poniedziałek, 09 styczeń 2017

Interpelacja nr 7831 i odpowiedź w sprawie przebiegu procesu likwidacji kopalni Jas-Mos

Do ministra energii.

Zgodnie z decyzją właściciela, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, w dniu 1 października 2016 r. rozpoczął się proces likwidacji KWK JAS-MOS (obecnie Ruch Jastrzębie), wchodzącej w skład kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Proces ten polega na przekazaniu, w celu likwidacji, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Ruchu „Jas-Mos”. Wiąże się to z przekazywaniem majątku, jak i wprowadzeniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację :

 1. Jak przebiega i jak dalej przebiegać będzie procedura związana z likwidacją kopalni „JAS- MOS”?
 2. Proszę przedstawić kalendarz procesu likwidacji tej kopalni?
 3. Jak przebiega proces restrukturyzacji, likwidacji miejsc pracy na tej kopalni od momentu rozpoczęcia likwidacji, aż do jej zakończenia?
 4. Jak będzie przebiegać proces likwidacji majątku należącego do tej kopalni?
 5. Co Rząd zamierza zrobić z nieruchomościami należącymi do likwidowanej kopalni?
 6. W związku z likwidacją tej kopalni trwale zostanie zlikwidowanych ponad 2 tys. miejsc pracy. Jakie działania zaplanował Rząd w celu uruchomienia nowych miejsc pracy w Jastrzębiu-Zdroju?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 7831 w sprawie przebiegu procesu likwidacji kopalni Jas-Mos

W celu uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że zbycie Ruchu „Jas - Mos” przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW S.A.) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń

S.A. (SRK SA) dotyczy wyłącznie tych składników materialnych i niematerialnych oznaczonej części zakładu górniczego Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia - Zofiówka- Jastrzębie”, które są zbędne dla dalszego funkcjonowania kopalni. Natomiast pozostała w JSW S.A. część produkcyjna tej kopalni nadal funkcjonuje pod nazwą Ruch „Jastrzębie”. Formalnie na podstawie aktu notarialnego, Ruch „Jas - Mos” został przekazany do SRK S.A. w dniu 1 października 2016 r.

SRK S.A. nabywając Ruch „Jas - Mos” przejęła 36 678,0 m wyrobisk korytarzowych, 111 obiektów budowlanych oraz 78 obiektów liniowych. W kolejnych latach prowadzone będą prace mające na celu zagospodarowanie tego majątku.

Aktualnie wykonywane są projekty i dokumentacje wymagane do przeprowadzenia prac mających na celu zagospodarowanie nabytych składników mienia oraz przygotowywane są postępowania przetargowe, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu zbycia niektórych części majątku np. nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z niektórych składników aktywów trwałych.

Majątek nabyty wraz z Ruchem „Jas - Mos” zostanie odpowiednio zagospodarowany. Zbędny majątek ruchomy w postaci sprawnych maszyn i urządzeń zostanie poddany próbie sprzedaży, celem uzyskania przychodów. Natomiast majątek, który nie znajdzie nabywców, w miarę potrzeb zostanie przekazany do innych Oddziałów SRK S.A. celem ich wykorzystania. Urządzenia zbędne dla funkcjonowania tego zakładu oraz będące w złym stanie technicznym zostaną poddane złomowaniu.

Natomiast nieruchomości, które przy spełnieniu określonych kryteriów, będą stopniowo zbywane, dzierżawione lub poddawane innemu rodzajowi zagospodarowania, w zależności od ich stanu technicznego. Sposób postępowania z nieruchomościami należącymi do Ruchu „Jas - Mos” zostanie określony w tworzonym opracowaniu pn.

„Koncepcja zagospodarowania majątku SRK S.A. Oddział KWK Jas - Mos”. Do czasu zatwierdzenia przez Zarząd SRK S.A. ww. opracowania Ruch „Jas - Mos” planuje oddać nieruchomości do płatnego użyczenia (najem, dzierżawa). Po zaakceptowaniu tego opracowania i dokonaniu niezbędnych czynności, tj.: podział gruntów, wyburzenia obiektów w złym stanie technicznym, nieruchomości Ruchu „Jas - Mos” będą zbywane zgodnie z przyjętymi założeniami.

SRK S.A. wraz z przejęciem Ruchu „Jas - Mos” przejęła również 1600 pracowników, którzy wyrazili gotowość skorzystania z osłon socjalnych zagwarantowanych przez ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tzw. górniczym pakiecie socjalnym, a w tym:

 • 1185 pracowników zadeklarowało przejście na urlopy górnicze pracowników dołowych,
 • 82 pracowników zadeklarowało przejście na urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla,
 • 333 pracowników zadeklarowało skorzystanie z jednorazowych odpraw pieniężnych pracowników powierzchni.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. z górniczego pakietu socjalnego skorzystało:

 • 1098 osób z urlopów górniczych,
 • 23 osoby z urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej,
 • 333 osoby z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Z przejętych 1600 pracowników tylko 146 osób nie skorzystało jeszcze z tych mechanizmów. Planuje się, że nastąpi do końca stycznia 2017 r.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii