piątek, 30 grudzień 2016

Interpelacja nr 7280 i odpowiedź w sprawie zerwania negocjacji dotyczących sprzedaży KWK "Makoszowy"

Do ministra energii.

5 września Spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła przetarg na sprzedaż Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy w Zabrzu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

Pierwsze spotkanie zespołu negocjacyjnego SRK z przedstawicielami potencjalnego inwestora odbyło się 6 października.

Kilka dni później, w mediach pojawiła się informacja o odstąpieniu od negocjacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń ze spółką KWK Siersza. Jak wiadomo był to jedyny inwestor.

Przed końcem przetargu, jak donoszą media, pojawił się jeszcze jeden przedsiębiorca z prośbą o przedłużenie terminu rozpoczynającego negocjacje, jednak spotkał się z odmową.

W związku z tą decyzją KWK Makoszowy pozostaje nadal w SRK.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzenie na pytania:

Co było powodem zerwania negocjacji przez SRK?
Co dalej z kopalnią KWK Makoszowy?
Kim był drugi przedsiębiorca i dlaczego spotkał się z odmową przedłużenia negocjacji?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 7280 i odpowiedź w sprawie zerwania negocjacji dotyczących sprzedaży KWK "Makoszowy"

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej: SRK S.A. lub Spółka) we wrześniu br. ogłosiła, mając na uwadze art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. 2016, poz. 704, tj.) – dalej: ustawa, przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na sprzedaż KWK „Makoszowy” w Zabrzu – jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Do oferty wstępnej zawierającej proponowaną cenę koniecznym było dołączyć oświadczenia dotyczące:

a) uzyskania w zakresie niezbędnym uprawnień do prowadzenia nabywanego zakładu górniczego przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa geologicznego i górniczego,

b) kontynuowania dotychczasowej działalności nabywanej kopalni „Makoszowy”,

c) posiadania  możliwości  sfinansowania  ceny  nabycia  kopalni  oraz  jej  działalności operacyjnej i inwestycji,

d) gotowości i możliwości dokonania zwrotu wraz z odsetkami wszelkiej pomocy publicznej przyznanej kopalni do dnia jej nabycia oraz zapewnienia po tym dniu środków  finansowych  na  pokrycie  całości  świadczeń  osłonowych  przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i związanych z tym zobowiązań, przypadających po dniu nabycia.

Wstępne informacje dotyczące wysokości udzielonej kopalni pomocy publicznej oraz wysokości zobowiązań związanych z realizacją świadczeń osłonowych przewidzianych ustawą były dostępne w siedzibie Spółki po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 września br. do godz. 10:00 wpłynęła oferta firmy: Kopalnia Węgla Kamiennego SIERSZA Sp. z o.o.

SRK S.A. działając w oparciu o art. 72 kodeksu cywilnego i w związku z § 1 ust. 5,

§ 35 i § 32 ust. 1 Regulaminu zbywania nieruchomości, kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz w związku z klauzulą zawartą w treści obwieszczenia publicznego o ogłoszeniu przetargu – po dokonaniu oceny oferty wstępnej złożonej przez KWK SIERSZA Sp. z o.o. i po przeprowadzeniu z tym Oferentem w dniu 6 października br. pierwszej tury negocjacji w przedmiocie sprzedaży KWK „Makoszowy”, odstąpiła od  prowadzenia  dalszych  negocjacji  z  KWK  SIERSZA  Sp. z o.o. oceniając, że złożona oferta nie daje należytej rękojmi dalszego funkcjonowania, prowadzenia i finansowania działalności wydobywczej KWK „Makoszowy”  oraz zwrotu,    w sytuacji  nabycia  kopalni,  wszelkiej  udzielonej  pomocy  publicznej  wraz  z  odsetkami,  a wobec braku innych ofert – unieważniła postępowanie w całości.

KWK „Makoszowy” od 1 maja 2015 r. tj. momentu nabycia przez SRK S.A. na podstawie Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE), dalej zwana: „Decyzją 787 z 2010 r.”, otrzymuje dotację na bieżące straty produkcyjne, urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy. Dotychczas udzielona pomoc tj. w okresie od 1 maja 2015 r. do 7 grudnia 2016 r. wyniosła 241,89 mln zł z czego:

- 31,80 mln zł stanowią urlopy górnicze,

- 1,15 mln zł stanowią urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla,

- 8,74 mln zł stanowią jednorazowe odprawy,

- 200,19 mln zł stanowią bieżące straty produkcyjne.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie dojdzie do wyciszenia jednostki produkcyjnej, ujętej w planie zaakceptowanym przez Komisję Europejską, beneficjent zobowiązany będzie zwrócić do budżetu państwa otrzymaną dotację w odniesieniu do całego okresu objętego pomocą (art. 3 ust. 3 Decyzji 787 z 2010 r.).

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące drugiego przedsiębiorcy, który był zainteresowany zakupem KWK „Makoszowy” informuję, że w dniu 30 września o godz. 08:45, tj. w ostatnim dniu składania ofert do Spółki wpłynęło pismo (fax) Pana Camille Moussa, Advocate & Notary Haifa – Izrael, adwokata reprezentującego  firmę (niewymienioną   z    nazwy)    zainteresowaną    zakupem    kopalni,    który    wnioskował    o przedłużenie terminu składania ofert (o dwa tygodnie).

SRK S.A. poinformowała Pana Camille Moussa o braku możliwości przedłużenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, jako oznaczonego w obwieszczeniu publicznym, z uwagi na konieczny do zachowania wymóg równego traktowania oferentów      i związaną z tym zasadę transparentności.

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii