czwartek, 16 marzec 2017

Interpelacja nr 10315 i odpowiedź w sprawie sporu o "czternastkę" w Katowickim Holdingu Węglowym SA

Do ministra energii.

Górnicy zatrudnieni w Katowickim Holdingu Węglowym nie zgadzają się z decyzją zarządu o wypłacie „czternastki” w częściach. Podkreślają, że ta decyzja jest niezgodna z podpisanym porozumieniem 17 listopada 2014 roku, które gwarantowało wypłatę czternastej pensji w całości.

Pierwsza rata czternastki została już wypłacona 3 lutego br. Natomiast pozostałą część rocznej nagrody pracownicy mieliby dostać przed planowaną fuzją KHW S.A. i Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. i, jak mówią górnicy, pod warunkiem, że dojdzie do szybkiego porozumienia odnośnie do połączenia spółek.

Z taką sytuacją nie zgadzają się związki zawodowe, które wszczęły obecnie spór zbiorowy.

7 lutego br. związkowcy, żądając natychmiastowej wypłaty pozostałej części czternastki bez żadnych warunków, zdecydowali się na okupację siedziby KHW S.A.

Jak podaje jeden ze śląskich dzienników, w dniu 21.01.2017 r. wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapytany o wypłatę „czternastki” w KHW powiedział: „w KHW jest zobowiązanie zarządu, ono musi być zrealizowane, bo to zobowiązanie, które zostało nabyte”.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Jak w świetle obowiązującego prawa, w tym Układu Zbiorowego Pracy w KHW, powinna być wypłacona „czternastka”?
  2. Kiedy ostatecznie zostanie wypłacona pozostała część „czternastki”?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedż na interpelację nr 10315 w sprawie sporu o "czternastkę" w Katowickim Holdingu Węglowym SA

Nagroda roczna za rok 2016 (określana także jako „czternastka”) w pełnej wysokości w terminie wynikającym z obowiązującego w Spółce układu zbiorowego pracy (Holdingowy Układ Zbiorowy Pracy KHW S.A. z dnia 30 grudnia 1993 r.) powinna zostać wypłacona „nie później niż 5 lutego roku następnego”. W świetle obowiązującego prawa powinna ona zostać wypłacona przelewem na wskazany rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją pracownika w tym zakresie.

W tym roku, biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczno-finansową, Zarząd Spółki podjął decyzję o wypłacie nagrody rocznej za 2016 rok w częściach. Pierwsza rata „czternastki” – po 1000 zł netto – została przelana na konta pracowników w dniu 3 lutego 2017 r. Była to maksymalna kwota, jaką KHW S.A. mogła przeznaczyć na ten cel, bez ryzyka naruszenia płynności finansowej Spółki, w tym wypłaty wynagrodzenia za styczeń br., której termin przypadał na 10 lutego br. W wypadku uzyskania niezbędnego finansowania i zawarcia porozumień, pozostała część „czternastki” miała zostać wypłacona przed włączeniem KHW S.A. w struktury PGG Sp. z o.o.

Mając na uwadze obowiązujący Holdingowy Układ Zbiorowy Pracy należy jednocześnie zauważyć, że w podpisanym porozumieniu trójstronnym z 1 marca 2017 r. pomiędzy KHW S.A., Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. a organizacjami związkowymi funkcjonującymi w KHW S.A., Strony uzgodniły kwestię dotyczącą wypłaty „czternastki”. Zgodnie z nim, KHW S.A. zobowiązała się, że należna pracownikom KHW S.A druga rata nagrody rocznej za rok 2016 zostanie wypłacona wraz z odsetkami w terminie do dnia 3 marca br., w wysokości wynikającej z indywidualnego wyliczenia dla pracownika, pomniejszonej o wysokość wypłaconej w dniu 3 lutego br. pierwszej raty.

Podpisane porozumienie pozwoliło na wypłatę przez KHW S.A. w dniu 3 marca br. „czternastki” oraz zlikwidowało niebezpieczeństwo braku bieżących wypłat wynagrodzeń dla pracowników Spółki w marcu br.

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii