czwartek, 04 maj 2017

Interpelacja nr 10479 i odpowiedź w sprawie zatrudniania w spółkach węglowych absolwentów szkół górniczych

Do ministra energii.

Wszystkie spółki węglowe w ramach prowadzonej restrukturyzacji i realizowanych programów naprawczych wprowadziły redukcję zatrudnienia. W tym czasie część pracowników odchodziła na odprawy socjalne, część na urlopy górnicze lub na emerytury. Tak więc liczba osób zatrudnionych w górnictwie sukcesywnie kurczyła się. Spółki węglowe mimo wszystko potrzebują fachowej kadry, aby osiągnąć swoje optymalne wydobycie. W tym celu sięgały dotychczas po absolwentów szkół górniczych.

Spółki węglowe miały podpisane umowy z rożnymi szkołami i uczelniami górniczymi, w których zobowiązały się do zatrudnienia ich absolwentów po zakończeniu edukacji. Szkoły te w dużej części były utrzymywane przez samorządy, które godziły się często na zwiększone finansowanie tych szkół, widząc w nich perspektywę pracy dla ich absolwentów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Jak na dzień dzisiejszy wygląda współpraca pomiędzy samorządami, szkołami kształcącymi kadrę górniczą a spółkami węglowymi?
  2. Czy w roku 2016 r. spółki węglowe przyjmowały absolwentów szkół górniczych? Jeśli tak, to proszę o informację, jak to wyglądało w poszczególnych spółkach?
  3. Czy planowane są jakieś przyjęcia absolwentów szkół górniczych przez te spółki w roku 2017?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10479 w sprawie zatrudniania w spółkach węglowych absolwentów szkół górniczych

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. kontynuuje współpracę z samorządami i szkołami kształcącymi uczniów w zawodach górniczych, która została uprzednio rozpoczęta przez Kompanię Węglową S.A. W miarę możliwości realizowane są zobowiązania podjęte przez Kompanię Węglową S.A. w zakresie udzielonych uczniom gwarancji zatrudnienia. Podstawowym warunkiem przyjęcia absolwenta posiadającego gwarancję zatrudnienia jest ukończenie przez niego szkoły i uzyskanie tytułu zawodowego. Mając na uwadze podjęte wcześniej zobowiązania, Zarząd PGG podjął decyzję o jak najszybszej ich realizacji, szczególnie w miejsce osób odchodzących z pracy na emerytury. Działania takie mieszczą się w zakresie przyjętych do realizacji założeń planowych.

W 2016 r. w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. zatrudniono 524 absolwentów szkół, z czego 6 z wykształceniem wyższym, 345 z wykształceniem średnim, 173 z wykształceniem zasadniczym. Ponadto w 2016 r. jeszcze w okresie podległości kopalń pod Kompanię Węglową do pracy przyjęto 148 absolwentów, z czego z wykształceniem wyższym - 8, średnim - 95 i zasadniczym - 45 osób. Łącznie do kopalń PGG w 2016 roku przyjęto więc 672 absolwentów.

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2017 r. przyjęto do pracy w Polskiej Grupie Górniczej 328 absolwentów szkół (l z wykształceniem wyższym, 184 - średnim i 143 - zasadniczym).
Katowicki Holding Węglowy S.A. posiadał porozumienia z pięcioma szkołami kształcącymi w zawodach przydatnych w górnictwie. W ramach tych porozumień uczniowie mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w kopalniach KHW S.A. oraz po zakończeniu kształcenia i zdobyciu kwalifikacji przydatnych w górnictwie otrzymywali gwarancję zatrudnienia. Ponadto najzdolniejsi uczniowie w trakcie nauki mieli możliwość otrzymania stypendium fundowanego. W Katowickim Holdingu Węglowym S.A. absolwentów kończących kształcenie w 2016 r. przyjmowano w IV kwartale 2016 r. (54 osoby) oraz I kwartale 2017 r. (26 osób). W związku ze zbyciem w dniu 1 kwietnia 2017 r. kopalń KHW S.A. Spółka nie będzie przyjmowała nowych pracowników w roku 2017. Umowy dotyczące zatrudniania absolwentów szkół średnich i zawodowych zostały przekazane do PGG Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ostatnich absolwentów szkół górniczych zatrudniła bezpośrednio w 2013 roku. Było to 187 osób. Od 2014 roku, na mocy porozumień trójstronnych zawartych pomiędzy JSW S.A. a jednostkami samorządu terytorialnego oraz spółką JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., wszelkie zobowiązania JSW S.A. wobec szkół wynikające z obowiązujących porozumień przejęła spółka JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej JSW.

Ewentualne braki kadrowe w kopalniach JSW S.A. są uzupełniane przez pracowników przenoszonych z kopalń zbywanych nieodpłatnie do SRK S.A. W październiku ubiegłego roku grupa pracowników Ruchu „Jas-Mos” została przeniesiona do innych kopalń Spółki, a obecnie trwa alokacja pracowników, wynikająca z planowanego zbycia kopalni „Krupiński”.

Dalsza polityka zatrudnieniowa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej będzie zmierzała do optymalizacji kosztów stałych, biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby Spółki wynikające z prawidłowej realizacji procesów produkcyjnych. Na podejmowane przez JSW S.A. działania dotyczące polityki zatrudnieniowej będzie jednak miało wpływ wiele czynników zewnętrznych wynikających z ogólnej sytuacji rynkowej.

OdpowiadającyGrzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii