wtorek, 18 październik 2016

Interpelacja nr 6065 i odpowiedź w sprawie trwałej nierentowności KWK "Krupiński"

Do ministra energii.

Jak wiemy 8 sierpnia br. Zarząd JSW S.A. ogłosił swoją decyzję o przekazaniu KWK „Krupiński” do SRK S.A., a tym samym oznacza to likwidację kopalni. Swoją decyzję argumentował dokładną analizą przeprowadzoną przez spółkę, która wykazała trwałą nierentowność kopalni i brak perspektyw na jej odzyskanie w przyszłości.

Ta decyzja zbulwersowała nie tylko górników w niej pracujących, ale również mieszkańców i samorządy lokalne, na terenie których prowadzona jest działalność zakładu. Pracownicy kopalni jak i związki zawodowe nie zgadzają się z argumentacją przedstawicieli Zarządu. Podkreślają, że ta jedna z najmłodszych kopalni w Polsce uruchomiona w 1983 r. powstała właśnie w celu wydobycia węgla kokosowego, na wydobyciu którego teraz przede wszystkich ma się skupić JSW S.A. Wbrew jej przeznaczeniu wydobywa się w niej obecnie węgiel energetyczny, chociaż kopalnia w całym swoim rejonie posiada ok. 180 mln ton złoża węgla koksującego. Związki zawodowe podkreślają, że decyzje zapadły bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, a plany spółki wobec kopalni świadczą o dużej niegospodarności na jej mieniu. A mianowicie planuje się:

 • zakończenie biegu ściany B15 w pokładzie 348 przed wyczerpaniem technicznym określanym w harmonogramie na kwiecień 2017 r.,
 • zakończenie biegu ściany N10 w pokładzie 330/2 przed wyczerpaniem technicznym określnym w harmonogramie na styczeń 2017 r.,
 • przerwanie prac związanych z uruchomieniem we wrześniu ściany Z-3 w pokładzie 327/3 i planowanym zakończeniem eksploatacji na sierpień 2017 r. (sprzęt został już tam zainstalowany, a JSW wydała do tej pory na inwestycje 5 mln zł),
 • ukończenie rozcinki ściany N17/328/1 (pozostało ok. 100 m wyrobiska) i rozpoczęcie eksploatacji od grudnia 2016 r. i planowanym zakończeniem w styczniu 2018 r.,
 • zakończenie robót przygotowawczych do ściany N3 w pokładzie 330/1, która jest na etapie 80% realizacji (rozcinka realizowana jest przez firmę obcą, z którą podpisano kontrakt), przewidywany czas rozruchu ściany maj 2017 r. i zakończenie luty 2018 r.

Wszystkie te działania bardzo dziwią i zastanawiają. Komu tak bardzo zależy na szybkim zamknięciu kopalni i rezygnacji z zysków, które mogły dać wstrzymane prace. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że skoro kopalnia wykazuje „niby” trwałą nierentowność są chętni inwestorzy, którzy cały czas widzą w niej potencjał.

Prezes Silesian Coal, która ma zamiar wybudować kopalnię w Orzeszu podkreślał, że cała doktryna tego projektu jest oparta na wykorzystaniu infrastruktury kopalni „Krupiński”. Firma ta za wykorzystanie infrastruktury Krupińskiego chciała rocznie płacić 120 mln zł. I chociaż spółka twierdzi, że kopalnia jest nierentowna to Silesian Coal przedstawi swoją ofertę nowemu właścicielowi, SRK albo temu kto ją kupi. Jak widzimy nie dla wszystkich jednak kopalnia jest „trwale nierentowna”.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

 1. Na jakiej podstawie stwierdzono, że kopalnia „Krupiński" jest trwale nierentowna?
 2. Dlaczego JSW S.A. nie korzysta z oferty złożonej przez Silesian Coal?
 3. Dlaczego jedni chcą kupić, czy wydzierżawić część kopalni i dla nich jest to opłacalne, a władze spółki i rząd twierdzą, że kopalnia ta już nie ma żadnych szans na osiągnięcie zysku?
 4. Czy nie warto sięgnąć do złoża węgla koksowego dla wydobycia, którego KWK „Krupiński" została uruchomiona?
 5. Co z pracownikami KWK „Krupiński"? Jaki jest plan utrzymania ich miejsc pracy?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 6065 w sprawie trwałej nierentowności KWK "Krupiński"

Decyzja w sprawie KWK „Krupiński” została podjęta w wyniku dokonanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (dalej: JSW S.A., Spółka) analizy, która nie wykazuje możliwości uzyskania przez kopalnię dodatnich wyników w przyszłości, nawet przy założeniu stopniowego wzrostu cen węgla. Straty jakie zakład ten będzie ponosił mogą zagrozić dalszemu istnieniu pozostałych, perspektywicznych kopalń. Mając na uwadze powyższe, Zarząd JSW S.A. w dniu 8 sierpnia br. w ramach działań związanych z wdrożeniem Programu Optymalizacji Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury przekazania KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów funkcjonowania, inwestycji i alokacji załogi oraz przy zastosowaniu mechanizmów osłonowych i restrukturyzacji zatrudnienia przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (…).

Z informacji przekazanych przez zarząd JSW S.A. wynika, że firma HMS Bergbau, ani żadna spółka z nią powiązana nigdy nie złożyła oferty bądź zapytania w kwestii możliwości przejęcia jakiejkolwiek części aktywów KWK „Krupiński”. Równocześnie Spółka poinformowała, że nie otrzymała żadnej oferty odnośnie kupna lub dzierżawy części tej kopalni.

Odpowiadając na pytanie Pana Posła dotyczące sięgnięcia do złoża węgla koksowego uprzejmie informuję, że przeprowadzona analiza ekonomiczna przedmiotowego projektu, uwzględniająca prognozę ceny węgla w KWK „Krupiński” opracowaną przy założeniu ceny sprzedaży węgla koksowego typu 35.1 w wysokości jak dla KWK „Budryk” (z uwagi na zbliżone parametry jakościowe), przy założeniu jego rozpoczęcia w 2017 roku, wskazuje, iż:

 • w perspektywie 2026 roku, pomimo poprawy jakości produkcji (produkcja węgla typu 35.1 w ilości 643 tys. ton rocznie i węgla koksowego typu 34 w ilości 643 tys. ton rocznie) kopalnia przynosić będzie corocznie straty na działalności operacyjnej w wysokości od około 100 mln PLN w 2020 roku do około 30 mln PLN w roku 2026,
 • realizacja przedmiotowego projektu wymagałaby zaangażowania przez JSW S.A. środków finansowych w łącznej wysokości około 900 mln zł na pokrycie strat w latach 2016-2026.
 • według wyliczeń dojście do wydobycia węgla typu 35 w KWK „Krupiński” będzie generowało ujemne przepływy pieniężne w całym okresie, który podlegał analizie tj. w latach 2016-2025 wynoszące (-) 873,8 mln zł.

Oceniono, iż w odniesieniu do aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku oraz sytuacji JSW S.A., Spółka nie posiada możliwości zaangażowania środków na finansowanie przedmiotowego projektu, w tym środków zewnętrznych pozyskaniach w ramach kredytów bankowych lub w ramach wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Jednocześnie finansowanie przedmiotowego projektu w KWK „Krupiński” w ramach środków własnych JSW S.A. ograniczyłoby dostępność środków pieniężnych dla pozostałych kopalń Spółki, co z kolei miałoby negatywny wpływ na możliwości realizacji przez te kopalnie założonych zadań.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z porozumieniem, jakie JSW S.A. podpisała z obligatariuszami w dniu 29 sierpnia br., Spółka musi w najbliższych latach spłacić swoje zobowiązania wobec obligatariuszy (tj. 50 mln zł rocznie w latach 2016-2018, 178 mln zł rocznie w latach 2019-2024 i na koniec w 2025 r. 30 mln zł).

Jednocześnie pragnę nadmienić, że w trakcie przeprowadzanej restrukturyzacji żaden górnik nie straci pracy - wszyscy pracownicy KWK „Krupiński” mają zapewnione miejsca pracy w pozostałych kopalniach Spółki - a dla tych, którzy zadeklarują dobrowolne odejście z pracy zagwarantowane zostały osłony socjalne.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski