piątek, 21 kwiecień 2017

Interpelacja nr 10480 i odpowiedź w sprawie wypłaty ekwiwalentu w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA

Do ministra energii.

Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla górników, wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Jedne spółki zawiesiły, inne zlikwidowały ekwiwalent. Ponad rok czekamy już na tzw. specustawę, którą obiecał rząd, kiedy to zaapelowałem o uregulowanie tej kwestii. Ustawa ta miała ostatecznie objąć wszystkich uprawnionych.

Pracownicy jak i emeryci z likwidowanych kopalń przekazanych do SRK S.A. jako nieliczni mogą się cieszyć z wypłaty tego świadczenia. Otrzymują bowiem to świadczenie, które w całości jest finansowane z budżetu państwa.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Ilu pracowników SRK S.A., a ilu emerytów z SRK korzystało z wypłaty deputatu węglowego na koniec 2015 r.?
  2. Ilu pracowników SRK S.A., a ilu emerytów z SRK korzysta z wypłaty deputatu węglowego na dzień dzisiejszy?
  3. Jakie środki z budżetu państwa zostały przekazane na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń w 2015 roku, a jakie w roku 2016?
  4. Jaką kwotę zabezpieczono w budżecie państwa na ten cel w roku 2017?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10480 w sprawie wypłaty ekwiwalentu w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA

1. Ilu  pracowników  SRK  S.A.,  a  ilu  emerytów  z  SRK  korzystało  z  wypłat deputatu węglowego na koniec 2015 r.?

Pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2015 roku otrzymali deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego w każdym miesiącu jako 1/12 należnej kwoty, obliczonej na podstawie ustalonej ceny i ilości  należnego deputatu. Wg stanu na koniec 2015 r. uprawnionych było 4168 pracowników.
Jednocześnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2015 r. realizowała roszczenia,  z  tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla  w naturze  dla  emerytów       i rencistów z kopalń całkowicie zlikwidowanych przed dniem 1 stycznia 2007 r., które to kopalnie nie miały swoich następców prawnych. Prawo do deputatu węglowego, zrealizowane w formie wypłaty ekwiwalentu, otrzymało 9799 uprawnionych.

2. Ilu pracowników SRK S.A., a ilu emerytów z SRK korzysta z wypłat deputatu węglowego na dzień dzisiejszy?

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. nie jest wydawany deputat węglowy w naturze emerytom i rencistom z kopalń zlikwidowanych przed dniem 1 stycznia 2007 r., gdyż w wyniku zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa   węgla   kamiennego,   wypłacany   jest   przez   Zakład   Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie ekwiwalent pieniężny, i w roku 2016 otrzymało go łącznie ok. 1.021 tys. osób.

Natomiast wg stanu na koniec 2016 r. ekwiwalent z tytułu deputatu węglowego pobierało 2719 pracowników SRK.

3. Jakie  środki  z  budżetu  państwa  zostały  przeznaczone  na  wypłatę  wyżej wymienionych świadczeń w 2015 roku, a jakie w roku 2016?

W 2015 roku na wypłatę ekwiwalentów z tytułu deputatów węglowych dla pracowników SRK S.A. przeznaczono kwotę 22.657.700,00 zł, zaś dla emerytów   i rencistów   z   kopalń    zlikwidowanych    wydatkowano    środki    budżetowe   w wysokości 13.396.000,00 zł.  Ponadto na wypłatę ekwiwalentów  pieniężnych   z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych wypłacanych przez ZUS wydatkowano kwotę 133.208.044,00 zł.
W 2016 r. na sfinansowanie ekwiwalentów z tytułu prawa do deputatów węglowych, dla pracowników SRK S.A. przeznaczono 12.893.000,00 zł,  natomiast na ekwiwalenty wypłacane przez ZUS, z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,  wydatkowano z budżetu państwa 151.171.006,46 zł.

4. Jaką kwotę zabezpieczono w budżecie państwa na ten cel w roku 2017?

Na chwilę obecną na wypłatę ekwiwalentów w 2017 roku dla pracowników Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. przewidzianych jest ok. 12.000.000,00 zł.
Natomiast na wypłatę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ekwiwalentów pieniężnych  z  tytułu  prawa  do  bezpłatnego  węgla  dla  emerytów  i rencistów   z kopalń całkowicie likwidowanych zabezpieczono środki w wysokości 151.177.288,00 zł.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii