środa, 11 styczeń 2017

Interpelacja nr 8554 i odpowiedź w sprawie pracowników śląskich spółek węglowych, którzy skorzystali z pakietu świadczeń socjalnych

Do ministra energii.

Obecnie trwa proces restrukturyzacji polskiego górnictwa, który swoim zasięgiem objął już wszystkie śląskie spółki węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Kompania Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. i Katowicki Holding Węglowy S.A.). Aby złagodzić jego skutki ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dała możliwość pracownikom śląskich kopalń skorzystanie z pakietu świadczeń socjalnych. Należą do nich:

urlopy górnicze
urlopy dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla
jednorazowe odprawy pieniężne.
Rozwiązania te skierowano do kilku grup pracowników. Z urlopu górniczego mogli skorzystać pracownicy dołowi, którym do emerytury pozostało nie więcej niż 4 lata. Z urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej ci, którym do emerytury zostało mniej niż 3 lata, a z jednorazowych odpraw pieniężnych - osoby, które w spółce przepracowały co najmniej 5 lat i do emerytury pozostało im więcej niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym proszę o informację:

 1. Ilu górników od stycznia 2016 r. skorzystało z urlopów górniczych w poszczególnych spółkach węglowych?
 2. Ilu pracowników od stycznia 2016 r. skorzystało z urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla w poszczególnych spółkach węglowych?
 3. Ilu górników od stycznia 2016 r. skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych w poszczególnych spółkach węglowych?
 4. Ilu górników od stycznia 2016 r. z likwidowanych kopalń zostało przeniesionych do innych kopalni należących do danej spółki węglowej?
 5. Ilu górników od stycznia 2016 r. zostało zwolnionych?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 8554 i odpowiedź w sprawie pracowników śląskich spółek węglowych, którzy skorzystali z pakietu świadczeń socjalnych

Jednym z pierwszych działań po  powstaniu  Ministerstwa  Energii  była  nowelizacja  ustawy  z dnia  7  września  2007  r.  o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, wprowadzająca zmiany o charakterze systemowym w obowiązujących regulacjach, a w tym wydłużenie terminu umożliwiającego korzystanie z osłon socjalnych w latach 2016 – 2018.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu art. 11a. 1 ww. ustawy z osłon socjalnych     w postaci: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo jednorazowych odpraw pieniężnych mogą korzystać pracownicy posiadający stosowne uprawnienia i są zatrudnieni w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części na dzień przekazania do SRK S.A.

Od stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku SRK S.A. przejęła w sumie 2905 pracowników z czego:

 • 1305 pracowników w wyniku nabycia KWK „Anna” od KW S.A.
 • 1600 pracowników w wyniku nabycia Ruchu Jas-Mos od JSW S.A.

Natomiast od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 28 grudnia 2016 r. spośród 9 539 pracowników przejętych przez SRK S.A. wraz z kopalniami, zakładami górniczymi lub ich oznaczonymi jednostkami  z  urlopów  górniczych  skorzystało  4 009  osób,  z  urlopów  dla  pracowników

zakładów mechanicznej  przeróbki  węgla  244  osoby,  natomiast  z  jednorazowych  odpraw 1 623 osoby. W sumie z mechanizmów zaproponowanych w ustawie z dnia 7 września 2007

 • o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego skorzystało 5 876 osób.

Pracownicy przejęci przez SRK S.A. od KW S.A., PGG, KHW S.A. oraz KWK „Kazimierz- Juliusz”   Sp.   z   o.o.,   którzy   nie   skorzystali   z   uprawnień   gwarantowanych   ustawą    o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz pracownicy, którzy nie zostali zwolnieni z   innych   powodów    wymienionych    w    Kodeksie    pracy,    posiadają    zatrudnienie    w poszczególnych oddziałach SRK S.A. wykonując zadania związane z wydobyciem węgla lub realizują prace wykonywane w trakcie likwidacji zakładów górniczych. Dodatkowo część pracowników została zatrudniona w siedzibie Spółki, świadcząc pracę w działach i zespołach SRK S.A.

Osoby przechodzące na świadczenia osłonowe w postaci urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu  przeróbki mechanicznej  węgla, wciąż są pracownikami Spółki,     a rozwiązanie  umowy  o  pracę  z  pracownikiem  przebywającym  na  świadczeniu  zgodnie z art. 11 b ust. 9 ustawy następuje z dniem zakończenia urlopu górniczego. Należy zauważyć, że pracownik dobrowolnie korzysta z urlopu górniczego, a pracodawca wyraża na to zgodę, uwzględniając politykę zatrudnienia oraz potrzeby osobowe w kopalni, niezbędne chociażby ze względów technologicznych czy z uwagi na przepisy prawa geologicznego i górniczego.

Odpowiadając   na   pytanie   o   liczbę   górników   przeniesionych   do   innych   kopalni       z likwidowanych kopalń, od stycznia 2016 r. informuję, że:

 • w ramach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. przeniesione zostały 72 osoby (pod

ziemią - 44 osoby, na powierzchni 28 osób),

 • w ramach Kompanii Węglowej S.A. alokacja dotyczyła 1769 osób,
 • w ramach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zostało przemieszczonych 241 osób,
 • w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z alokacji skorzystało 682 osoby.

 

STAN ZATRUDNIENIA, ZWOLNIENIA, PRZYJĘCIA

w sektorze górnictwa węgla kamiennego

wg stanu na dzień 30 listopada 2016 roku

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

2015 r.

listopad 2016 r.

[ osoby ]

1

Stan zatrudnienia na początek okresu

100 780

89 924

2

Odejścia 1)            (2.1 do 2.2)

11 685

8 218

w tym:

 

2.1

Odejścia z przyczyn związanych  z pracownikiem

ogółem,   w tym

9 439

7 111

- emerytury

6 282

4 770

- pozostałe odejścia

z przyczyn związanych  z pracownikiem

3 157

2 341

2.2

Pozostałe odejścia

z przyczyn nie dotyczących pracowników

2 246

1 107

3

Przyjęcia - ogółem 1)         (3.1 do 3.4)

829

1 765

w tym:

3.1

Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy

49

44

3.2

Inne powroty do pracy byłych pracowników przedsiębiorstw

górniczych

222

267

3.3

Absolwenci

314

817

3.4

Pozostałe przyjęcia związane z uzupełnieniem kadry

244

637

4

Zmniejszenie zatrudnienia (2-3)

10 856

6 453

5

Stan zatrudnienia na koniec okresu

89 924

83 471

 

1)  Pozycja 2 i 3 - odejścia i przyjęcia pomniejszono o przemieszczenia w górnictwie

 

 Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii