poniedziałek, 09 styczeń 2017

Interpelacja nr 8025 i odpowiedź w sprawie przyszłości Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Do ministra energii.

Po rozpoczętych procesach restrukturyzacji w Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., przyszła kolej na Katowicki Holding Węglowy S.A., który jak się okazało znajduje się obecnie w dramatycznej sytuacji.

Bardzo niedobrze się stało, że wcześniej od roku, zamiast mówić o fatalnie trudnej sytuacji spółki, podawano do wiadomości sygnały, że owszem sytuacja jest trudna, ale nie aż tak zła, jak u „sąsiadów”. Efektem tych działań było skierowanie uwagi Rządu i Ministra Energii na problemy Kompanii Węglowej S. A. Katowicki Holding Węglowy miał sobie jakoś poradzić, bo przecież nie jest najgorzej…

W czerwcu Prezes Tomasz Cudny, podkreślił że spółka już sobie nie radzi, a suma kredytów, obligacji, łącznych zobowiązań, jakie obciążają spółkę to ponad 1,4 mld złotych. Obecnie mówi się, że zadłużenie holdingu to ok. 2,5 mld zł.

Od czasu kiedy było już wiadomo, że KHW potrzebuje natychmiastowych działań, które uratują spółkę przed upadłością, pojawiły się różne scenariusze pomocy. Najpierw wiceminister G. Tobiszowski zapowiedział powstanie w miejsce KHW - Polskiego Holdingu Węglowego, na wzór Polskiej Grupy Górniczej, która zastąpiła Kompanię Węglową. Dokapitalizowanie nowej spółki miały zapewnić Enea, Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia w wysokości 700 mln zł.

W październiku zaś, kiedy strata w Polskiej Grupie Górniczej wyniosła 364 mln zł, można było usłyszeć głosy o połączeniu KHW z PGG. Wiceminister Tobiszowski zapowiedział, że decyzja o ewentualnej fuzji zapadnie po rozmowach z bankami na temat przesunięcia terminów spłaty zobowiązań KHW z tytułu obligacji oraz możliwości ewentualnej redukcji zadłużenia, które miały się odbyć 15 listopada.

Do naszych biur poselskich zgłaszają się zaniepokojeni pracownicy oraz napływają listy od pracowników KHW S.A. Są oni zdecydowanie przeciwni fuzji spółki z PGG. Na spotkaniu, które miało miejsce 24.10. 2016r. w budynku KHW S.A. przedstawiono Ministrowi Energii realną strategię na lata 2016-2030 KHW S.A., która wskazywała, że Spółka jest w stanie sama funkcjonować na rynku nie przynosząc strat. Co więcej pracownicy holdingu uważają, że fuzja ich spółki z PGG ma tak naprawdę doprowadzić do przejęcia przez PGG 700 mln zł, które miały dokapitalizować holding. A jak wiadomo na dzień dzisiejszy PGG S.A. przynosi straty i to wyższe niż planowano.

Minęło już chyba wystarczająco dużo czasu by opracować plan restrukturyzacji dla KHW, tymczasem do tej pory nie podjęto żadnych konkretnych działań, by ratować KHW. Czas mija, zadłużenie rośnie i nie ma już na co czekać. Sytuacja holdingu wymaga konkretnych działań.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o informację:

  1. Jaki jest plan restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przygotowany przez Ministerstwo?
  2. Czy w ramach planu restrukturyzacji Minister przewiduje likwidację któregoś z Ruchów lub kopalni należących do KHW S.A.?
  3. Jak w świetle planu naprawczego dla KHW S.A. będzie wyglądała restrukturyzacja zatrudnienia?
  4. Jakie środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację tej spółki?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski, Paweł Bańkowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 8025 w sprawie przyszłości Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Katowicki Holding Węglowy S.A. (dalej: KHW S.A. albo Spółka) jest w trakcie przekształceń restrukturyzacyjnych i organizacyjnych, których oczekiwanym efektem będzie dostosowanie zakresu i formy działalności Spółki do aktualnych warunków rynkowych.

Po głębokiej analizie sytuacji finansowej Zarząd Spółki uznał, że połączenie KHW S.A. z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. (dalej: PGG) będzie najlepszym wariantem dla dalszego funkcjonowania kopalń aktualnie znajdujących się w strukturach Holdingu i zapewnienia górnikom stabilnego zatrudnienia.

Z rozmów przeprowadzonych z instytucjami finansowymi zaangażowanymi w program emisji obligacji KHW S.A. wynika, że nie widzą one możliwości zbudowania realnego biznesplanu dla samodzielnego funkcjonowania Spółki. W ocenie banków na bazie kopalń znajdujących się w posiadaniu KHW S.A. niemożliwe jest zwiększenie wydobycia i wygenerowanie przychodu na poziomie pozwalającym na spłatę zadłużenia.

Obecnie KHW S.A. składa się z czterech kopalń: Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła,

Wujek (wraz z rudzką częścią: Śląsk) oraz Wieczorek. Planowane połączenie PGG i KHW zakłada wniesienie wszystkich czterech kopalni KHW S.A., które będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa PGG w postaci Ruchu KHW (nazwa robocza).

Zarówno PGG, jak i KHW S.A. produkują przede wszystkim węgiel energetyczny, a także działają na podobnym rynku. Takie połączenie pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych, a co więcej poprawi możliwości inwestycyjne, zwiększy efektywność gospodarowania złożami i majątkiem produkcyjnym (maszyny, urządzenia). Przeprowadzona analiza wykazała, że połączenie potencjałów obydwu spółek zwiększy ich konkurencyjność na rynkach, pozwoli na elastyczniejsze reagowanie na zmiany cen węgla oraz obniżenie kosztów administracyjnych i transportu. Celem jest budowa jednej wspólnej sieci sprzedaży. Przyjęty wariant jest optymalny ze względów społecznych i ekonomicznych, połączenie zapewni bowiem dalsze funkcjonowanie kopalń i stabilne zatrudnienie dla górników.

Aktualnie w KHW S.A. możliwości i zasoby pozwalające na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionego wydobycia w perspektywie najbliższych 30 lat posiadają kopalnie KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Murcki-Staszic. Kopalnie te wymagają doinwestowania w celu przywrócenia ich potencjału. Procesy restrukturyzacyjne będą zmierzać do oparcia wydobycia na tych dwóch kopalniach, także wówczas, gdy znajdą się one w strukturze PGG. Docelowo węgiel z obecnych kopalń Wieczorek i Wujek będzie wydobywany, dzięki połączeniom i podziemnej odstawie, z wykorzystaniem infrastruktury kopalni Murcki-Staszic. Wówczas z trzech obecnych zakładów przeróbczych pozostanie jeden - tym samym trzy kopalnie staną się jedną kopalnią zespoloną.

Dodatkowo, po wykonaniu połączenia technologicznego, planowane jest przekazanie zbędnych aktywów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

W ramach działań restrukturyzacyjnych KHW S.A. planuje się, że należąca do niego spółka mieszkaniowa ma zostać wyłączona z aktywów KHW S.A., natomiast spółka Katowicki Węgiel sp. z o.o. miałaby zostać połączona z należącą do Węglokoks S.A. spółką Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. Administracja KHW S.A., w tym tzw. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., miałaby nadal obsługiwać działający w ramach PGG Ruch KHW (nazwa robocza).

Wszystkie te zabiegi wymagają stworzenia nowego biznesplanu PGG po to, aby podnieść efektywność wydobycia i zrównoważyć potencjał funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem całego przedsięwzięcia, które w swojej wielkości i charakterze jest działaniem skomplikowanym obejmującym wszystkie istotne zmienne ekonomiczne przedsiębiorstwa mającym na celu zwiększenie efektywności jego działalności przyjednoczesnym zmniejszeniu kosztów, czyli tzw. efekt synergiczny.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii