piątek, 28 październik 2016

Interpelacja nr 5206 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania Kompanii Węglowej SA po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej SA

Do ministra energii.

zgodnie z uzasadnieniem do projektu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 722) porządkuje ona m.in. zasady finansowania likwidacji kopalń oraz naprawy szkód spowodowanych przez likwidowane zakłady.

Nowelizacja ustawy definiuje też zasady działania Kompanii Węglowej - spółki, której kopalnie zostały z początkiem maja przekazane do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), ale która nadal ma nieprodukcyjny majątek m.in. w postaci spółek zależnych czy nieruchomości.

Jak zapowiadali przedstawiciele większości sejmowej - 1 maja 2016 r. - czyli start Polskiej Grupy Górniczej, to także symboliczny koniec Kompanii Węglowej. Polska Grupa Górnicza, która przejęła 11 kopalń, 4 zakłady oraz centralę Kompanii Węglowej. PGG nie przejęła natomiast spółek zależnych Kompanii i należącego do niej Zakładu Zagospodarowania Mienia.

Jak Panie Ministrze rozwiązania przedstawione w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw mają się do wcześniejszych deklaracji o likwidacji podmiotu, jakim jest Kompania Węglowa?

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z powyższym prosimy uprzejmie o przedstawienie następujących informacji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ile zakładów i spółek zależnych pozostało w Kompanii Węglowej, jaka jest struktura zatrudnienia (z podziałem na grupy pracowników)?
 2. Jak wygląda obecnie struktura organizacyjna Kompanii Węglowej, po przekazaniu majątku do PGG, ile osób i dyrektorów zasiada w podmiotach zależnych?
 3. Jaka jest potrzebna kwota na funkcjonowanie Kompanii Węglowej, w tym na wynagrodzenia dla członków Zarządu?
 4. Czy w związku ze zmianą zakresu działalności spółki dokonano weryfikacji płac Zarządu i rad nadzorczych?
 5. Jakie konkretne zadania realizuje obecnie Kompania Węgla?
 6. Jak przedstawia się szczegółowy plan finansowy Kompanii Węglowej m.in. z podziałem na koszty Zarządu Spółki, koszty utrzymywania siedziby Spółki i pozostałych budynków, koszty funkcjonowania administracji, koszty administrowania majątku, koszty związane z wypłatą odszkodowań w ramach szkód górniczych, etc.
 7. Przedstawienie uzasadnienia przez Ministerstwo Energii, dlaczego sprawami likwidacji szkód górniczych, których sprawcami są zakłady górnicze wchodzące w skład Kompanii Węglowej, nie może zajmować się Spółka Restrukturyzacji Kopalń z siedzibą w Bytomiu?
 8. Czy istnieją - jeżeli tak, to jakie - przeszkody formalne, aby Zakład Zagospodarowania Mienia, który zatrudnia 170 osób i zajmuje się m.in. archiwami kopalń i sprawami emerytalnymi, nie został przejęty do struktur Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5206 w sprawie funkcjonowania Kompanii Węglowej SA po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej SA

Utworzenie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. i przeniesienie do niej aktywów górniczych Kompanii Węglowej S.A. było działaniem, które uchroniło kopalnie KW S.A. przed likwidacją, a zatrudnionych pracowników przed zwolnieniami. W efekcie, dzięki skutecznym działaniom podjętym przez Ministra Energii, nie zostało między innymi naruszone bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw węgla kamiennego do elektrowni i ciepłowni. Nie mniej ważne jest także ustabilizowanie sytuacji społecznej na Śląsku, wynikające z prowadzenia rozważnej restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze. Dzięki pracy w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. oraz kooperujących z nią podmiotach źródło stałego utrzymania ma kilkadziesiąt tysięcy rodzin.

W związku z przeprowadzonymi poważnymi działaniami od 1 maja 2016 r. Kompania Węglowa S.A. nie prowadzi już działalności polegającej na wydobywaniu węgla. Do jej najważniejszych zadań należy obecnie zagospodarowanie pozostałego majątku Kompanii Węglowej S.A. oraz zarządzanie spółkami zależnymi. Wskazany wyżej cel realizuje w ramach KW S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia – jest to jego najważniejsze zadanie, co nie wyklucza wykonywania innych, m.in. wspomnianych w interpelacji Panów Posłów. Z powyższych względów Zakład nie będzie przenoszony do SRK S.A.

Spółka prowadzi także działalność polegająca na naprawianiu szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładów górniczych, które to szkody powstały w okresie funkcjonowania tych zakładów w strukturze KW S.A. Obowiązek ten wynika z art. 146 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który stanowi, że odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda. W związku z powyższym za szkody górnicze powstałe przed dniem 1 maja 2016 r. odpowiada KW S.A. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może przejąć zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego tylko w przypadku nieodpłatnego nabycia (w trybie określonym w ustawie) kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części (w takim przypadku przejęcie zobowiązań następuje z dniem nabycia). Wobec powyższego nie ma prawnej możliwości przejęcia przez SRK S.A. odpowiedzialności za szkody górnicze spowodowane ruchem zakładów górniczych znajdujących się obecnie w strukturze PGG sp. z o.o.

W Grupie Kapitałowej Kompanii Węglowej znajduje się aktualnie 11 spółek zależnych. W spółce dominującej pracuje obecnie 165 osób, z czego najwięcej zatrudnionych jest Zakładzie Zagospodarowania Mienia – jednym pozostałym z poprzedniej struktury. W całej zaś Grupie Kapitałowej zatrudnionych jest ok. 3 755 osób.

Chciałbym zwrócić uwagę Panów Posłów, że KW S.A. w obecnej formie funkcjonuje od niespełna czterech miesięcy. Jest to okres zbyt krótki, aby efekty restrukturyzacji były widoczne. Po tym okresie, restrukturyzacji wymagają także spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej. Z tego względu w Radach Nadzorczych spółek zależnych zasiadają kompetentne osoby – często pracownicy KW S.A. – gwarantujące właściwy nadzór nad ich funkcjonowaniem i stopniową realizację postawionych celów. Warto jednocześnie podkreślić, że Zarządy i Rady Nadzorcze spółek zależnych, a także Zarząd Kompanii Węglowej, otrzymują mniejsze wynagrodzenia niż w poprzednich latach, pomimo trudniejszej sytuacji tychże spółek i związaną z nią ilością zadań oraz pracą pod presją czasu.

Także koszty funkcjonowania KW S.A. z racji zmniejszenia zakresu działalności i liczby pracowników są znacząco niższe, niż w poprzedniej strukturze organizacyjnej. Będą one nadal stopniowo maleć w miarę postępu prac restrukturyzacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że plan finansowy KW S.A., jak też inne nie podlegające publikacji z mocy prawa dokumenty Spółki, stanowią tajemnicę przedsiębiorcy i nie mogą być publikowane bez jej zgody. Zaprezentowanie takich danych mogłoby spowodować szkodę dla Spółki, zwłaszcza w perspektywie czekającego ją zadania ulokowania szeregu aktywów na rynku, i znacząco utrudnić realizację stawianych przed nią zadań.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski

 

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do interpelacji nr 5206 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie funkcjonowania Kompanii Węglowej SA po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej SA, proszę Pana Ministra o uzupełnienie odpowiedzi na zadane pytania, które niestety nie znalazły się w treści odpowiedzi z dnia 31 sierpnia (znak: BM-I-0700-152/16).

Z dniem 1 maja 2016 r. - po przejęciu przez Polską Grupę Górniczą S.A. kopalń i oddziałów Kompanii Węglowej S.A. - utraciła ona status przedsiębiorstwa górniczego i nie może prowadzić działalności wydobywczej.

Proszę o przedstawienie planów restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. oraz szczegółowego harmonogramu tego procesu, w tym zamierzenia Ministerstwa Energii i Zarządu Kompanii Węglowej S.A. wobec 11 spółek zależnych, należących do Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A.

Szanowny Panie Ministrze!

Proszę ponadto o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Ilu zatrudnionych jest pracowników w spółce dominującej Kompanii Węglowej S.A.?
 2. Ilu zatrudnionych jest pracowników w 11 spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A z podziałem na poszczególne spółki, w tym spółkach zależnych od Spółki GSU?
 3. Ilu jest zatrudnionych członków zarządu w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU?
 4. Ilu jest zatrudnionych prokurentów w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU?
 5. Ilu jest członków rady nadzorczej w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU?
 6. Ilu aktualnie zatrudnionych jest dyrektorów w Kompanii Węglowej S.A. (w spółce dominującej) a także w poszczególnych spółkach zależnych od Kompanii Węglowej, w tym w spółkach zależnych od spółki GSU? Proszę o przedstawienie zakresu kompetencji poszczególnych dyrektorów.
 7. Czy po dniu przejęcia przez Polską Grupę Górniczą S.A. kopalń od Kompanii Węglowej S.A. zostały utworzone jakieś nowe stanowiska dyrektorskie w Kompanii Węglowej S.A a także w spółkach zależnych?
 8. Jeśli tak, to ile takich stanowisk zostało utworzonych, czym zajmują się osoby powołane na te stanowiska i kto otrzymał takie powołanie?
 9. Kto w Kompanii Węglowej S.A. jest odpowiedzialny za aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej? Szanowny Panie Ministrze,

nowy Zarząd Kompanii Węglowej S.A pracuje już w spółce ponad 4 miesiące, tymczasem ostatnia aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie organizacji miała miejsce w dniu 26.04.2016 r. i wynika z niej, że w skład struktury organizacyjnej Kompanii Węglowej S.A. nadal wchodzi 11 kopalń (KWK „Sośnica”, KWK „Bielszowice”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój”, KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Piast”, KWK „Ziemowit”, KWK „Rydułtowy”, KWK „Chwałowice”, KWK „Marcel”, KWK „Jankowice”) i 5 oddziałów, tj. Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Zagospodarowania Mienia, Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Zakład Elektrociepłownie. We wspomnianym wyżej BIP-ie brakuje również wyników finansowych spółek zależnych od Kompanii Węglowej S.A. za 2015 rok. Kiedy Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zamierza je opublikować?

Szanowny Panie Ministrze,

proszę o przedstawienie wyników finansowych wszystkich spółek zależnych od Kompanii Węglowej S.A. za rok 2015, a także za I półrocze 2016 r., w tym spółek zależnych od spółki GSU.

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

W odpowiedzi na interpelację Panów Posłów Pawła Bańkowskiego i Krzysztofa Gadowskiego z dnia 4 października 2016 r., nr 5206, w sprawie funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A.  po utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., uprzejmie informuję, co następuje.

Plan restrukturyzacji KW S.A. realizowany jest w zakresie zgodnym z aktualnymi możliwościami finansowymi Spółki oraz uwarunkowaniami formalno-prawnymi. W trakcie przygotowywania jest obecnie korekta planu dostosowana do aktualnej sytuacji Spółki.

W spółce dominującej – Kompania Węglowa S.A. zatrudnionych jest 199 osób – stan na 30.09.2016 roku. W planie restrukturyzacji założono 206 osób. Na dzień dzisiejszy nie planuje się zwiększania zatrudnienia poza oczywistymi potrzebami Spółki.

Obecnie trwa proces restrukturyzacji spółek zależnych KW S.A. W ramach realizowanych czynności prowadzone są postępowania inkorporacyjne, likwidujące zbędne struktury zarządcze (zarządy, rady nadzorcze), a dotychczas wykonywane zadania przez spółki zależne będą prowadzone w ramach oddziałów w nowej strukturze. Zbędne stanowiska zarządcze są sukcesywnie likwidowane (np. zadania realizowane dotychczas przez spółkę KOS - tylko z tego tytułu w 2017 roku przyniosą oszczędności w wys.  ok. 900 tys. zł,  a w spółce GOSREM 480 tys. zł).

Zatrudnienie pracowników w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU, kształtuje się następująco:

 

Nazwa spółki

Liczba pracowników

NAT Sp. z o.o.

254

GOSREM Sp. z o.o.

71

PPUH „Ania” Sp. z o.o.

7

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

20

HALDEX S.A

263

GZUG Sp. z o.o.

970

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

234

TRAKT Sp. z o.o.

642

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

911

KOS Sp. z o.o.

6

GSU S.A.

184

GSB Sp. z o.o. (GSU Ubezpieczenia)

14

GSU Pomoc GKU S.A. (GSU Ubezpieczenia)

8

RAZEM:

3584

 

Zatrudnienie członków zarządu w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU, kształtuje się następująco:

Nazwa spółki

Liczba członków Zarządu

NAT Sp. z o.o.

3

GOSREM Sp. z o.o.

1

PPUH „Ania” Sp. z o.o.

1

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

1

HALDEX S.A

2

GZUG Sp. z o.o.

2

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

2

TRAKT Sp. z o.o.

2

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

3

KOS Sp. z o.o.

1

GSU S.A.

3

GSB Sp. z o.o. (GSU Ubezpieczenia)

2

GSU Pomoc GKU S.A. (GSU Ubezpieczenia)

1

RAZEM:

24

 

W zakresie zatrudnienia prokurentów w poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU, uprzejmie informuję, że Spółki  nie zatrudniają prokurentów, są to dodatkowe obowiązki etatowych pracowników.

Nazwa spółki

Liczba prokurentów

NAT Sp. z o.o.

2

GOSREM Sp. z o.o.

0

PPUH „Ania” Sp. z o.o.

2

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

1

HALDEX S.A

3

GZUG Sp. z o.o.

1

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

3

TRAKT Sp. z o.o.

0

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

3

KOS Sp. z o.o.

2

GSU S.A.

1

GSB Sp. z o.o. (GSU Ubezpieczenia)

0

GSU Pomoc GKU S.A. (GSU Ubezpieczenia)

0

RAZEM:

18

W poszczególnych spółkach zależnych Kompanii Węglowej S.A., w tym spółkach zależnych od Spółki GSU, liczba członków rady nadzorczej wynosi:

Nazwa spółki

Liczba członków Rady

NAT Sp. z o.o.

7

GOSREM Sp. z o.o.

3

PPUH „Ania” Sp. z o.o.

6

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

3

HALDEX S.A

4

GZUG Sp. z o.o.

5

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

4

TRAKT Sp. z o.o.

5

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

3

KOS Sp. z o.o.

4

GSU S.A.

5

GSB Sp. z o.o. (GSU Ubezpieczenia)

3

GSU Pomoc GKU S.A. (GSU Ubezpieczenia)

5

RAZEM:

57

Odpowiadając na pytanie nr 6 wyjaśniam, że w Kompanii Węglowej S.A. jest aktualnie zatrudnionych 6 dyrektorów (wobec 55 w roku ubiegłym). Liczbę dyrektorów w spółkach zależnych przedstawiono w poniższej tabeli. Są to liczby utrzymujące się z lat ubiegłych. Pragnę nadmienić, że zatrudnienie to również poddawane jest procesowi restrukturyzacji.

Nazwa spółki

Liczba Dyrektorów

NAT Sp. z o.o.

21

GOSREM Sp. z o.o.

0

PPUH „Ania” Sp. z o.o.

0

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

1

HALDEX S.A

5

GZUG Sp. z o.o.

1

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

3

TRAKT Sp. z o.o.

3

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

4

KOS Sp. z o.o.

2

GSU S.A.

12

GSB Sp. z o.o. (GSU Ubezpieczenia)

0

GSU Pomoc GKU S.A. (GSU Ubezpieczenia)

0

RAZEM:

52

 

Nazwa spółki

Liczba Dyr.

Funkcja

NAT Sp. z o.o.

21

Dyrektor ds. Technicznych (1 osoba) Dyrektor ds. Operacyjnych (1 osoba)

Dyrektorzy terenowych jednostek organizacyjnych (18 osób) Dyrektor ds. Marketingu i Wsparcia Sprzedaży (1 osoba)

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

1

Dyrektor biura zarządu jest jednocześnie prokurentem.

HALDEX S.A

5

1.Dyrektor ds. Sprzedaży Węgla, Marketingu i Rozwoju (DHM), 2.Dyrektor Biura Zarządu (DBZ),

 1. Dyrektor ds. Produkcji (DP)
 2. Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami (DG)
 3. Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Odpadami (GDGO)

GZUG Sp. z o.o.

1

DYREKTOR TECHNICZNY

Kompanijne Zakłady Remontowe

REMASZ Sp. z o.o.

3

3(2)* - Zarząd spółki złożył propozycję zmian w Regulaminie organizacyjnym spółki, które m.in. przewidują likwidację jednego stanowiska dyrektorskiego – DT – zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą spółki.

 1. Dyrektor ds. Ekonomicznych (DE)

 

 1. Dyrektor ds. Produkcji (DP)
 2. Dyrektor ds. Przygotowania i Rozliczenia Produkcji i Usług (DT)

TRAKT Sp. z o.o.

3

Prokurentami spółki są pracownicy spółki –Główny Księgowy, Dyrektor ds. transportu, Z-ca Dyrektora ds. transportu (pracownicy nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia z tytułu prokury).                                 Dyrektor ds. Transport

Dyrektor ds. Placów Składowych

Dyrektor ds. Sprzętu Ciężkiego i Remontów Maszyn

Konsorcjum

Ochrony Kopalń

4

W obecnym schemacie organizacyjnym Spółki brak stanowisk dyrektorskich, w zamian w ich miejsce powołano kierowników oddziałów.

Sp. z o.o.

 

Oddział Ochrony Fizycznej

Oddział Ochrony Przeciwpożarowej Oddział Gospodarczy

Oddział Centrów Demontażowych

KOS Sp. z o.o.

2

Dyrektor placówki (szkolenia), Dyrektor ds. sprzedaży

GSU S.A.

12

Dyrektor Generalny (1)

Dyrektor Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego (1) Dyrektor Pełnomocnik Zarządu ds. IT (1)

Dyrektor Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Społecznej (1) Dyrektor Pełnomocnik Zarządu ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (1) Dyrektor Regionalny (7)

RAZEM:

52

 

 

W zakresie tworzenia nowych stanowisk dyrektorskich uprzejmie informuję, że zakres kompetencji dyrektorów w Kompanii Węglowej S.A przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy. Odpowiedzialny za cały obszar rachunkowości i finansów Spółki.
 2. Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Mienia – Odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładu oraz bezpośrednio odpowiedzialny za zakres:

  - obsługa prawna, kadry, płace, sprawy sądowe, renty wyrównawcze, BHP w spółce

  - obszar zamówień i przetargów w spółce

  - controlling zarządczy i finansowy spółki

  - Centralne Archiwum zakładowe spółki (1 mln akt, następstwo prawne 44 kopalń) 40 050 szt. obsłużonej korespondencji w 2015 roku.

 3. Z-ca dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej i wsparcia procesów – zakres:

  - zarządzanie zasobem mieszkaniowym spółki (ponad 3000 mieszkań) oraz garażami (ponad 3500)

  - zarządzanie należnościami spółki oraz windykacja (9000 dłużników, 675 000 000 PLN)

  - obsługa i wdrażanie procesów IT w spółce

  - 20 263 szt. obsłużonej korespondencji w 2015 roku

 4. Z-ca dyrektora ds. zagospodarowania nieruchomości – zakres:

  - regulacja    stanów    prawnych    nieruchomości    spółki    (4173 nieuregulowane nieruchomości)

  - zbywanie nieruchomości spółki, cały proces od przygotowania nieruchomości do sprzedaży do finalizacji aktem notarialnym (rocznie ok. 240 postępowań przetargowych na kwotę 120 mln zł i ok. 100 aktów notarialnych)

  - 4 502 szt. obsłużonej korespondencji w 2015 roku

 5. Z-ca dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami – zakres:

  - obsługa administracyjno-logistyczna spółki, zarządzanie materiałami, obsługa organów spółki (biuro zarządu),

  - zarządzanie nieruchomościami spółki (8850 działek o powierzchni blisko 1750 ha, ponad 2000 budynków i budowli - w 53 gminach)

  - 3 567 szt. obsłużonej korespondencji w 2015 roku

 6. Z-ca dyrektora ds. centrum usług wspólnych – zakres:

  - obsługa szkód górniczych spółki (1350 spraw w 33 gminach na 250 000 000 PLN)

  - obsługa socjalna emerytów oraz w zakresie deputatu węglowego (150 000 emerytów spółki, wypłaty wyroków sądowych - deputaty)

  - 34 107 szt. obsłużonej korespondencji w 2015 roku.

W spółkach zależnych nie utworzono nowych stanowisk dyrektorskich. Natomiast w Spółce dominującej, po dniu przejęcia przez PGG kopalń od Kompanii Węglowej S.A., zostało utworzone jedno stanowisko dyrektorskie. Osoba powołana odpowiedzialna jest za zbywanie majątku oraz regulację stanów prawnych nieuregulowanych gruntów. Celem utworzenia stanowiska było osiągnięcie sprawniejszej organizacji pracy przy nowym podziale obowiązków, które pozostały w spółce, ponieważ do PGG odeszli wszyscy pracownicy centrali (480 osób) z kilkudziesięcioma dyrektorami włącznie. Obowiązki wyżej wymienionych pracowników przejął Zakład Zagospodarowania Mienia bez zwiększania kosztów osobowych (nadzór nad spółkami zależnymi, obsługa organów spółki, trzon księgowości  i  finansów,  szeroka  sprawozdawczość,  controlling,   zarządzanie  płynnością   i wiele innych). Po transakcji zbycia 11 kopalń i 4 zakładów w Kompanii Węglowej pozostał tylko jeden zakład (Zakład Zagospodarowania Mienia) bez centrali, która wcześniej stanowiła wsparcie w działaniu Spółki jako całości.

W zakresie pytania dotyczącego odpowiedzialności za aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej wyjaśniam, że ze względu na odejście do PGG całej centrali, której dedykowani pracownicy byli odpowiedzialni za aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej, obowiązki przejęła nowa osoba, tj. pracownik Zakładu Zagospodarowania Mienia. Informacje dotyczące zdarzeń zaistniałych przez 29.04.2016 roku przygotowują pracownicy byłej Centrali KW S.A.

Wyniki spółek zależnych za 2015 i I półrocze 2016 roku kształtowały się następująco:

 

 

 

L.P

 

 

 

Nazwa Spółki

 

 

 

udział %

Przychody ze sprzedaży

EBIT

EBITDA

Wynik finansowy netto

Kapitał Zakładowy

Kapitał Własny

 

2015

 

I-VI 2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

1

 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp.z o.o

 

100

 

52132,4

 

21192,6

 

1689,5

 

-1693

 

7995,5

 

1510,0

 

745,4

 

-1835,7

 

133044,5

 

133 044,5

 

138445,4

 

136609,7

 

2

 

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Ap z o.o.

 

100

 

79816,5

 

43139,8

 

599,4

 

492,4

 

2598,0

 

1436,6

 

120,9

 

69,7

 

136790,0

 

13679,0

 

13679

 

20244,4

3

 

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp z o.o.

 

100

 

54578,0

 

28065,2

 

743,6

 

257,5

 

1301,15

 

504,7

 

218,4

 

219,2

 

8263,0

 

8263,0

 

11745,7

 

11964,8

 

4

 

Trakt Sp. z o.o.

 

100

 

86764,3

 

37621,1

 

1365,5

 

732,1

 

3891,0

 

1756,6

 

784,8

 

674,9

 

6670,3

 

6670,3

 

16539,3

 

17214,2

5

 

PPHU Ania Sp. Z o.o.

 

99,75

 

2943,8

 

798,1

 

75,1

 

-480,2

 

147,3

 

-444,5

 

32,7

 

-488,4

 

3,6

 

3,6

 

3,2

 

2,7

6

 

Kompanijne Zakłady Remontowe Remasz Sp. z o.o.

 

100

 

21745,4

 

8844,0

 

653,1

 

106,5

 

958,9

 

275,1

 

45,4

 

52,6

 

3429,0

 

3429,0

 

5592,6

 

5645,2

 

7

 

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp z o.o.

 

100

 

5630,9

 

3081,2

 

-2048,0

 

302,7

 

-1702,4

 

397,7

 

-2489,5

 

253,1

 

2427,5

 

2427,5

 

2778,2

 

3031,3

8

 

Haldex SA

 

100

 

128570,2

 

47252,1

 

2294,0

 

414,4

 

6454,4

 

2731,9

 

1141,3

 

152,6

 

519,0

 

519,0

 

28641,7

 

28794,2

9

 

Gosrem Sp z o.o.

 

100

 

1830,9

 

962,8

 

18,5

 

6,4

 

58,9

 

21,1

 

4,3

 

4,6

 

65,0

 

65,0

 

197,5

 

202,1

 

10

 

Wydawnictwo Górnicze Sp z o.o.

 

72,97

 

2454,8

 

1246,8

 

-253,0

 

-125,8

 

-249,8

 

-124,2

 

-246

 

-69,7

 

0,1

 

0,1

 

2,4

 

2,3

11

 

GSU S.A.

 

100

 

28626,6

 

14762,6

 

1791,5

 

1307,7

 

1991,0

 

1388,1

 

1422,3

 

1064,9

 

4895,0

 

4895,0

 

7291,1

 

7591,9

 

 

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.

 

 

2055,8

 

837,9

 

-72,6

 

-10,6

 

81,7

 

57,7

 

-17,5

 

13,6

 

1200,0

 

1200,0

 

1914,8

 

1928,4

 

 

Górnośląska Spółka Brokreska Sp. Z o.o.

 

 

2862,8

 

1338,4

 

58,6

 

13,8

 

129,7

 

43,7

 

57,4

 

16,6

 

55

 

55

 

1236,9

 

1152

Razem spółki zależne

 

x

 

470012,4

 

209142,6

 

6915,2

 

1323,9

 

23655,35

 

9554,5

 

1819,9

 

128

 

297362,0

 

174251

 

228067,8

 

234383,2

 

 

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii