wtorek, 27 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5773 i odpowiedź w sprawie efektów prowadzonej restrukturyzacji górnictwa w PGG SA

Do ministra energii.

W ramach trwającego procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego utworzona w maju br. Polska Grupa Górnicza S.A. przejęła 11 kopalń z Kompanii Węglowej S.A.: KWK „Bielszowice”, KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Chwałowice”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Jankowice”, KWK „Marcel”, KWK „Piast”, KWK „ Pokój”, KWK „Rydułtowy”, KWK „Sośnica” oraz KWK „Ziemowit”.

Następnie w ramach realizowanego modelu kopalń zespolonych zostało już tylko 5, w tym 3 zespolone:

KWK ROW – którą tworzą Ruchy: Jankowice, Marcel, Chwałowice i Rydułtowy
KWK RUDA – którą tworzą Ruchy: Bielszowice, Halemba-Wirek i Pokój
KWK "Ziemowit-Piast" – którą tworzą Ruchy: Ziemowit i Piast
oraz 2 samodzielne: KWK "Bolesław Śmiały" i KWK "Sośnica".

Wszystkie te działania mają doprowadzić do poprawy wyniku finansowego nowopowstałej spółki i osiągnięcia minimalnej rentowności. Zgodnie z programem restrukturyzacji, jak mówią przedstawiciele Rządu i Spółki, priorytetem maja być inwestycje w kopalnie „o największym potencjale”.

Jak w ostatnim czasie donosiły media, średnia strata na tonie węgla kamiennego w 2015 r. w kopalniach należących jeszcze do KW S.A. wynosiła:

 • KWK „Sośnica” – 128 zł/t
 • KWK „Pokój” – 118 zł/t
 • KWK „Rydułtowy-Anna” – 40,5 zł/t
 • KWK „Halemba-Wirek” – 35,5 zł/t.

W związku z powyższym pytamy Pana Ministra:

 1. Jakie straty na 1 tonie wydobytego węgla ponosiły poszczególne kopalnie w dniu ich przekazania do PGG S.A.?
 2. Jaka jest strata na 1 tonie wydobytego węgla na poszczególnych kopalniach i ruchach na dzień dzisiejszy?
 3. Jakie inwestycje i o jakiej wartości będą realizowane jeszcze w roku 2016, a jakie w 2017 na poszczególnych kopalniach i ruchach?
 4. Czy KWK RUDA, powstała z połączenia kopalń: "Bielszowice", "Halemba-Wirek" i "Pokój", to kopalnia o „największym potencjale”?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski, Paweł Bańkowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5773 i w sprawie efektów prowadzonej restrukturyzacji górnictwa w PGG SA

Z posiadanej przez Ministerstwo wiedzy wynika, że wyniki na sprzedaży węgla osiągane przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o., w tym jej zakłady górnicze, nie są wykazywane         w odniesieniu do stanu na dany dzień w trakcie roku kalendarzowego. Prezentacja takich danych cząstkowych nie pozwalałaby na prawidłową analizę, porównywanie i wnioski. Jedynym   miarodajnym   okresem   porównawczym   do    oceny    uzyskiwanych  wyników na sprzedaży węgla jest rok kalendarzowy (rok obrotowy), obejmujący m.in. okresy (kwartały) wyższego i niższego zapotrzebowania na węgiel, pełną perspektywę wahań cen rynkowych jako funkcji zmiany warunków popytowo-podażowych, cały roczny horyzont realizacji   procesu    inwestycyjnego   związanego    z    frontem   robót        przygotowawczych i eksploatacją górniczą, a także dane kosztowe zweryfikowane przez audytora zewnętrznego. W zakresie działalności inwestycyjnej Spółki warto podkreślić, że na chwilę obecną Spółce zależy na, w możliwie najkrótszym okresie, uzyskaniu trwałej rentowności. Jednakże uwzględniając w prowadzonej działalności niekorzystną sytuację i uwarunkowania rynkowe Spółka  zaplanowała   w   2016   oraz   2017   roku,   wielkości       nakładów      inwestycyjnych na   poziomach   dostosowanych   do   prowadzenia   podstawowych,    istotnych inwestycji w kopalniach, których realizacja związana jest z poprawą efektywności gospodarowania Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Szczególnie w roku 2017 zakłada się wyraźny wzrost

nakładów na inwestycje. Priorytetem w tej działalności są przedsięwzięcia i zadania pod kątem przygotowania frontu wydobywczego (budowa nowych poziomów, pogłębianie szybów) w celu utrzymania wymaganych zdolności produkcyjnych kopalń oraz poprawy jakości węgla celem dostosowania do wymogów rynku. Szczególny nacisk kładziony jest na poprawę stanu bezpieczeństwa i warunków BHP w kopalniach, głównie w obszarze ograniczania wydobycia z rejonów usytuowanych poniżej poziomu udostępnienia złoża, rozwoju systemów monitoringu zagrożeń naturalnych oraz modernizacji i rozbudowy systemów odmetanowania kopalń. Planowane działania obejmują także inwestycje przyczyniające się do poprawy warunków pracy i efektywniejszego wykorzystania czasu pracy, poprzez rozwój systemów klimatyzacji dołowej lokalnej i grupowej oraz rozbudowę układów  przewozu  ludzi  na  stanowiska  pracy  i  transportu  materiałów.  Ponadto  mając  na uwadze efektywne i optymalne wykorzystywanie majątku produkcyjnego działalność inwestycyjną ukierunkowuje się na modernizacje i unowocześnianie stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych oraz dostosowywanie wydajności urządzeń w ścianach do zadań produkcyjnych. Istotnym działaniem będzie zwiększanie gospodarczego wykorzystania metanu  -  wzrost  ilości  ujmowanego  metanu  przez  kopalniane  stacje  odmetanowania,      a następnie gospodarczo wykorzystywanego do wytwarzania  energii  elektrycznej i cieplnej w instalacjach własnych.

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

Raze m Polska Grupa Górnicze sp. z o. o.

- Kopalnie  + Zakłady

397,8 mln zł

580,1 mln zł

KWK ROW

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

KWK  ROW -  nakłady ogółem

155,5  mln zł

245,7  mln zł

Ważniejsze inwestycje związane z funkcjonowaniem Kopalni:

 1. Połączenie dołowych systemów odstawy i przekierowanie od 2017 roku części urobku z Ruchu Chwałowice na Ruch Jankowice. Zrealizowanie połączenia technologicznego Ruchów pozwoli na wykorzystanie istniejącej infrastruktury Ruchu Jankowice oraz zdolności produkcyjnych frontu ścianowego Ruchu Chwałowice dla pełnego wzbogacania węgla w obu Ruchach.
 2. Udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji nowych zasobów węgla na Ruchu Chwałowice, poprzez budowę poz. 700 m, rozbudowę infrastruktury oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wydobycia.
 3. Pogłębianie  szybu  8   na   Ruchu   Jankowice   z   poz.   731   m   do   poz.   912   m (z przedłużeniem górniczego wyciągu szybowego). Uruchomienie pierwszej ściany     z nowego poziomu 880 m planowane jest w drugiej połowie 2019 roku.
 4. Przekierowanie wydobycia wyrobiskami dołowymi z Ruchu Rydułtowy na Ruch Marcel obejmujące:
 5. połączenie Ruchów wyrobiskami odstawy urobku i wentylacji,
 6. modernizację szybu III na Ruchu Marcel - dla zwiększenia zdolności transportu pionowego celem przejęcia węgla z Ruchu Rydułtowy,
 7. modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla na Ruchu Marcel
 8. modernizację bocznicy kolejowej kopalni.
 9. Wydrążenie przekopu do pokładu 507 poz. 920 m na Ruchu Marcel. Inwestycja pozwoli na udostępnienie wentylacyjne części złoża na poziomie 1000 m w części marklowickiej oraz przyczyni się do usprawnienia transportu materiałów.
 10. W Ruchu Rydułtowy wyposażenie szybu Leon IV w urządzenia i instalacje oraz kontynuacja budowy poz. 1150 m. Projekt ma na celu udostępnienie do eksploatacji nowych pokładów z zachowaniem bezpiecznego sposobu przewietrzania, skrócenie dróg transportu materiałów i dowozu załogi, co pozwoli na wydłużenie efektywnego czasu pracy.

KWK Piast-Ziemowit

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

KWK  Piast - Ziemowit  - nakłady ogółem

54,0  mln zł

125,3  mln zł

Ważniejsze inwestycje związane z funkcjonowaniem Kopalni:

 1. Odbudowa infrastruktury kolejowej umożliwiającej połączenie po 2018 roku Ruchu Ziemowit z linią nr 407 Górki Ściernie. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasu przewozu i obniżenie kosztów transportu węgla z Ruchu Ziemowit do Zakładu Wzbogacania Miałów na Ruchu Piast.
 2. Wykonanie pomieszczeń funkcyjnych dla zapewnienia poprawnej pracy układów transportu kolejkami podwieszanymi z napędem własnym dla przyszłościowego udostępniania i eksploatacji parceli „D” pokładu 209 rejonu Imielin Północ.

KWK RUDA

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

KWK  RUDA - nakłady  ogółem

116,0  mln zł

114,245  mln zł

Ważniejsze inwestycje związane z funkcjonowaniem Kopalni:

 1. Wykorzystanie infrastruktury technicznej, dołowej i powierzchniowej Ruchu Bielszowice, poprzez skierowanie od początku 2017 r. całości wydobycia z Ruchu Pokój wyrobiskami dołowymi na Ruch Bielszowice.
 2. Udostępnienie pokładu 405/L i wykonanie połączenia technologicznego Ruchu Halemba   z    Ruchem    Bielszowice.    Docelowe    wykonanie    prac    związanych  z połączeniem obydwu Ruchów pozwoli na dalszą optymalizację kosztów w zakresie ciągnienia urobku szybami, pełne wykorzystywanie zdolności produkcyjnych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Ruchu Bielszowice.
 3. Zwiększenie produkcji węgla koksowego typu 35. W ramach tej inwestycji w 2016 r. zostanie zrealizowana modernizacja zbiornika węgla surowego, jak również modernizacja węzła flotacji w ZPMW. Inwestycja związana jest z uzyskaniem możliwości selektywnego składowania węgla o zróżnicowanych parametrach jakościowych. Docelowo inwestycja ta pozwoli na wzrost produkcji nadzorowanych sortymentów handlowych dla odbiorców o szczególnych wymaganiach.

KWK Bolesław Śmiały

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

KWK  Bolesław Śmiały -  nakłady ogółem

12,5  mln zł

30,3  mln zł

Ważniejsze inwestycje związane z funkcjonowaniem Kopalni:

Drążenie wyrobisk funkcyjnych w rejonie szybu Bujaków, rozbudowa stacji odwadniania produktów  mułowych  w  ZPMW,  a   także   dostawa   maszyn   i   urządzeń   niezbędnych do realizacji przyjętych planów produkcyjnych.

KWK Sośnica

 

Wyszczególnienie

Planowane nakłady w latach:

2016

2017

KWK  Sośnica -  nakłady ogółem

24,1  mln zł

28,178  mln zł

Ważniejsze inwestycje związane z funkcjonowaniem Kopalni:

Modernizacja    ZPMW,    poprzez    przebudowę    węzła    odwadniania    flotokoncentratu    i koncentratu miałowego, a także dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przyjętych planów produkcyjnych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące KWK RUDA potwierdzam,  że została ona utworzona    z kopalń: KWK Bielszowice, KWK Halemba-Wirek oraz KWK Pokój. W przedmiocie jej potencjału informuję, że Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. nie różnicuje tego w odniesieniu do poszczególnych kopalń.

Większość kopalń posiada potencjał do rozwoju, jednak jego wykorzystanie zależy od  szeregu czynników i uwarunkowań, takich jak: charakterystyka geologiczno-górnicza obszarów górniczych i znajdujących się w nich złóż, występujące zagrożenia  naturalne, jakość węgla surowego, urbanistyka terenu, co wpływa na koszty produkcji i poziom nakładów inwestycyjnych.

W przypadku KWK RUDA eksploatacja węgla jest prowadzona w pokładach o najwyższej skali zagrożeń naturalnych. Kopalnia jest producentem węgla o bardzo dobrych parametrach jakościowych i największym producentem węgla koksowego w Polskiej Grupie Górniczej   sp. z  o.o.  W  obszarze  KWK  RUDA  Ruch  Bielszowice  przez  środek  obszaru górniczego

„Zabrze-Bielszowice”  przebiega  autostrada  A4,   co   ogranicza   zasoby   węgla   o  około 52 mln ton, które nie mogą być przedmiotem górniczego zagospodarowania. W obszarze KWK RUDA Ruch Halemba przebieg autostrady A4 wyeliminował możliwość eksploatacji pokładów węgli koksowych w parcelach centralnych, zaś złoże KWK RUDA Ruch Pokój ma charakter resztkowy.

Reasumując, pragnę poinformować, że w zakresie przytoczonych przez Panów Posłów danych liczbowych dotyczących osiąganych wyników na tonie węgla, nie mogę udzielić jednoznacznej  odpowiedzi,  z   uwagi   na   fakt,   iż   jednostkowe   dane   wykorzystywane są wyłącznie w procesach analitycznych prowadzonych przez Spółkę i stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii