środa, 07 grudzień 2016

Interpelacja nr 7379 i odpowiedź w sprawie straty ponoszonej przez PGG

Do ministra energii.

Jak donoszą media, Polska Grupa Górnicza po prawie 5 miesiącach swojego funkcjonowania wygenerowała stratę na poziomie ponad 400 mln zł, a niektórzy straszą, że do końca roku kwota ta będzie nawet dwukrotnie wyższa (800 mln zł). Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP wiceminister Tobiszowski mówił o stracie netto w wysokości 364 mln zł.

W PGG powołano zespół, którego zadaniem miało być monitorowanie nie tylko przebiegu realizacji porozumienia ze stroną społeczną z 19 kwietnia 2016 r., ale przede wszystkim monitorowanie właściwej realizacji przyjętego biznesplanu. Strata uzyskana przez PGG odbiega od założeń zawartych w biznesplanie.

Taka sytuacja jest z całą pewnością niepokojąca dla właściciela, czyli Skarbu Państwa, a także zwłaszcza dla spółek energetycznych: PGE, Energa i PGNiG, które zainwestowały w PGG i stały się akcjonariuszami tej spółki.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

Co jest powodem wygenerowania tak dużej straty przez PGG?
Czy powołany zespół rzeczywiście monitoruje właściwą realizację przyjętego biznesplanu? Kto wchodzi w skład tego zespołu?
Czy w związku z tą sytuacją zachodzi potrzeba zmiany strategii finansowej i aktualizacja biznesplanu spółki?
Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo do poprawy tej sytuacji?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 7379 w sprawie straty ponoszonej przez PGG

Przytoczone w interpelacji informacje o możliwej wysokości straty Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. za rok 2016, podawane przez niektóre środki masowego przekazu, są nieprawdziwe. W rzeczywistości planowana strata na koniec 2016 roku nie przekroczy 500 mln zł, a niewykluczone, że będzie niższa. Wyprowadzenie spółki z problemów finansowych, będących efektem wieloletnich zaniedbań, oraz ustabilizowanie jej działalności wymaga czasu dłuższego, niż siedmiomiesięczny okres efektywnego funkcjonowania PGG sp. z o.o.

PGG sp. z o.o. znajduje się obecnie w fazie głębokiej restrukturyzacji, która jest procesem ciągłym, zaczynającym już przynosić spodziewane efekty. Spółka pomimo wielu problemów górniczych i zdarzeń nadzwyczajnych, które wystąpiły w okresie od maja b.r. i obecnie zostały ustabilizowane, systematycznie poprawia podstawowe parametry techniczno-ekonomiczne. Nastąpił wzrost dobowej produkcji węgla oraz wzrost wydajności pracy, przy jednoczesnym spadku zatrudnienia. Istotnie ograniczono wydatki. Ponadto Spółka uzyskuje obecnie zdecydowanie wyższe ceny zbytu niż w pierwszych miesiącach funkcjonowania, co wynika z konsekwentnie wdrażanej strategii sprzedaży mającej na celu uzyskanie możliwie najkorzystniejszego wyniku finansowego poprzez m.in. odpowiednią reakcję na wzrost cen węgla na rynkach światowych oraz dostosowanie oferty produktowej do wymagań rynku. Należy także podkreślić, że październik 2016 r. był pierwszym miesiącem, w którym Spółka odnotowała zysk.

Odnosząc się do pytania dotyczącego Zespołu Monitorującego, uprzejmie informuję, że został on powołany w czerwcu b.r. w celu bieżącego badania przebiegu procesu restrukturyzacji i realizacji Biznesplanu PGG sp. z o.o.

W skład Zespołu Monitorującego wchodzą członkowie Zarządu PGG sp. z o.o. oraz po jednym przedstawicielu pięciu największych organizacji związkowych działających w Spółce. Spotkania Zespołu Monitorującego odbywają się systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na spotkaniach Zespołu Monitorującego omawiana jest sytuacja ekonomiczna Spółki, realizacja wskaźników techniczno-ekonomicznych w odniesieniu do założeń Biznesplanu Spółki, a także stopień realizacji przyjętych w Porozumieniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. działań restrukturyzacyjnych.

PGG sp. z o.o. realizując proces restrukturyzacji określony w Biznesplanie, konsekwentnie reaguje na zmienne otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne, podejmując szereg działań korygujących. Występujące odchylenia od przyjętych założeń w Biznesplanie są naturalną sytuacją biznesową i nie decydują o konieczności jego całościowej aktualizacji chyba, że są na tyle istotne, iż stanowią zbyt duże ryzyko nieosiągnięcia celów przedsiębiorstwa lub cele te wymagają modyfikacji. Jeżeli w ocenie organów Spółki taka sytuacja zaistnieje, podejmą one stosowne decyzje w zakresie aktualizacji Biznesplanu.

Pragnę także przypomnieć, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych sprawami spółki kieruje jej Zarząd, a sama transakcja utworzenia PGG sp. z o.o. miała charakter rynkowy. Rolą Ministerstwa Energii jest tworzenie ram legislacyjnych, organizacyjnych i programowych dla efektywnego funkcjonowania górnictwa.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski