poniedziałek, 03 październik 2016

Interpelacja nr 5955 i odpowiedź w sprawie przyjętego wstępnego projektu budżetu na rok 2017 i zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego

Do ministra finansów.

25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rządu podczas, którego został przyjęty wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017.

W przyszłorocznym budżecie, zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Energii, miały zostać zabezpieczone odpowiednie środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do deputatu węglowego dla emerytów górniczych. Zabezpieczone środki zgodnie z projektem ustawy, nad którą pracuje Rząd, miały obejmować wszystkie grupy uprawnione, również te którym z powodu trudnej sytuacji branży górniczej spółki węglowe wstrzymały wypłatę lub całkowicie zlikwidowały deputat węglowy dla byłych pracowników kopalń. W trakcie debaty w Sejmie w dniu 9 czerwca 2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że trwają wspólne prace wraz z Ministerstwem Finansów nad zabezpieczeniem w budżecie środków na ten cel.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy wstępny projekt budżetu na rok 2017 zakłada zabezpieczenie dodatkowych środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla emerytów górniczych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5955 w sprawie przyjętego wstępnego projektu budżetu na rok 2017 i zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego

Minister Energii zaplanował w budżecie części 48 – Gospodarka złożami kopalin, której jest dysponentem, kwotę w wysokości 171.000 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę przez ZUS ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 poz. 704, z późn. zm.).

Odpowiadający: Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów