piątek, 10 luty 2017

Interpelacja nr 9168 i odpowiedź w sprawie importu węgla do Polski

Do ministra energii.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w okresie od stycznia do września 2016 r. do Polski napłynęło 5,9 mln ton węgla kamiennego. W odniesieniu do dziewięciu miesięcy ubiegłego roku import węgla wzrósł o ponad 200 tys. ton. Wyżej wspomniane 5,9 mln ton węgla, obejmowało 4,3 mln ton węgla energetycznego głównie z Rosji, oraz 1,6 mln ton węgla koksowego przede wszystkim z Australii. Węgiel napływający do Polski z Rosji jest w dużej mierze niesortowany oraz zawiera nierówną wartość energetyczną.

W związku z powyższym proszę o informację:

1. Jakie działania przyjęło Ministerstwo Energii w celu ograniczenia importu węgla do Polski?

2. Kiedy zostaną przyjęte konkretne rozwiązania ograniczające import węgla?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 9168 w sprawie importu węgla do Polski

Ministerstwo Energii w dniu 31 stycznia br. przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia do ustawy:

– w sprawie metod badania jakości paliw stałych,
– w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych,
– w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Najważniejszym efektem wprowadzenia ww. aktów prawnych, z punktu widzenia polskiego górnictwa, będzie ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski. Importerzy będą zobligowani do tego, aby węgiel, który wpływa, był posortowany. Polskie spółki nie będą miały problemu z dostosowaniem się do nowych wymogów, ponieważ wszystkie kopalnie posiadają zakłady przeróbcze oraz wyspecjalizowane laboratoria, dzięki czemu od dawna oferują węgiel kamienny w różnych sortymentach i określonych parametrach.

Dla paliw niesortowanych trudno jest określić rzeczywistą jakość z uwagi na „przemieszanie” wielu sortymentów paliwa. Przykładowo w jednej partii paliwa niesortowanego mogą znaleźć się muły węglowe, miały, jak też sortymenty grube. Każdy z elementów składowych takiej partii może mieć zróżnicowaną jakość (od odpadów po paliwa wysokoenergetyczne), co szkodliwie oddziałuje na środowisko.

Wyłączenie z obrotu „niesortu” spowoduje wstrzymanie importu paliw niespełniających wymogów jakościowych określonych w projektowanych rozporządzeniach. Przyniesie to wymierne korzyści w postaci zmniejszonej emisji pyłu, siarki i innych szkodliwych substancji zawierających niepożądane pierwiastki śladowe niebezpieczne dla środowiska, zdrowia i w dalszej konsekwencji interesu ekonomicznego konsumenta.

Termin wejścia w życie nowych przepisów zaplanowany jest na pierwszą połowę 2017 r.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii