wtorek, 18 październik 2016

Interpelacja nr 5791 i odpowiedź w sprawie wydobycia węgla koksowego w KWK "Krupiński"

Do ministra energii.

W ramach prowadzonego programu naprawczego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA opracowano biznesplan, który zakłada, że do 2025 r. 80% produkcji spółki będzie stanowił węgiel koksowy, który osiąga na rynku wyższe ceny od energetycznego, przy zbliżonych kosztach produkcji. Ten fakt wielokrotnie powtarzali zarówno przedstawiciele Ministerstwa Energii jak i Zarząd JSW. Jak to się ma do decyzji o likwidacji KWK „Krupiński”.

Kopalnia „Krupiński” to jedna z najmłodszych w Polsce kopalni, została uruchomiona w 1983 r., w celu wydobycia węgla koksowego, którego produkcja do dziś nie nastąpiła. Posiada ona koncesję na wydobycie do 2030 r., a jak mówią pracownicy kopalni zasoby węgla koksowego w obszarze koncesyjnym wymagają jedynie rozcinki pokładów. Jak podkreślają przedstawiciele Związków Zawodowych w KWK Krupiński kopalnia posiada zasoby węgla koksowego w rejonie w wysokości ok. 180 mln ton. Tym bardziej dziwi decyzja o likwidacji kopalni, choć Ministerstwo znalazło rozwiązanie dla kopalni: „Brzeszcze”, „Sośnica”, czy kopalń zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej („Bielszowice”, „Halemba” i „Pokój”).

Z doniesień medialnych i Związków Zawodowych wynika, że jest podmiot prywatny zainteresowany sięgnąć po zasoby węgla koksowego w tym rejonie i jemu to się opłaci. Podmiot ten uznaje tę działalność za perspektywiczną i rentowną.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Co było przyczyną, że do tej pory nie udało się zrealizować głównego celu, dla którego uruchomiono KWK "Krupiński", czyli wydobycia węgla koksowego?
  2. Jaka jest faktyczna wielkość zasobów węgla koksowego w otrzymanej koncesji do 2030?
  3. Jaka jest wielkość zasobów węgla koksowego w otoczeniu i obszarze przylegającym do obecnie wydanej koncesji?
  4. Co stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po te złoża?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5791 w sprawie wydobycia węgla koksowego w KWK "Krupiński"

Główną przyczyną tego, iż do tej pory nie udało się uruchomić w KWK „Krupiński” wydobycia węgla koksowego typu 35 był fakt przejęcia w latach osiemdziesiątych określonej struktury udostępnienia złoża w tej kopalni. Kopalnia Krupiński należy do najmłodszych w kraju i oddawana była do ruchu na początku lat osiemdziesiątych XX wieku wraz z KWK „Czeczot” i KWK „Morcinek”. Z projektowanej głębokiej kopalni węgla typu koksowego, w związku z załamaniem się gospodarki centralnie sterowanej i brakiem środków inwestycyjnych zatrzymano roboty związane z udostępnieniem węgla koksowego, koncentrując się na udostępnieniu węgla energetycznego.

Do dnia dzisiejszego z pierwotnie planowanych pokładów węgla koksowego typu 34.1, 34.2 wyeksploatowano pokłady od 340 do pokładu 348 zalegające w granicach obszaru górniczego „Suszec”.

Na podstawie dotychczas prowadzonych robót górniczych, złoże w części południowej (partia B) kopalni, gdzie możliwe jest występowanie pokładów węgla koksowego typu 35, jest znacznie bardziej zaangażowane tektonicznie niż w części północnej. Zbudowane jest z grupy cienkich pokładów 360-401/1 o dość dużym nachyleniu [15-25o]. Co więcej, kopalnia nie posiada rozpoznania parametrów koksotwórczych tego węgla, charakteryzowanych przez CRI/CSR.

Obecnie proces dojścia do węgla typu 35 wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Udostępnienie zasobów węgla typu 35.1 w partii B złoża KWK „Krupiński” zalegającego w granicach obecnego obszaru górniczego w partii południowej „B” w piętrze 700-1020 mogłoby nastąpić poprzez udostępnienie pokładów od 360 do 401/1 dwoma przekopami: Przekopem odstawczym B-1 z poz. 820 do poz. 1020 oraz Przekopem pochyłym B-1 poz. 620.

Zasoby węgla typu 35 (objęte koncesją nr 3/2013 do roku 2030) w złożu eksploatowanym przez KWK „Krupiński” zalegają w południowej części obszaru górniczego. Wielkość zasobów operatywnych szacowana jest na ok. 14,3 mln ton. Miąższość pokładów jest niewielka i waha się w granicach 1,1-1,5 m. Jednocześnie rejon charakteryzuje się trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi, dużym nachyleniem i bardzo rozwiniętą tektoniką.

Jak wyliczono, dojście do wydobycia węgla typu 35 w KWK „Krupiński” wygeneruje ujemne przepływy pieniężne w całym okresie analizy tj. w latach 2016÷2025 wynoszące (-) 873,8 mln PLN. Przeprowadzona analiza ekonomiczna przedmiotowego projektu, uwzględniająca prognozę cen węgla w KWK „Krupiński” opracowaną przy założeniu ceny sprzedaży węgla koksowego typu 35.1 w wysokości jak dla KWK „Budryk” (z uwagi na zbliżone parametry jakościowe), przy założeniu jego rozpoczęcia w 2017 roku, wskazuje, iż:

  • w perspektywie 2026 roku, pomimo poprawy jakości produkcji (produkcja węgla typu 35.1 w ilości 643 tys. ton rocznie i węgla koksowego typu 34 w ilości 643 tys. ton rocznie) kopalnia przynosić będzie corocznie straty na działalności operacyjnej w wysokości od około 100 mln PLN w 2020 roku do około 30 mln PLN w roku 2026,
  • realizacja przedmiotowego projektu wymagałaby zaangażowania przez JSW S.A. środków finansowych w łącznej wysokości około 900 mln zł na pokrycie strat w latach 2016-2026.Podsumowując, główną przeszkodą w sięgnięciu po złoża węgla typu 35 w kopalni jest brak możliwości wydobywania węgla koksowego bez poniesienia dodatkowych istotnych nakładów finansowych, na które Spółki nie stać.

Decyzja dotycząca przekazania KWK „Krupiński” do SRK S.A. była poprzedzona rzetelnymi analizami – zarówno na danych historycznych jak i prognostycznych, które jednoznacznie wskazują, ze nawet w 2011 r. (kiedy cena węgla była najwyższa), kopalnia generowała ujemne przepływy pieniężne, a w okresie ostatnich 10 lat, mimo ogromnego wkładu załogi skonsumowała ponad 970 mln zł, nie wnosząc wartości dodanej do Spółki.

W KWK „Krupiński” w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2016 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 301,3 mln zł, a wartość całkowitych nakładów finansowych w okresie od 2011 r. do I półrocza 2016 r. poniesionych przez JSW S.A. na KWK „Krupiński” wyniosła łącznie 874,4 mln zł. Nie przełożyło się to niestety na poprawę sytuacji i efektywności kopalni.

Oceniono, iż w odniesieniu do aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku oraz sytuacji JSW S.A,, Spółka nie posiada możliwości zaangażowania środków na finansowanie przedmiotowego projektu, w tym środków zewnętrznych pozyskaniach w ramach kredytów bankowych lub w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Jednocześnie finansowanie przedmiotowego projektu w KWK „Krupiński” w ramach środków własnych JSW S.A. ograniczyłoby dostępność środków pieniężnych dla pozostałych kopalń Spółki, co z kolei miałoby negatywny wpływ na możliwości realizacji przez te kopalnie założonych zadań.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z porozumieniem jakie JSW S.A. podpisała z obligatariuszami w dniu 29 sierpnia br. Spółka musi w najbliższych latach spłacić swoje zobowiązania wobec Obligatariuszy (tj. 50 mln zł rocznie w latach 2016-2018, 178 mln zł rocznie w latach 2019-2024 i na koniec w 2025 r. 30 mln zł).

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski