czwartek, 13 październik 2016

Interpelacja nr 5956 i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych w budżecie na 2017 r.

Do ministra energii.

25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rządu podczas, którego został przyjęty wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w nowym budżecie miały się znaleźć środki na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych. Projekt ustawy o deputacie, nad którym pracuje rząd miał uregulować i uporządkować te kwestię obejmując w swym zakresie wszystkie grupy uprawnione, również te którym z powodu trudnej sytuacji branży górniczej spółki węglowe wstrzymały wypłatę lub całkowicie zlikwidowały deputat węglowy dla byłych pracowników kopalń.

Podczas posiedzenia Sejmu RP w dniu 09.06. r. i debaty nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącej wypłaty deputatu węglowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii G. Tobiszewski powiedział: „Powinniśmy przed nowym budżetem mieć pełny już projekt, biorący pod uwagę szerszy aspekt emerytur związanych z deputatami, powinien on zostać przyjęty, żebyśmy od 1 stycznia 2017 r. w nowym budżecie mogli mieć już te wszystkie kwestie zagwarantowane”.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy Minister wnioskował o dodatkowe zabezpieczenie środków na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych w budżecie na rok 2017 w kontekście nowo przygotowywanej ustawy dotyczącej wypłaty deputatu dla emerytów górników, którzy utracili to świadczenie w ostatnich latach?
Jeśli tak to jaka kwota ma być zabezpieczona na ten cel?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5956 w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych w budżecie na 2017 r.

Jednym z warunków zabezpieczenia środków w budżecie państwa jest wskazanie podstawy prawnej dla wydatkowania tych środków w ramach właściwej części budżetowej. W momencie wejścia w życie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych, będzie możliwe wystąpienie do Ministra Finansów o przekwalifikowanie środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 r. z przeznaczeniem na dotację na finansowanie przedmiotowych ekwiwalentów. Według OSR do projektu ustawy szacowana kwota na zabezpieczenie wypłat kształtuje się na poziomie ok. 391 mln zł rocznie.

Dysponentem środków przeznaczonych na wypłaty deputatów węglowych będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów o zabezpieczenie środków na ten cel będzie leżało w kompetencji Prezesa Zakładu.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski