czwartek, 04 maj 2017

Interpelacja nr 10478 i odpowiedź w sprawie formuły działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i liczby zatrudnionych w niej pracowników

Do ministra energii.

Polskie górnictwo przechodzi obecnie intensywny proces restrukturyzacji. Jego zasadniczą częścią jest m.in. likwidacja kopalń lub ich części. Podmioty te trafiają do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Trafiły już tu kopalnie ze zlikwidowanej Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zgodnie z unijną notyfikacją pomocy publicznej dla górnictwa na liście uwzględnione są kolejne podmioty do likwidacji.

W związku z tym sukcesywnie powiększa się majątek SRK S.A. Rośnie również liczba pracowników spółki. Na dzień dzisiejszy w strukturze organizacyjnej SRK S.A. znajdują się następujące oddziały:

 • Oddział w Bytomiu – Administracja Zasobów Mieszkaniowych
 • Oddział w Czeladzi – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
 • Oddział w Dąbowie Górniczej – Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji
 • Oddział w Zabrzu – Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”
 • Oddział w Brzeszczach – Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze Wchód”
 • Oddział w Bytomiu – Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”
 • Oddział w Mysłowicach – Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice”
 • Oddział w Sosnowcu – Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz”
 • Oddział w Katowicach – Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”
 • Oddział w Bytomiu – Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark V”
 • Oddział w Pszowie – Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna”
 • Oddział w Jastrzębiu-Zdroju – Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos”
 • Oddział w Rudzie Śląskiej – Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój I”.

W związku z powyższym proszę o informację:

 1. Ilu pracowników pracowało w SRK S.A. na koniec 2015 r.?
 2. Ilu pracowników jest zatrudnionych obecnie w tej spółce?
 3. Czy w związku z rosnącą liczbą zakładów górniczych i zakresem działania spółki planowana jest jakaś zmiana organizacyjna formuły funkcjonowania tego podmiotu?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10478 w sprawie formuły działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i liczby zatrudnionych w niej pracowników

W roku 2016 podjęto i zrealizowano szereg działań, które miały wpływ na poprawę sytuacji w  sektorze  górnictwa  węgla  kamiennego  w  Polsce.  Należy  jednak  zaznaczyć,  iż pomimo znacznego polepszenia wyników na koniec 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego tj. 2015 r., sektor nadal znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też niezbędnym jest wdrożenie kolejnych działań naprawczych pozwalających osiągnąć efekt końcowy w postaci stworzenia warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego    i nowoczesnego  sektora  górnictwa  węgla  kamiennego,  opartego  na  kooperacji,  wiedzy     i innowacjach.
Należy wyraźnie pokreślić, że w ramach planowanych działań nie jest przewidziane zamykanie kopalń węgla kamiennego. Majątek dotychczas przeniesiony, jak i ten planowany do przeniesienia do SRK S.A., ma charakter nieprodukcyjny (sczerpanie złóż) bądź posiada krótką perspektywę funkcjonowania, a koszty utrzymania tego majątku obciążają wyniki spółek węglowych. Siła polskich spółek węglowych powinna wynikać z ich efektywnego modelu biznesowego, czyli wydajnego wydobycia przy możliwie najniższych kosztach, precyzyjnego lokowania sprzedaży, możliwości dostosowania do warunków dyktowanych przez rynek we wszystkich obszarach.

Odnosząc się do pytania Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego dotyczącego liczby pracowników SRK S.A. na koniec 2015 r. uprzejmie informuję, że stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 4168 osoby, z czego w poszczególnych oddziałach pracowało:

 • w Kopalni Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji - 43 osoby,
 • w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń - 665 osób,
 • w Administracji Zasobów Mieszkaniowych - 84 osoby,
 • w KWK „Makoszowy” - 1398 osób,
 • w KWK „Brzeszcze Wschód” - 1506 osób,
 • w KWK „Centrum” - 198 osób,
 • w KWK „Kazimierz-Juliusz” - 27 osób,
 • w KWK „Mysłowice” - 2 osoby,
 • w KWK „Boże Dary” - 85 osób,
 • w KWK „Rozbark V” - 1 osoba,
 • w Biurze Zarządu SRK S.A - 159 osób.

Jeśli chodzi o aktualny stan zatrudnienia w SRK S.A. informuję, że zgodnie z danymi na koniec 2016 r. w Spółce pracowało 2719 osób, z czego w poszczególnych oddziałach pracowało:

 • w Kopalni Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji - 57 osób,
 • w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń - 667 osób,
 • w Administracji Zasobów Mieszkaniowych - 87 osób,
 • w KWK „Makoszowy” - 989 osób,
 • w KWK „Brzeszcze Wschód” - 29 osób,
 • w KWK „Centrum” - 202 osoby,
 • w KWK „Kazimierz-Juliusz” - 16 osób,
 • w KWK „Mysłowice” - 11 osób,
 • w KWK „Boże Dary” - 103 osoby,
 • w KWK „Rozbark V” - 3 osoby,
 • w KWK „Anna” - 71 osób,
 • w KWK „Jas-Mos” - 281 osób,
 • w Biurze Zarządu SRK S.A - 203 osoby.

Odnosząc się do trzeciego pytania związanego z rosnącą liczbą zakładów górniczych   i zakresem działania spółki uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie są planowane zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Spółki.

Warto wskazać, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla poszczególnych Oddziałów, na podstawie których sporządzane są odrębne sprawozdania finansowe (w tym rachunek zysków i strat), gdzie ujęte są pozycje dotyczące poszczególnych rodzajów dotacji budżetowych. W związku z tym włączenie kolejnych aktywów do SRK S.A. nie będzie stanowiło utrudnienia w dalszym funkcjonowaniu Spółki.
W kontekście wzrastającej liczby nabywanych aktywów SRK S.A. będzie funkcjonować w dotychczasowej formule zarządzania. W przypadku kolejnego nabycia oznaczonej części zakładu górniczego utworzony zostanie, analogicznie jak dotychczas, kolejny Oddział Spółki.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii