poniedziałek, 27 luty 2017

Interpelacja nr 9544 i odpowiedź w sprawie uwzględnienia węgla brunatnego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz w projektach trzech rozporządzeń Ministra Energii, które mają na celu ograniczen

Do ministra energii.

W przesłanej w dniu 13 stycznia 2017 r. odpowiedzi (znak: BM-I-0700-329/16, IK: 57400) na interpelację nr 8608 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW, znalazła się informacja, „że paliwa na bazie węgla brunatnego nie są objęte ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. 2016 poz. 1928, z późn. zm.), dlatego w projektowanych rozporządzeniach brak jest regulacji dotyczących tego typu paliwa.”

Panie Ministrze – w trosce o ochronę zdrowia i życia Polaków, w trosce o ochronę środowiska w naszym kraju – a także mając na względzie deklarowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości działania, mieszczące się w tzw. programie antysmogowym, prosimy o uwzględnienie węgla brunatnego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz w projektach trzech rozporządzeń Ministra Energii, które mają na celu ograniczenie stosowania mułów i miałów węglowych oraz flotokoncentratów w segmencie komunalno-bytowym, tj.

  1. w sprawie metod badania jakości paliw stałych,
  2. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych,
  3. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Szanowny Panie Ministrze,

węgiel brunatny charakteryzuje się niższą wartością opałową i o wiele większą wilgotnością niż węgiel kamienny, co czyni go paliwem dużo gorszym niż węgiel kamienny.

Dla przykładu węgiel brunatny z KWB Bełchatów posiada kaloryczność na poziomie 7-8,5 MJ/kg, siarką 0,5-0,85% i wilgotność 53-58%, węgiel brunatny z czeskich Komoran charakteryzuje się kalorycznością na poziomie 19,8 MJ/kg, wilgotnością 26,3% i siarką 1,7%.

Właściwości węgla brunatnego przekładają się bezpośrednio na konieczność spalenia większej jego ilości, w stosunku do węgla kamiennego.

Przykładem niech będzie dom, w którym spala się w sezonie grzewczym 5 ton węgla kamiennego.

Ilość [kg]

Cena 
jednostkowa [zł/t]

Wartość
zakupu [zł]

Zawartość
popiołu [%]

Zawartość 
popiołu [kg]

Wartość opałowa
w stanie roboczym 
[MJ/kg]

Energia 
[MJ]

5.000

799

3.995

8

400

26

130.000

Z powyższej tabeli wynika, że aby ogrzać przykładowy dom należy z 5.000 kg węgla kamiennego o kaloryczności 26 MJ/kg dostarczyć 130.000 MJ energii. Efektem ubocznym tego spalania jest nagromadzenie 400 kg popiołu.

Ten sam dom ogrzewamy węglem brunatnym.

Ilość [kg]

Cena 
jednostkowa [zł/t]

Wartość 
zakupu [zł]

Zawartość 
popiołu [%]

Zawartość
popiołu [kg]

Wartość opałowa
w stanie roboczym
[MJ/kg]

Energia
[MJ]

7.647

610

4.665

10

765

17

130.000

Z tabeli można wyczytać, że aby uzyskać 130 tys. MJ energii należy spalić ponad 7,6 tony węgla brunatnego (o 2,6 tony więcej), co spowoduje, że otrzymamy 765 kg popiołu (365 kg więcej).

Substancja mineralna w węglu brunatnym jest bardzo drobna o właściwościach fizyko-chemicznych które przekładają się na większą (w stosunku do węgla kamiennego) emisję pyłu podczas spalania. Węgiel brunatny posiada również wysokie części lotne (max 60), które podczas spalania uwalniają węglowodory aromatyczne WWA, w tym benzo(a)pireny.

Z wniosków z badań udostępnionych przez Sejmik Województwa Śląskiego wynika, że porównując potencjał emisyjny węgla brunatnego i kamiennego, ten pierwszy charakteryzuje się ok. 5-krotnie większą emisją pyłu podczas spalania, ok. 7-krotnie wyższą emisją WWA i ok. 3-krotnie wyższą emisją benzo(a)pirenów.

Szanowny Panie Ministrze,

biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest uwzględnienie węgla brunatnego jako paliwa, które będzie uwzględnione w wyżej wymienionych aktach prawnych i wnioskujemy do Pana Ministra o podjęcie niezwłocznych działań, aby to właśnie paliwo zostało objęte przedmiotowymi regulacjami prawnymi.

Prosimy o informację czy i kiedy Ministerstwo Energii planuje objąć węgiel brunatny ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzeniach, mających na celu ograniczenie stosowania mułów, miałów węglowych, flotokoncentratów, a także węgla brunatnego w segmencie komunalno-bytowym?

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 9544 w sprawie uwzględnienia węgla brunatnego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz w projektach trzech rozporządzeń Ministra Energii, które mają na celu ograniczenie stosowania mułów i miałów węglowych oraz flotokoncentratów w segmencie komunalno-bytowym

Aktualnie trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe ww. projektów aktów prawnych. Uwaga zgłoszona przez Panów Posłów dotycząca uwzględnienia węgla brunatnego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz w projektach rozporządzeń Ministra Energii zostanie rozpatrzona w toku dalszych prac legislacyjnych.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii