wtorek, 27 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5326 i odpowiedź w sprawie programu dobrowolnych odejść w śląskich spółkach węglowych

Do ministra energii.

W ostatnich tygodniach na śląskich kopalniach wchodzących w skład PGG S.A, KHW S.A oraz JSW S.A prowadzone były badania ankietowe mające na celu zbadanie zainteresowania skorzystaniem z programu dobrowolnych odejść (urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw pieniężnych).

W czerwcu przedstawione zostały pierwsze wstępne wyniki ankiet, jednak z tygodnia na tydzień zwiększało się zainteresowanie pracowników skorzystaniem z pakietów osłonowych. Kilka dni temu zakończył się proces zbierania ankiet, znane są więc już ostateczne wyniki sondażu w poszczególnych spółkach węglowych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

 1. Ile osób zadeklarowało odejście z kopalń w poszczególnych spółkach?
 2. Ile osób do dnia dzisiejszego już odeszło?
 3. Jaką kwotę wypłacono już do tej pory na ten cel?
 4. Jakie koszty będą poniesione w związku z tak dużą liczbą deklaracji odejścia?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5326 w sprawie programu dobrowolnych odejść w śląskich spółkach węglowych

Wśród załóg kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przeprowadzono ankiety dotyczące potencjalnego zainteresowania skorzystaniem z pakietu świadczeń socjalnych ustanowionego ustawą z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704). Ankiety dotyczyły wszystkich instrumentów przewidzianych ustawą, tj. urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Rozwiązania te skierowane są do kilku grup pracowników: górników i pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla znajdujących się w przedemerytalnym okresie ochronnym oraz pracowników powierzchni (w tym pracowników zakładów przeróbki) z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w przedsiębiorstwie górniczym. W PGG Sp. z o.o. chęć skorzystania z ww. świadczeń zadeklarowały 4 842 osoby, w JSW S.A. 2 794 osoby, a w KHW S.A. 1 737 osób.

Należy mieć na uwadze deklaratywny charakter przedmiotowych ankiet oraz fakt, że nie wszystkie osoby deklarujące chęć skorzystania z ww. uprawnień spełniają określone ustawą warunki ich rzeczywistego nabycia. Ponadto skorzystanie ze świadczeń ma charakter dobrowolny i odbywa się w uzgodnieniu z pracodawcą (zgoda pracodawcy w przypadku urlopów oraz rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w przypadku jednorazowych odpraw pieniężnych). Rozwiązanie to umożliwia kształtowanie zatrudnienia w sposób pozwalający utrzymać właściwy poziom kompetencji i doświadczenia załóg górniczych. Wymienione wyżej czynniki powodują, że ilość osób które rzeczywiście skorzystają ze świadczeń będzie mniejsza niż osób deklarujących taki zamiar.

Uprzejmie informuję, że na dzień 26 września 2016 r. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przeszło 7 939 pracowników, w tym:

 • z KWK Makoszowy 1 969 osób (data zbycia do SRK S.A.: 1 maja 2015 r.);
 • z KWK Brzeszcze 2 083 osoby (data zbycia do SRK S.A.: 5 maja 2015 r.);
 • z KWK Centrum 1 296 osób (data zbycia do SRK S.A.: 9 maja 2015 r.);
 • z KWK Mysłowice 285 osób (data zbycia do SRK S.A.: 1 czerwca 2015 r.);
 • z KWK Kazimierz-Juliusz 83 osoby (data zbycia do SRK S.A.: 1 czerwca 2015 r.);
 • z Ruchu Boże Dary 918 osób (data zbycia do SRK S.A.:1 lipca 2015 r., pole F: 1 października 2015 r.);
 • z KWK Anna 1 305 osób (data zbycia do SRK S.A.: 1 kwietnia 2016 r.).

W dniu 26 września 2016 r. na urlopach górniczych przebywało 2 910 osób, na urlopach dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla 220 osób, natomiast z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 1 295 osób. W sumie z mechanizmów zaproponowanych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego skorzystało 4 417 osób. Na sfinansowanie świadczeń wynikających z ustawy wydatkowano z budżetu państwa 109,5 mln zł w 2015 r. oraz 175,4 mln zł do końca sierpnia 2016 r.

Odnosząc się do pytania dotyczącego planowanych wydatków w tym zakresie, chciałbym poinformować, że Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym limit wydatków budżetowych przeznaczonych na finansowanie wszystkich działań wskazanych w ustawie (świadczenia pracownicze z wyjątkiem jednorazowych odpraw pieniężnych oraz kwestie techniczne związane z działaniami podejmowanymi wobec kopalń przeniesionych do SRK S.A.) w latach 2015–2018 wyniesie nie więcej niż 7 mld zł. Natomiast na realizację jednorazowych odpraw pieniężnych - finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - ustawa określa limit wydatków na nie więcej niż 1 mld zł w okresie do końca 2018 r. Sejm uchwalił przedmiotową ustawę w dniu 14 września 2016 r., a Senat przyjął ją, nie wnosząc uwag, w dniu 22 września 2016 r. Obecnie ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw oczekuje na podpis Prezydenta.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski