poniedziałek, 21 listopad 2016

Interpelacja nr 7382 odpowiedź w sprawie przyszłości KWK "Krupiński"

Do ministra energii.

Chociaż minęło już trochę czasu od ogłoszenia decyzji Zarządu JSW S.A. o przekazaniu KWK Krupiński do SRK, to burza wokół tej sprawy trwa nadal i wcale nie cichnie. Szczególnie głośno swój sprzeciw co do tej decyzji manifestują związki zawodowe działające przy kopalni. Bardzo stanowczo podkreślają swoją opinię, że ta decyzja została podjęta zbyt pochopnie i nieodpowiedzialnie.

Zdaniem organizacji związkowych opracowania, które wykazały trwałą nierentowność KWK Krupiński, są po prostu nieaktualne, ponieważ opierają się one na danych z przełomu lat 2015/2016, czyli z okresu, kiedy ceny węgla osiągały swoje minima. Aktualne ceny węgla w portach ARA, które decydują o cenie węgla energetycznego w Europie, są znacznie wyższe. Wtedy było to 45 $ za tonę, a na dzień 31 września 2016 r. 68,10 $ za tonę, a na rynku australijskim 79,70 $ za tonę. Według Agencji Bloomberg deficyt na rynku węgla koksującego wyniesie w bieżącym roku ok 8 mln ton, natomiast w 2017 r. szacowany deficyt wyniesie ok. 4 mln ton, co będzie zdecydowanie sprzyjać umocnieniu się wysokich cen węgla. Dlatego zdaniem związków polepszająca się koniunktura na rynku węgla koksującego i energetycznego świadczy o tym, że decyzja o likwidacji tej kopalni już w styczniu 2017 r. jest całkowicie nieracjonalna i ekonomicznie nieuzasadniona.

Kopalnia obecnie produkuje węgiel energetyczny (60% przerobionego urobku) i węgiel koksujący typu semi-sof (typ 34) w 40%. Przy dokończeniu modernizacji zakładu przeróbczego i wejściu w lepsze pokłady proporcje te ulegną poprawie do wartości 52-55% - węgiel energetyczny i 45-48% - droższy węgiel koksujący.

Związki zawodowe krytykują pominięcie, przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd JSW S.A., opracowania firmowanego przez kierownictwo kopalni pt. „Koncepcja funkcjonowania kopalni „Krupiński” uwzględniająca zrównoważenie wydatków i przychodów kopalni od 2018 roku”, w której przy cenach osiąganych w połowie 2016 r. wykazano osiągnięcie zysku już w 2018 r. A jeżeli ceny węgla będą zbliżone do tych aktualnych, czy wręcz nawet wyższe, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kopalnia może uzyskać dodatnie wyniki już w pierwszym półroczu 2017 roku!

Kopalnia „Krupiński” posiada udokumentowane i niewyeksploatowane zasoby węgla koksującego najwyższej jakości typu „hard”, który osiąga najwyższe ceny rynkowe, a przy obecnej cenie dolara jest to prawie 800 zł za tonę. Podczas gdy aktualny koszt wydobycia tony węgla w tej kopalni zdaniem związków oscyluje w granicach 210-260 zł za tonę i jest jednym z najniższych w JSW S.A. Jeżeli przeprowadzonoby inwestycje, które umożliwiłyby wydobycie tego najlepszej jakości węgla koksującego typu hard, to zwrot kosztów za udostępnienie tych złóż mógłby się zwrócić w bardzo krótkim czasie. Z kolei inwestycja ta dałaby gwarancję osiągnięcia rentowności kopalni na najbliższe kilkanaście lat.

Obecnie kopalnia „Krupiński” nie graniczy z żadnym czynnym zakładem górniczym, więc decyzja o likwidacji kopalni spowoduje, że dostęp do tego najlepszego złoża zostanie bezpowrotnie utracony. Żadna z istniejących kopalń nie ma do niego dostępu, ponieważ pokłady te są oddzielone uskokiem tektonicznym.

Należy przypomnieć, że kopalnia „Krupiński” posiada złoże sięgające 48 mln ton najwyższej jakości węgla koksowego oraz koncesję na wydobycie do 2030 roku. Przy obecnym wydobyciu na poziomie 2 mln ton rocznie i koszcie wydobycie niewiele przekraczającym 200 zł za tonę kopalnia ma szansę, by opłacalnie funkcjonować przez co najmniej kilkanaście lat.

24 października br. odbyła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, która zarekomendowała Zarządowi JSW S.A i Ministrowi Energii stworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli strony społecznej Zarządu JSW i ME do ponownego przeanalizowania decyzji co dalej z KWK Krupiński w świetle wzrastających obecnie cen węgla.

Likwidacja KWK Krupiński zdaniem Sekretarza Stanu G. Tobiszowskiego będzie kosztować budżet państwa ok. 400 mln zł. W budżecie państwa na rok 2017 zabezpieczono na ten cel kwotę ponad 280 mln zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w JSW S.A. likwiduje się właściwie 2 kopalnie. Oprócz wspomnianej kopalni Krupiński rozpoczął się już proces likwidacji kopalni Jas-Mos. Na jej likwidację w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę prawie 314 mln zł. Z rynku pracy na skutek likwidacji tych 2 kopalni zniknie docelowo ok 4 tys. miejsc pracy w górnictwie. Należy przy tym pamiętać, że bezpowrotna utrata miejsc pracy w kopalni, to także utrata pracy dla pracowników firm okołogórniczych stanowiących zaplecze kopalni. Utrata jednego miejsca pracy w kopalni to likwidacji 2-3 miejsc pracy w firmach okołogórniczych. Razem daje to już utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy w regionie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy został już stworzony zespół złożony z przedstawicieli strony społecznej i Zarządu spółki oraz ME do ponownej oceny sytuacji KWK Krupiński? Jakie osoby weszły w skład tego zespołu?
Jaką alternatywę proponuje Rząd mieszkańcom regionu w związku z docelową utratą kilkunastu tysięcy miejsc pracy?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 7382 w sprawie przyszłości KWK "Krupiński"

Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbyła się w dniu 24 października br., powołałem Grupę Roboczą do spraw zbadania zasadności przekazania kopalni węgla kamiennego „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zadaniem Grupy Roboczej będzie: zbadanie zasadności przekazania KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeanalizowanie sytuacji organizacyjno-finansowej KWK „Krupiński” z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych, zbadanie potrzeb inwestycyjnych KWK „Krupiński”, przeanalizowanie innych możliwości działań restrukturyzacyjnych niż wskazanych przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ocena opinii zewnętrznych dotyczących KWK „Krupiński” oraz analiza zaproponowanych rozwiązań dla KWK „Krupiński” w zakresie gwarancji zatrudnienia.

W skład Grupy weszli:

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Pan Daniel Ozon,
 2. Sekretarz – Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii, Pani Anna Margis,
 3. Protokolant – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Pan Artur Dyczko,
 4. Zastępca Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ds. Technicznych, Pan Józef Pawlinów,
 5. Przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Pan Paweł Kołodziej,
 6. Przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Pan Sławomir Kozłowski,
 7. Pan Andrzej Józefczyk, Związek Zawodowy „Kadra” Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
 8. Pan Mieczysław Kościuk, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” KWK „Krupiński”,
 9. Pan Mirosław Szczepaniak Związek Zawodowy „Kadra-Solidarność 80” KWK „Krupiński”,
 10. Wójt Gminy Suszec, Pan Marian Pawlas.
 11. Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego, Pan Marek Szafraniec.
 12. Senator RP, Pan Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz,
 13. Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Sitarski,
 14. Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Matusiak,
 15. Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Janik,
 16. Poseł na Sejm RP, Pani Izabela Kloc.

W związku z planowanym przekazaniem KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., żaden z pracowników Kopalni nie straci pracy. W Spółce nadal obowiązują gwarancje zatrudnienia udzielone załodze po wejściu firmy na giełdę. Pracownicy Kopalni, którzy nie zdecydują się dobrowolnie na skorzystanie z pakietu osłon socjalnych, a więc urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych, zostaną przeniesieni do pozostałych Kopalń Spółki. Przy alokacji ma być brane pod uwagę miejsce zamieszkania pracowników oraz to, by nie rozdzielać zgranych już ze sobą brygad.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski