czwartek, 28 lipiec 2016

Interpelacja nr 4499 i odpowiedź w sprawie członków zespołów audytowych w spółkach węglowych

Do ministra energii.

jako Minister Energii sprawuje Pan nadzór nad spółkami węglowymi, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów. Powinien Pan zatem dysponować doskonałą wiedzą dotyczącą wszelkich działań podejmowanych w związku z funkcjonowaniem tych podmiotów. Nie wątpię, że tak jest.

Na Pana wniosek w lutym br. zostały powołane Zespoły Audytowe w: Kompanii Węglowej S.A., Katowickim Holdingu Węglowym S. A. i Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.. Zatem zna Pan skład osobowy poszczególnych członków zespołów, ich imiona i nazwiska. Wielokrotnie Pan i Pana współpracownicy podkreślali ich odpowiednie kwalifikacje. Nie rozumiem dlaczego unika Pan podania danych personalnych tych osób, ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Nie ma chyba powodów do wstydu by wymienić z imienia i nazwiska wszystkich członków zespołów, skoro to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, by takie audyty przeprowadzić. Myślę, że członkowie tych zespołów również czuli by się docenieni, jeśli oprócz wniosków z tak wartościowych raportów audytowych wymienia się także ich autorów.

To już moja trzecia interpelacja w tej sprawie. Proszę więc o konkretną i rzetelną odpowiedź na zadane pytania:

Jaki jest skład osobowy poszczególnych zespołów audytowych w: Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A., Katowickim Holdingu Węglowym S. A. i Kompanii Węglowej S.A.? Proszę o podanie tych osób z imienia i nazwiska.
Jakie kwalifikacje i doświadczenie posiadają te osoby?
W przypadku członków rad nadzorczych wchodzących w skład zespołów, proszę o informację od kiedy lub w jakich okresach zasiadały w RN spółek węglowych?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 4499 w sprawie członków zespołów audytowych w spółkach węglowych

Minister Energii, mając na względzie uprawnienia organu nadzorczego, jakim jest Rada Nadzorcza, zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady Nadzorczej: Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o podjęcie działań w celu powołania Zespołu do spraw zbadania sytuacji każdej z ww. spółek. Intencją było, aby w skład każdego z Zespołów weszli: członkowie Rady Nadzorczej, przedstawiciele Ministra Energii, przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółce oraz eksperci zewnętrzni.

Minister Energii wskazał do składów zespołów osoby będące pracownikami resortu energii. Decyzja o powołaniu danej osoby do zespołu audytowego leżała wyłącznie w kompetencjach każdej z Rad Nadzorczych, która powołała Zespół w formie uchwały i wskazywała ich skład.

Mając na uwadze powyższe oraz możliwość skorzystania przez Pana Posła z art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywania mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2016, Poz. 1605 z późn. zm.) organem, który może przedstawić szczegółowe informacje dotyczące członków powołanych zespołów jest Rada Nadzorcza każdej ze spółek węglowych.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski