środa, 28 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5552 i odpowiedź w sprawie likwidacji KWK "Krupiński"

Do ministra energii.

Zarząd JSW S.A. w uzgodnieniu z właścicielem ogłosił swoją decyzję o przekazaniu KWK Krupiński do SRK S.A. do końca stycznia 2017 r. Decyzję tę argumentuje trwałą nierentownością zakładu i brakiem możliwości odzyskania rentowności w przyszłości. Ta decyzja oznacza nic innego, jak likwidację KWK Krupiński.

Chciałbym przypomnieć, że w kwietniu br. napisałem interpelację do Pana Ministra w sprawie dalszej działalności KWK Krupiński. W otrzymanej odpowiedzi Pan Minister napisał, że: „[…] kopalnia pracuje normalnie i nie wygasza wydobycia”.

Ponadto pokreślił Pan jasno i wyraźnie, że: „Obecny zarząd JSW S.A. nie zamierzał i nie zamierza przekazywać tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., a także nie brał i nie bierze pod uwagę jej sprzedaży żadnemu podmiotowi zagranicznemu”.

Do swojej interpelacji załączyłem również List otwarty organizacji związkowych działających przy KWK Krupiński. Podkreślały one, że kopalnia dysponuje pokładami węgla koksującego, którego zasoby określono na ponad 180 mln ton. Przy odpowiednich nakładach inwestycyjnych kopalnia byłaby wstanie produkować ok. 10 tys. ton węgla netto na dobę. Ponadto kopalnia posiada koncesje na wydobycie do roku 2030 r.

10.08. otrzymałem kolejne pismo organizacji związkowych działających przy KWK Krupiński złożone na ręce Pani Premier związane z decyzja JSW S.A. o likwidacji KWK Krupiński. Podkreślają w nim fakt, że żadna z przesłanek, która miała być powodem do zamknięcia kopalni nie została spełniona. Zarzucają również brak konsultacji w/w decyzji ze stroną społeczną. Poruszają również szereg działań związanych z obecnie prowadzona eksploatacją mającą wpływ na dalszą działalność kopalni.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Rząd prowadził dialog społeczny z przedstawicielami związków zawodowych w temacie likwidacji kopalni? Jeśli tak to kiedy?
  2. Co jest głównym powodem likwidacji tej kopalni?
  3. Co z ponad 2 tys. załogą tej kopalni? Jaka jest jej przyszłość?
  4. Jakie koszty przewiduje rząd związane z całym procesem likwidacji?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5552 w sprawie likwidacji KWK "Krupiński"

Minister Energii, zarówno, jako przedstawiciel rządu kształtujący politykę energetyczną, jak i wykonujący uprawnienia z posiadanych przez Skarb Państwa akcji w Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (dalej: JSW S.A., Spółka), podobnie jak sama Spółka, jest świadomy odpowiedzialności za los Pracowników JSW S.A. i ich rodzin, a także szeroko rozumianą sytuację społeczną na Śląsku.

JSW S.A. podejmowała i podejmuje działania, aby wszelkie zagadnienia, które dotyczą zarówno pracowników, jak i samej Spółki były przeprowadzane w dialogu ze stroną społeczną, również w kwestii zbywania kopalń. Należy podkreślić, że przedstawiciele pracowników często uczestniczą w organizowanych w tym zakresie spotkaniach.

Decyzja dotycząca KWK „Krupiński” poprzedzona była rzetelnymi analizami – zarówno na danych historycznych jak i prognostycznych, które jednoznacznie wskazują, że nawet w 2011 r. (kiedy cena węgla była najwyższa), kopalnia generowała ujemne przepływy pieniężne, zaś w okresie ostatnich dziesięciu lat, mimo ogromnego wkładu załogi skonsumowała ponad 970 mln zł, nie wnosząc wartości dodanej do Spółki. Jednakże głównym powodem przekazania kopalni do SRK S.A. jest brak możliwości efektywnego wydobywania węgla koksowego z eksploatowanego przez kopalnię złoża (bez poniesienia dodatkowych istotnych środków finansowych, na co Spółkę obecnie nie stać).

Na podstawie dostępnych materiałów, w chwili obecnej nie można wskazać racjonalnego scenariusza funkcjonowania KWK „Krupiński” w Grupie Kapitałowej JSW S.A., który przy obecnych i prognozowanych realiach cenowych mógłby zapewnić kopalni dodatnie przepływy pieniężne, nie wpływając negatywnie na dalsze funkcjonowanie JSW S.A. i całej Grupy Kapitałowej.

Kierownictwo ME jest na bieżąco informowane o stanie prac związanych z przyszłością KWK „Krupiński” i uczestniczy w spotkaniach dotyczących tej kwestii oraz spotyka się ze stroną społeczną, chcąc być swego rodzaju mediatorem pomiędzy działaniami Zarządu, co do dalszego rozwoju i konkurencyjności JSW S.A. na rynku a oczekiwaniami pracowników.

W odpowiedzi na pytanie Pana Posła o przyszłość załogi KWK „Krupiński” pragnę zapewnić, że w trakcie przeprowadzanej restrukturyzacji żaden górnik nie straci pracy - wszyscy pracownicy kopalni mają zapewnione miejsca pracy w pozostałych kopalniach Spółki - a dla tych, którzy zadeklarują dobrowolne odejście z pracy zagwarantowane zostały osłony socjalne.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że tereny po kopalni „Krupiński” będą zagospodarowane. Powstała koncepcja, aby na pokopalnianych terenach utworzone zostało centrum logistyki Grupy Kapitałowej JSW S.A., co pozwoliłoby znaleźć w nim zatrudnienie obecnym pracownikom kopalni, którzy nie będą chcieli lub nie będą mogli skorzystać z osłon socjalnych.

Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości dokładnego oszacowania kosztów, jakie będą musiały zostać poniesione po przekazaniu KWK „Krupiński” do SRK S.A., gdyż aktualnie trwa proces opracowywania kompleksowego planu sczerpywania złoża w tej kopalni. Ich wysokość będzie wynikała z zastosowania mechanizmów określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. Nr 704 z 2016 r.).

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski