piątek, 28 październik 2016

Interpelacja nr 6469 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Mienia należącego do Kompanii Węglowej SA

Do ministra energii.

Po zmianach jakie nastąpiły z dniem 1 maja 2016 r. Kompania Węglowa S.A. nie posiada już kopalń i zakładów górniczych, których działanie było ściśle związane z wydobywaniem węgla. Jednym z głównych zadań Kompanii Węglowej S.A. jest m. in. zagospodarowanie jej pozostałego majątku. Cel ten realizuje Zakład Zagospodarowania Mienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. chciałbym uzyskać następujące informacje:

Jaka jest liczba pracowników obecnie zatrudnionych w Zakładzie Zagospodarowania Mienia?
Ilu dyrektorów (w tym zastępców dyrektora) kierowało Zakładem Zagospodarowania Mienia w 2015 r., a ilu jest ich obecnie?
Jaką wielkość środków Kompania Węglowa S.A. przeznaczyła w 2015 r. na funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowanie Mienia, a ile środków przeznaczyła już do końca I półrocza 2016 r.?
Jakie dochody uzyskała Kampania Węglowa S.A. w związku z funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Mienia za rok 2015, a jakie do końca I półrocza 2016 r.?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

Odpowiedź na interpelację nr 6469 w sprawie funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Mienia należącego do Kompanii Węglowej SA

Według stanu na dzień 30.09.2016 roku w Zakładzie Zagospodarowania Mienia zatrudnionych było 199 osób. W 2015 roku w Zakładzie Zagospodarowania Mienia zatrudnionych było 4 dyrektorów natomiast obecnie jest 5 dyrektorów. Celem utworzenia dodatkowego stanowiska było osiągnięcie sprawniejszej organizacji pracy przy nowym podziale obowiązków, które pozostały w Spółce, z uwagi na odejście do PGG 480 osób z Centrali wraz z kilkudziesięcioma dyrektorami włącznie. Obowiązki wyżej wymienionych pracowników przejął Zakład Zagospodarowania Mienia bez zwiększania kosztów osobowych (nadzór nad spółkami zależnymi, obsługa organów spółki, trzon księgowości i finansów, szeroka sprawozdawczość, controlling, zarządzanie płynnością i wiele innych). Po transakcji zbycia 11 kopalń i 4 zakładów w Kompanii Węglowej pozostał tylko jeden zakład (Zakład Zagospodarowania Mienia) bez Centrali, która wcześniej stanowiła wsparcie w działaniu Spółki jako całości.

Kompania Węglowa S.A. w 2015 r. przeznaczyła na funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Mienia – 145 778 900 PLN, zaś na pierwsze 4 miesiące 2016 roku – 54 642 000 PLN. Ze względu na to, że po transakcji zbycia kopalń i zakładów do PGG wszystkie księgowania były już zaliczane w księgi Zakładu Zagospodarowania Mienia (ponieważ został jedyną strukturą w Spółce), szacunkowe koszty w tym samym obszarze działalności po 6 miesiącach 2016 roku wynoszą 67 937 400 zł.

Zakład Zagospodarowania Mienia osiąga przychody związane ze sprzedażą nieruchomości oraz ich wynajmem. Dodatkowo w związku z posiadaniem ponad 3000 mieszkań zakładowych osiąga przychody z czynszów. Jednakże z powodu niezbilansowania obszaru zadań i zobowiązań w stosunku do osiąganych przychodów zakład nie osiąga dochodów z działalności. To wynik uwarunkowań historycznych. Historycznie patrząc od momentu powstania Kompanii Węglowej majątek nieprodukcyjny, szkody górnicze po zbytych lub zlikwidowanych kopalniach, obsługa emerytów, renty wyrównawcze, mieszkania zakładowe oraz archiwum były przypisane do Zakładu Zagospodarowania Mienia. Jego wydatki były częścią budżetu całej Kompanii Węglowej. Niektóre zobowiązania, majątek zbędny oraz inne sprawy wymagające ciągłego prowadzenia po kolejnych sprzedawanych kopalniach były przekazywane do Zakładu Zagospodarowania Mienia.
Po transakcji zbycia 11 kopalń i 4 zakładów do PGG - Kompania Węglowa pozostała jedynie z Zakładem Zagospodarowania Mienia. Część generująca główny przychód została sprzedana.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski