wtorek, 25 październik 2016

Interpelacja nr 6491 i odpowiedź w sprawie podmiotów prowadzących działalność niezwiązaną bezpośrednio z wydobyciem węgla, a będących w grupach kapitałowych JSW SA i KHW SA

Do ministra energii.

We wszystkich spółkach węglowych możemy zauważyć pewną tendencję. Polega ona na tym, że oprócz podmiotów prowadzących działalność ściśle związaną z wydobyciem węgla, spółki w swoich grupach kapitałowych mają również podmioty prowadzące różne działalności często z górnictwem niemające nic wspólnego.

Obecnie bardzo wyraźnie widać to na przykładzie Kompanii Węglowej S.A., gdzie po wszystkich zmianach i przekształceniach spowodowanych procesem restrukturyzacji górnictwa, pozostały podmioty prowadzące działalność niezwiązaną z bezpośrednim wydobyciem węgla. W swojej grupie kapitałowej KW S.A. posiada spółki, które zajmują się:

 • ochroną (Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.),
 • usługami turystycznymi i cateringowymi (Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., PPUH „Ania” sp. z o.o.),
 • szeroką działalnością szkoleniową (Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.),
 • działalnością wydawniczą (Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.),
 • ubezpieczeniami (GSU S.A., w której skład wchodzą: Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o., GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o.)

Podobna sytuacja zapewne ma miejsce w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. i Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Spółki te także podlegają procesowi restrukturyzacji, szukania kapitałów na przyszłe inwestycje, by utrzymać się na rynku.

Nowopowstała PGG S.A. nie została obciążona żadnymi tego typu podmiotami i słusznie.

Czy więc Ministerstwo posiada jakąś strategię co do dalszego funkcjonowania tego typu podmiotów w spółkach węglowych? Gdyż jakby na to nie spojrzeć rozpraszają główny nurt działalności branży górniczej i skupiają w jakiejś części uwagę zarządzających i nadzorujących JSW S.A. i KHW S.A.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

 1. Jakie spółki prowadzące działalność pozaprodukcyjną niezwiązaną z wydobyciem węgla posiadają w swoich grupach kapitałowych JSW S.A. i KHW S.A.?
 2. Jaką konkretnie prowadzą one działalność?
 3. Ilu członków Zarządu i Rad Nadzorczych zasiada w poszczególnych spółkach?
 4. Jakie są plany Ministra wobec tych podmiotów zajmujących się działalnością pozaprodukcyjną?
 5. Czy nowopowstałe Ministerstwo Energii ma nadzorować spółki turystyczne, cateringowe, ubezpieczeniowe szkoleniowe, czy wydawnicze?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 6491 w sprawie podmiotów prowadzących działalność niezwiązaną bezpośrednio z wydobyciem węgla, a będących w grupach kapitałowych JSW SA i KHW SA

Odpowiadając na pytania Pana Posła dotyczące spółek, które w swoich grupach kapitałowych posiadają JSW S.A. oraz KHW S.A., ich rodzaju działalności oraz liczby członków zarządów i rad nadzorczych przedstawiam następującą informację:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.:

 1. JSW KOKS S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja koksu oraz węglopochodnych powstających w procesie koksowania (smoła, benzol, siarka, gaz koksowniczy).

Zarząd – 3 osoby, Rada Nadzorcza – 5 osób.

 1. Polski Koks S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż (głównie eksport) koksu i węgla koksowego o wysokich parametrach koksotwórczych do celów wzbogacania mieszanki, sprzedaż produktów węglopochodnych i paliw stałych, zabezpieczanie dostaw węgla koksowego potrzebnego do produkcji koksu oraz spedycja węgla i koksu.

Zarząd – 1 osoba, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki są usługi instalowania, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń górniczych oraz wykonywanie robót górniczych.

Zarząd – 3 osoby, Rada Nadzorcza – 4 osoby.

 1. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest: udostępnianie linii kolejowych będących własnością spółki, utrzymanie budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowa i remonty układów torowych oraz obiektów kolejowych, wykonywanie usług projektowych i ekspertyz, świadczenie usług spedycyjnych, usług transportu samochodowego, usuwanie skutków szkód górniczych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 4 osoby.

 1. Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo ubezpieczeniowe pracowników GK w zakresie ubezpieczeń życiowych, likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia NNW oraz prowadzenie usług turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych i kulturalnych.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jest wsparcie procesów głównych i pomocniczych poprzez prowadzenie kompleksowych szkoleń dla pracowników GK JSW oraz działalność wspomagająca górnictwo.

Zarząd – 1 osoba, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. Advicom Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie informatyki, produkcja i montaż sprzętu elektronicznego, tworzenie i sprzedaż oprogramowania. Spółka jest obecnie dostawcą nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań IT dla GK (na zasadach outsourcingu) oraz realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej GK.

Zarząd – 1 osoba, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki są usługi badawcze w dziedzinie: węgla, popiołu z węgla, koksu, żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych, kruszyw górniczych i odpadów pogórniczych, biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych, monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla oraz wyliczanie współczynnika utleniania, wód i ścieków do pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, próbek gazowych i pyłu kopalnianego.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 5 osób.

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbierania, przeróbka i usuwanie odpadów, a także ich unieszkodliwianie, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 6 osób.

 1. Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Sp. z o.o.

Głównym profilem działalności jest kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej należącej do Koksowni Przyjaźń S.A. oraz zapewnienie sprawnego przepływu towarów pomiędzy bocznicą koksowni a stacją Dąbrowa Górnicza Towarowa.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

Katowicki Holding Węglowy S.A.:

 1. Katowicki Węgiel Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest organizacja sprzedaży węgla KHW S.A. w obrocie krajowym.

Zarząd – 1 osoba, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Spółka prowadzi obsługę księgową, płacową i kadrową KHW S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład GK KHW S.A.

Zarząd – 1 osoba, Rada Nadzorcza – 3 osoby.

 1. Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi: kopalń KHW S.A., na zlecenie (m.in. wspólnoty mieszkaniowe), własnym.

Zarząd – 2 osoby, Rada Nadzorcza – 5 osób.

Przedsiębiorstwa górnicze, w tym JSW S.A. oraz KHW S.A. w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych podjęły szereg działań mających na celu w pierwszej kolejności poprawę płynności finansowej, a następnie stworzenie warunków do osiągnięcia rentowności. Do działań tych należą m.in. te związane ze zbyciem aktywów niezaangażowanych w ich podstawową działalność. Pozwala to spółkom z jednej strony na pozyskanie środków na działalność, a z drugiej wpływa na ograniczenie kosztów ponoszonych w związku z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Odpowiadając na pytanie Pana Posła dotyczące nadzorowania przez Ministerstwo Energii spółek turystycznych, cateringowych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy wydawniczych, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (tj. Dz. U. 2016, poz. 704) minister do spraw energii wykonuje kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w odniesieniu do:

1) przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., oraz spółek zależnych od tych przedsiębiorstw,

2) CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, "Węglokoks" S.A. w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych od tych spółek

- w których Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia z akcji lub udziałów.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku przedsiębiorstw górniczych: JSW S.A. oraz KHW S.A., na dzień dzisiejszy Minister Energii wykonuje uprawnienia z posiadanych przez Skarb Państwa akcji w JSW KOKS S.A.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski