piątek, 28 październik 2016

Interpelacja nr 6471 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania części podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Kompanii Węglowej SA

Do ministra energii.

W ramach programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Kompania Węglowa S.A. z dniem 1 maja 2016 r. przeniosła swoje aktywa górnicze do nowo powstałej Polskiej Grupy Górniczej S.A. i od tego czasu nie prowadzi już działalności polegającej na wydobyciu węgla.

W Grupie Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A. funkcjonuje na dzień dzisiejszy 11 spółek zależnych. Z przedmiotu działalności tych spółek wynika, że 4 podmioty świadczą usługi bezpośrednio związane z wydobyciem węgla. Są to:

 • Gliwicki Zakład Usług Górniczych S.A.,
  TRAKT Sp. z o.o.,
  HALDEX S.A.,
  Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.2015.1605 j.t.) proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jaka jest liczba osób zatrudnionych w Biurze Zarządu Kompanii Węglowej S.A.?
 2. Ilu jest obecnie pracowników zatrudnionych w poszczególnych, wyżej wymienionych Spółkach?
 3. Jaka jest liczba członków zarządu w tych Spółkach?
 4. Ile członków zasiada w Radach Nadzorczych tych Spółek?
 5. Jaki był wynik finansowy poszczególnych Spółek na koniec roku 2015, a jaki na koniec pierwszego półrocza 2016 r.?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 6471 sprawie funkcjonowania części podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Kompanii Węglowej SA

Po zbyciu przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Biurze Zarządu Kompanii Węglowej S.A. nie ma zatrudnionych pracowników. Docelowo kilku pracowników aktualnie zatrudnionych w KW S.A. Zakładzie Zagospodarowania Mienia zostanie formalnie przeniesiona do Biura Zarządu KW  S.A. Zakład przejął wszystkie obowiązki prowadzenia Spółki po Centrali, która przeszła do PGG. Obowiązki wyżej wymienionych pracowników przejął Zakład Zagospodarowania Mienia bez zwiększania kosztów osobowych (nadzór nad spółkami zależnymi, obsługa organów spółki, trzon księgowości i finansów, szeroka sprawozdawczość, controlling, zarządzanie płynnością  i wiele innych).
Obecny stan zatrudnienia w poszczególnych Spółkach przedstawia się następująco:

Nazwa spółki

Liczba pracowników

HALDEX S.A

263

GZUG Sp. z o.o.

970

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

234

TRAKT Sp. z o.o.

642

RAZEM:

2109

 

Liczba członków zarządu w poszczególnych Spółkach kształtuje się jak poniżej:

Nazwa spółki

Liczba członków Zarządu

HALDEX S.A

2

GZUG Sp. z o.o.

2

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

2

TRAKT Sp. z o.o.

2

RAZEM:

8

W Radach Nadzorczych tych Spółek zasiada następująca liczba osób:

Nazwa spółki

Liczba członków Rady

HALDEX S.A

4

GZUG Sp. z o.o.

5

Kompanijne Zakłady Remontowe REMASZ Sp. z o.o.

4

TRAKT Sp. z o.o.

5

RAZEM:

18

Wynik finansowy poszczególnych Spółek na koniec roku 2015 oraz na koniec pierwszego półrocza 2016 r.:

Dane w tys. zł

 

 

 

L.P

 

 

 

Nazwa Spółki

 

 

 

udział %

Przychody ze sprzedaży

EBIT

EBITDA

Wynik finansowy netto

Kapitał Zakładowy

Kapitał Własny

 

2015

 

I-VI 2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

2015

 

I-VI2016

 

1

Gliwicki Zakład Usług
Górniczych Ap z o.o.

 

100

 

79816,5

 

43139,8

 

599,4

 

492,4

 

2598,0

 

1436,6

 

120,9

 

69,7

 

136790,0

 

13679,0

 

13679

 

20244,4

 

2

 

Trakt Sp. z o.o.

 

100

 

86764,3

 

37621,1

 

1365,5

 

732,1

 

3891,0

 

1756,6

 

784,8

 

674,9

 

6670,3

 

6670,3

 

16539,3

 

17214,2

3

Kompanijne Zakłady
Remontowe Remasz Sp. z

 

100

 

21745,4

 

8844,0

 

653,1

 

106,5

 

958,9

 

275,1

 

45,4

 

52,6

 

3429,0

 

3429,0

 

5592,6

 

5645,2

4

 

Haldex SA

 

100

 

128570,2

 

47252,1

 

2294,0

 

414,4

 

6454,4

 

2731,9

 

1141,3

 

152,6

 

519,0

 

519,0

 

28641,7

 

28794,2

Razem spółki zależne

 

x

 

316896,4

 

136857

 

4912,0

 

1745,4

 

13902,3

 

6200,2

 

2092,4

 

949,8

 

147408,3

 

24297,3

 

64452,6

 

71898

 

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii