środa, 19 kwiecień 2017

Interpelacja nr 10484 i odpowiedź w sprawie wypłaty ekwiwalentu w spółkach węglowych

Do ministra energii.

Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Od ponad roku czekamy na tzw. specustawę, którą obiecał rząd, kiedy to zaapelowałem o uregulowanie tej kwestii. Ustawa ta miała ostatecznie objąć wszystkich uprawnionych i zaprzestać nierównemu traktowaniu górników.

Jak wiemy, w zależności od tego, w jakim zakładzie pracowali górnicy odchodzący na emeryturę bądź rentę, mieli lub nie przyznane prawo do deputatu węglowego. W momencie przyjścia kryzysu finansowego, który objął cały sektor górniczy, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Niektóre spółki zawiesiły wypłatę ekwiwalentu na kilka lat, inne całkowicie zlikwidowały jego wypłatę. Były również spółki, które nie wprowadziły żadnych zmian.

Chciałbym przypomnieć Panu Ministrowi, że już 2014 roku mówił Pan o konieczności uregulowania tej sprawy: „Jeśli deputat miałby zostać odebrany, to musi nastąpić zrekompensowanie tych deputatów. Trzeba tę kwestie uporządkować. Kilkanaście lat temu deputat został odebrany kolejarzom, ale sprawę uregulowano. Ich uprawnienia reguluje państwo”.

Wiceminister G. Tobiszowski wielokrotnie powtarzał, że projekt ustawy będzie gotowy tak, żeby od 1 stycznia 2017 roku wszyscy uprawnieni mogli otrzymywać deputat węglowy. Dziś mamy 22 lutego 2017 r., a rządowego projektu nadal nie ma.

W związku z powyższym proszę o informację:

Jak na dzień dzisiejszy wygląda wypłata ekwiwalentu w poszczególnych spółkach węglowych?
Kiedy ostatecznie zostanie przekazany do Sejmu rządowy projekt ustawy o wypłacie ekwiwalentu?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10484 i odpowiedź w sprawie wypłaty ekwiwalentu w spółkach węglowych

1. Jak  na  dzień  dzisiejszy  wygląda  wypłata  ekwiwalentu   w   poszczególnych spółkach węglowych?

Ze względu na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw górniczych Zarządy niektórych spółek węglowych podjęły jednostronne decyzje o wypowiedzeniu prawa do bezpłatnego węgla w naturze dla emerytów i rencistów. Według stanu na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawia się następująco:

  1. Kompania Węglowa S.A. – likwidacja uprawnienia od dnia 1 stycznia 2015 r.,
  2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. –  likwidacja    uprawnienia od dnia 1 stycznia 2010 r. poprzez skuteczne wypowiedzenie Układu Zbiorowego Pracy. Decyzją Zarządu węgiel nadal był wydawany w latach 2010-2014. Następnie spółka na podstawie uchwały Zarządu podjętej w 2014 r. zaprzestała wydawania węgla od dnia 1 stycznia 2015 r.,
  3. KWK  „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. – likwidacja   uprawnienia   od   dnia  1 stycznia 2012 r.,
  4. Katowicki  Holding  Węglowy  S.A. – na podstawie zawartego porozumienia ze stroną społeczną zawieszono uprawnienie na okres 3 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
  5. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – uprawnienie jest nadal realizowane,
  6. TAURON Wydobycie S.A.  –  strony  Zakładowego  Układu  Zbiorowego  Pracy na podstawie Protokołu Dodatkowego nr 18 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników TAURON Wydobycie S.A. z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustaliły, że o przyznaniu w danym roku deputatu węglowego decydować będą strony ZUZP w drodze protokołu dodatkowego, który powinien zostać zawarty do końca  listopada  roku  poprzedniego.  W  związku  z  powyższym  uprawnienie    w 2016 roku było realizowane na podstawie zawartego w dniu 18 listopada 2015 r. Protokołu Dodatkowego nr 20 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników TAURON Wydobycie S.A. Jednocześnie TAURON Wydobycie S.A. jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w obszarze zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Głównym celem działań Zarządu jest dostosowanie spółki do zmieniających się warunków poprzez zwiększenie sprawności organizacyjnej spółki oraz jej konkurencyjności. Działania w zakresie kosztów pracy są nakierowane na optymalizację tych kosztów z dużym naciskiem na charakter motywacyjny.  Zarząd  TAURON  Wydobycie  S.A.  rozpoczął  dialog  ze stroną społeczną celem wypracowania wspólnego stanowiska zapewniającego spółce lepsze funkcjonowanie w długim okresie i zagwarantowanie utrzymania miejsc pracy. Zarząd nie wykluczył również działań w postaci zawieszenia lub wykupu określonych świadczeń, w tym prawa do bezpłatnego deputatu  węglowego dla emerytów i rencistów, jeżeli będzie to podyktowane sytuacją ekonomiczno-finansową spółki i zaakceptują to organizacje związkowe jako przedstawiciele pracowników.

2. Kiedy ostatecznie  zostanie  przekazany  do  Sejmu  rządowy  projekt  ustawy o wypłacie ekwiwalentu?

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych został  przekazany  pod  obrady   Komitetu   Ekonomicznego   Rady   Ministrów   w   dniu   25 października 2016 r.

Prace nad projektem w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów zostały zawieszone w celu rozważenia, przez stronę społeczną, propozycji wypłaty jednorazowej rekompensaty, dla każdego uprawnionego, w zamian za zrzeczenie się prawa do pobierania bezpłatnego węgla w naturze lub ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Propozycja ta nie zyskała aprobaty strony społecznej, w związku z powyższym projekt Ministra Energii ponownie  został  przedłożony  pod  obrady  Komitetu  Ekonomicznego  Rady Ministrów w dniu 27 stycznia 2017 roku. Procedowanie nad przedmiotowym projektem w Komitecie Ekonomicznym trwa i obecnie Minister Energii oczekuje na ostateczne ustalenia celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych. W związku z powyższym nie jest obecnie możliwe określenie dokładnego terminu przekazania do Sejmu projektu rządowego ustawy, gdyż oprócz decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wpływ mają także uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne, a także rozpatrzenie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz Radę Ministrów. Zakończenie wymienionych wyżej etapów będzie skutkowało przekazaniem projektu pod obrady Sejmu.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii