czwartek, 13 kwiecień 2017

Interpelacja nr 10975 i odpowiedź w sprawie zmian w składzie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Do ministra energii.

W dniu 6 marca 2017 r. rada nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa spółki Tomasza Gawlika, który pełnił tę funkcję od 17 grudnia 2015 r. Rada nadzorcza nie podała, jakie były przyczyny tej decyzji.

Z kolei 3 marca br., jak podają media, swoją rezygnację złożył Józef Pawlinów, który pełnił w Zarządzie JSW funkcję zastępcy prezesa ds. technicznych. Również i w tym przypadku nie podano przyczyny rezygnacji.

W ciągu ostatnich dwóch lat w Zarządzie JSW miało miejsce wiele zmian personalnych.

Całą tą sytuacją zaniepokojeni są pracownicy spółki i akcjonariusze. Obawiają się, że kolejne zamieszanie wokół spółki będzie mieć negatywne skutki na wyniki osiągane przez spółkę jak i wartość jej akcji. Ich obawy były jak najbardziej słuszne, ponieważ po decyzji rady nadzorczej akcje JSW S.A. odnotowały spadek.

Z zapytaniem zwracają się do mnie również pracownicy JSW o wysokość odpraw dla odwołanych członków zarządu. Nie zgadzają się na to, by w sytuacji, gdy im znacząco obniżono wynagrodzenia i odebrano część przywilejów, by spółka mogła realizować swój program naprawczy, innym wypłacono wysokie odprawy, zwalniając ich z pełnionych funkcji.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Jakie były powody odwołania Tomasza Gawlika z funkcji prezesa JSW S.A.?
  2. Jakie były przyczyny rezygnacji Józefa Pawlinowa z funkcji zastępcy prezesa ds. technicznych?
  3. Ile będą kosztowały spółkę odprawy dla odwołanych członków zarządu?
  4. Kiedy zostanie uzupełniony skład Zarządu JSW S.A.?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10975 w sprawie zmian w składzie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Rada Nadzorcza, na podstawie uprawnień wynikających ze Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 6 marca br. podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu Pana Tomasza Gawlika, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW S.A., nie podając przyczyny swojej decyzji, do czego posiada pełne prawo. Jednocześnie w tym samym dniu Rada podjęła uchwałę o oddelegowaniu od dnia 6 marca jednak nie dłużej niż do dnia 6 czerwca br. Pana Daniela Ozona - Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW S.A.

Pan Józef Pawlinów złożył pisemną rezygnację z dniem 3 marca 2017 r. z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych nie podając powodów rezygnacji.

W odpowiedzi na pytanie Pana Posła dotyczące kosztów odpraw dla odwołanych Członków Zarządu, uprzejmie informuję, że ich kontrakty nie przewidują odpraw. Rozwiązanie umów następuje z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Uzupełnienie składu Zarządu JSW S.A. nastąpi w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które zostanie wszczęte w terminie określonym przez Radę Nadzorczą.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii