piątek, 03 luty 2017

Interpelacja nr 9236 i odpowiedź w sprawie konsultacji resortu dotyczących ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za deputat węglowy

Do ministra energii.

Od początku 2016 r. trwają prace nad ustawą o ekwiwalencie pieniężnym za deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych. Wtedy to Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowki zapowiedział, że razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą prowadzone prace nad SPECUSAWĄ, która miałaby objąć regulacją wszystkich uprawnionych.

9 czerwca 2016 r. podczas debaty nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącym wypłaty deputatu węglowego, ponownie poruszyłem temat projektu rządowego i postępu prac. Wówczas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, został przygotowany stosowny projekt w formie aktu ustawodawczego i obecnie trwają prace z Ministerstwem Finansów nad zabezpieczeniem w budżecie odpowiednich środków. Niespotykaną do tej pory rzeczą jest to, że wspomniany projekt nadal jest konsultowany w Ministerstwie Finansów i Rozwoju, bowiem potwierdził ten fakt wiceminister G. Tobiszowski podczas ostatniego posiedzenia Komisji Energii i Skarbu Państwa w dniu 2 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Jak długo jeszcze będzie jeszcze konsultowany ten projekt przez Ministerstwo?
  2. Kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedż na interpelację nr 9236 w sprawie konsultacji resortu dotyczących ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za deputat węglowy

1. Jak długo będzie jeszcze konsultowany ten projekt przez Ministerstwo?

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych w październiku 2016 roku został przekazany do KPRM, celem wpisania go do wykazu prac Rady Ministrów. Zespół ds. Programowania Prac Rządu na posiedzeniu 14 października 2016
r. odroczył decyzję dot. wpisania projektu do wykazu prac do czasu uzyskania pozytywnej rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. KERM na posiedzeniu 25 października 2016 r. zarekomendował podjęcie negocjacji przewidujących ew. wcześniejszy, preferencyjny wykup w roku 2016 całości obecnych i przyszłych zobowiązań wobec emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych. Na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w dniu 7 listopada 2016 r. została przedstawiona koncepcja wypłaty jednorazowej rekompensaty dla osób, które uprawnienie do bezpłatnego węgla utraciły decyzją zarządów przedsiębiorstw górniczych. Strona społeczna odniosła się negatywnie do zaproponowanych rozwiązań. W związku z powyższym w styczniu 2017 r. Minister Energii wystąpił do KERM o ponowne rozpatrzenie projektu ustawy, co umożliwi dalsze prace legislacyjne. 2. Kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu?

Projekt ustawy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz wpisaniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uzgodniony projekt będzie przedłożony na Stały Komitet Rady Ministrów, skąd po rozpatrzeniu zostanie rekomendowany Radzie Ministrów. Po zakończeniu tego etapu procesu legislacyjnego projekt zostanie skierowany do Sejmu.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii