Pana zdaniem siedziba PGG może zostać przeniesiona do Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 4422 w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

W dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A., a Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. zawarto akt notarialny w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa obejmującego 11 kopalń oraz 4 specjalistyczne jednostki organizacyjne wraz z funkcjami zarządczymi i wspierającymi. Przedmiotem zbycia były materialne i niematerialne składniki majątkowe niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego, jego przeróbce i sprzedaży wraz z kopalinami towarzyszącymi tej działalności. W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. zbyciu podlegały również prawa do wybranych nieruchomości, w tym do nieruchomości będącej dotychczasową siedzibą Kompanii Węglowej S.A. Zatem aktualnie właścicielem budynków siedziby jest Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego mając Oddziały (Kopalnie i Zakłady) nie tylko na terenie dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego: w Rybniku, Radlinie i Rydułtowach, ale również w Rudzie Śląskiej, Łaziskach Górnych, Bieruniu, Gliwicach i Lędzinach. Siedziba Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. znajduje się w Katowicach pod adresem 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, tj. w tym samym miejscu, w którym siedzibę miała Kompania Węglowa S.A. począwszy od jej powstania w lutym 2003 roku. Uprzednio w tym miejscu funkcjonowała Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., a w latach poprzednich Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Budynek główny jest budynkiem historycznym, od chwili oddania do użytku w 1903 r. cały czas związany był z górnictwem węgla kamiennego. W związku z powyższym pozostawienie siedziby w tym samym miejscu było naturalną potrzebą kontynuowania działalności górniczej. Dodatkowo, pozostawiając siedzibę w miejscu siedziby Kompanii Węglowej S.A., niezwykle istotnym elementem było uniknięcie znacznych kosztów związanych z przeniesieniem działalności Centrali Spółki do innego obiektu, co na etapie restrukturyzacji Spółki ma ogromne znaczenie.

Jednocześnie nadmieniam, że z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, iż na chwilę obecną brak jest planów zmiany siedziby Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. do innej miejscowości.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski