czwartek, 13 październik 2016

Interpelacja nr 5954 i odpowiedź w sprawie planu ratunkowego dla KWK "Sośnica"

Do ministra energii.

Na początku sierpnia br. ogłoszono zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem PGG S.A., a stroną społeczną w sprawie przyszłości Kopalni „Sośnica”. Kluczowym założeniem tego porozumienia jest osiągnięcie rentowności przez kopalnię. W najbliższym czasie w KWK „Sośnica” mają zostać uzbrojone i uruchomione dwie ściany. Dano jej czas do końca stycznia 2017 r. na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Jeśli ten warunek zostanie spełniony kopalnia zostanie w PGG w innym wypadku zostanie zlikwidowana.

Zarząd i Minister Energii opracowując program restrukturyzacji, jak wcześniej słyszeliśmy, dokonał pełnej analizy funkcjonowania również tej kopalni, posiłkując się także raportem z audytu przeprowadzonego przez „Społeczny Zespół Audytowy” i wtedy nie zakładali likwidacji KWK Sośnica.

Dziś przerzuca się odpowiedzialność na ciężko pracujących górników realizujących przygotowany przez zarząd i zatwierdzony przez właściciela plan restrukturyzacji.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

Jaki jest dokładny plan działań doprowadzenia tej kopalni do rentowności przyjęty przez Zarząd i Ministerstwo Energii?
Czy uruchomienie tylko dwóch ścian daje gwarancję osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego?
Czy w przypadku niepowodzenia planu restrukturyzacji dla KWK „Sośnica” organy spółki zostaną odwołane przez Ministra?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5954 w sprawie planu ratunkowego dla KWK "Sośnica"

Zawarte w dniu 17 stycznia 2015 r. porozumienie pomiędzy organizacjami związkowymi, stroną rządową oraz zarządami spółek górniczych, zakładało powstanie tzw. „Nowej Kompanii Węglowej” w oparciu o jedenaście kopalń (w tym KWK Sośnica-Makoszowy Ruch Sośnica) oraz cztery zakłady specjalistyczne. Na tej podstawie sporządzony został Biznesplan, zakładający przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych dla zminimalizowania strat Spółki i zwiększenia efektywności jej działalności.

Po nabyciu w dniu 29 kwietnia 2016 r. przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A., Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., realizując założenia i kierunki rozwoju określone w Biznesplanie, utworzył z dniem 1 lipca 2016 r. trzy kopalnie zespolone, rozpoczął proces przekazania kopalni Pokój I do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., a także przedstawił stronie społecznej analizę wyników osiąganych przez KWK Sośnica i niekorzystnie kształtujące się prognozy jej dalszego funkcjonowania.

W zakresie KWK Sośnica przeprowadzono cykl spotkań ze stroną społeczną, których zwieńczeniem było odbyte w dniu 9 sierpnia 2016 r. spotkanie Ministra Energii z Zarządem PGG Sp. z o.o. oraz z przedstawicielami związków zawodowych. Podczas rozmów strona społeczna wskazała, że możliwe jest uzyskiwanie przez kopalnię pozytywnych wyników przy dwuścianowym modelu kopalni, zmniejszeniu poziomu zatrudnienia i zwiększeniu wydajności, co powinno zdecydowanie poprawić wynik finansowy kopalni na dodatni.

Ostatecznie, w efekcie tego spotkania uzgodniono ze stroną społeczną, iż w okresie do 31 stycznia 2017 r. dla KWK Sośnica realizowany będzie program naprawczy, a najważniejsze założenia, na których został oparty obejmują:

wydzielenie i przekazanie do SRK zbędnej części majątku kopalni,
istotne zwiększenie wydajności, poprzez:
wzrost produkcji węgla handlowego,
wzrost średniego wydobycia z jednej ściany,
spadek zatrudnienia,
zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji.
Powyższe, w ocenie Zarządu PGG Sp. z o.o., winno pozwolić na ograniczenie strat kopalni oraz nie wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów na udostępnienie nowych frontów robót. W okresie realizacji programu naprawczego kopalnia prowadzić będzie eksploatację na dwóch ścianach, dla których roboty przygotowawcze zostały już wcześniej zakończone.

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami ze stroną społeczną, w przypadku nie osiągnięcia w terminie do końca stycznia 2017 r. zaplanowanych parametrów techniczno-ekonomicznych, KWK Sośnica zostanie przekazana do SRK do końca 2017 roku.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Zarząd PGG Sp. z o.o. zakłada zwiększenie wielkości produkcji i zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji, tj. zrealizuje założenia wynikające z programu naprawczego, prowadzenie modelu dwuścianowego powinno pozwolić KWK Sośnicy na uzyskiwanie dodatnich wyników finansowych.

W zakresie pytania dotyczącego odwołania przez Ministra organów Spółki w przypadku niepowodzenia planu restrukturyzacji dla KWK Sośnica uprzejmie wyjaśniam, że decyzja o odwołaniu członków zarządu spółki PGG Sp. z o.o. nie leży w kompetencjach Ministra Energii lecz, stosownie do zapisów § 8 ust. 2 Umowy Spółki, do jej Rady Nadzorczej.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski