czwartek, 11 maj 2017

Interpelacja nr 11201 i odpowiedź w sprawie likwidacji miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku

Do ministra energii.

W trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości składali górnikom ze śląskich kopalń kamiennego obietnice, że jeżeli wygrają wybory parlamentarne i przejmą stery władzy, to będą nie będą zamykać kopalń i będą tworzyć nowe miejsca pracy.

W dniu 12 stycznia 2015 r. posiedzeniu wyjazdowym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w Rudzie Śląskiej przyjął stanowisko w sprawie zagrożenia dla istnienia polskiego górnictwa węglowego na Śląsku z którego wynikało, m.in., że „zamykanie kopalni, która ma zasoby węgla wystarczające na blisko 60 lat (Sośnica-Makoszowy) nosi znamiona dywersji politycznej prowadzącej do likwidacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku i uzależnienia naszych elektrowni od węgla z importu, najpewniej węgla rosyjskiego.”

Z treści stanowiska wynikało również, że „Celem strategicznym dla Państwa przy rozwiązywaniu problemów górnictwa na Śląsku musi być nie tylko zachowanie istniejących miejsc pracy, ale radykalne zwiększenie ich liczby.”

W dniu 5 października 2015r. na wiecu przed kopalnią „Brzeszcze” Pani Beata Szydło przekonywała górników, mówiąc: "Jeżeli po 25 października, usiądziemy do stołu, wspólnie będziemy rozwiązywać problemy, to będziemy potrafili doprowadzić do tego, ze polskie górnictwo będzie konkurencyjne i będzie się rozwijało, a miejsca pracy nie tylko będą utrzymane, ale będą powstawały nowe".

Tymczasem, Panie Ministrze od momentu przejęcia w październiku 2015 roku władzy w Polsce przez PiS, branża górnicza przekonuje się, że składane w czasie kampanii wyborczej deklaracje i obietnice nie mają absolutnie pokrycia w rzeczywistości.

Kolejne kopalnie, zakłady górnicze i ruchy są likwidowane, między innymi 30 grudnia 2016r. rząd PiS zamknął Kopalnię „Makoszowy” w Zabrzu, o los której tak bardzo troszczyli się w 2015 roku politycy PiS, kolejne miejsca pracy w górnictwie są likwidowane, zaś w ich miejsce rząd nie tworzy nowych.

Szanowny Panie Ministrze,

według danych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach od grudnia 2015 roku do końca sierpnia 2016 roku rząd PiS zlikwidował prawie 5 tysięcy miejsc pracy w tej branży.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile miejsc pracy zostało trwale zlikwidowanych w górnictwie węgla kamiennego od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 15 marca 2017 roku?
  2. Ile miejsc pracy górnictwie węgla kamiennego zostanie zlikwidowanych do końca 2017 roku po ostatnich decyzjach rządu, związanych z połączeniem Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.?
  3. Ile nowych miejsc pracy, w jakich branżach oraz w jakim terminie planuje utworzyć rząd PiS na Śląsku w miejsce zlikwidowanych do tej pory stanowisk pracy i planowanych do likwidacji, m.in. w wyniku połączenia KHW i PGG?

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 11201 w sprawie likwidacji miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku

Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce przechodzi obecnie proces głębokiej naprawy. Utrzymująca się w ostatnich latach bardzo trudna sytuacja polskich kopalń postawiła przed Rządem trudne zadania. Ostatnie miesiące to wytężona praca zarówno strony rządowej jak i strony społecznej i pracodawców, której celem jest osiągnięcie stabilizacji, a w konsekwencji stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Zmniejszenie zatrudnienia w okresie od początku 2016 r. do końca lutego br. jest wynikiem zarówno odejść naturalnych z sektora, jak i przyjętego pakietu osłon socjalnych, który daje możliwość dobrowolnych odejść. Zatrudnienie zmniejszyło się w tym okresie o 8 256 osób, z tego 5 547 osób odeszło na emeryturę.

Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadziła mechanizmy wspierające przeprowadzenie działań naprawczych nierentownych kopalń, w tym zasady restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych. Celem restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, jest optymalizacja i prowadzenie skoordynowanej polityki zatrudnienia, w szczególności w kopalniach likwidowanych.

Restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach likwidowanych jest prowadzona przede wszystkim z myślą o pracownikach. Tym, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych przysługuje urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla lub jednorazowa odprawa pieniężna. Podczas urlopu przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wysokość jednorazowej odprawy uzależniona jest od okresu, w którym pracownik rozwiązał umowę o pracę i wynosi od 4-12 krotności należnego przeciętnego wynagrodzenia. Możliwość skorzystania z urlopów mają górnicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury (w przypadku pracowników przeróbki – 3 lata) i jest to dobrowolne. W okresie przebywania na urlopach, pracownicy otrzymują świadczenie osłonowe. Pozostali pracownicy mają prawo skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych. Na uwagę zasługuje fakt, że osoby objęte pakietem dobrowolnych odejść mogą podejmować inną pracę, z wyjątkiem pracy w przedsiębiorstwie górniczym na powierzchni lub pod ziemią. Na tym właśnie polega restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Jednak dokonując tej restrukturyzacji brane jest także po uwagę bieżące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników górnictwa i jeżeli tylko ktoś chce pracować w górnictwie, to poprzez odpowiednią alokację pracowników pomiędzy poszczególnymi kopalniami, znajdzie zatrudnienie. Pracownicy górnictwa są zabezpieczeni zarówno pod względem dalszej pracy, jak i finansowo w przypadku, gdy rezygnują z pracy w górnictwie.

Restrukturyzacja zatrudnienia związana z włączeniem kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o odejścia naturalne oraz w ramach gwarantowanych pakietów osłonowych.

W efekcie nabycia przez PGG Sp. z o.o. wybranych aktywów KHW S.A. nie nastąpi likwidacja miejsc pracy w przejmowanych kopalniach, co zostało zagwarantowane w zawartym w dniu 27 lutego 2017 r. Porozumieniu trójstronnym pomiędzy KHW S.A., PGG

S.A. a organizacjami związkowymi funkcjonującymi w KHW S.A.

PGG Sp. z o.o. jako nowy pracodawca dla przejmowanych pracowników oświadczył, że transakcja ma m.in. na celu ochronę miejsc pracy w nabywanych zakładach. Dodatkowo, nowy pracodawca zobowiązał się do wdrożenia rozwiązania gwarantującego stabilność zatrudnienia pracowników KHW S.A. w nowych strukturach. Ewentualne decyzje dotyczące optymalizacji zatrudnienia w kopalniach należących obecnie do KHW S.A. podejmowane będą przez nowego pracodawcę przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych i aspektów społecznych funkcjonowania Spółki w nowej strukturze organizacyjnej.

Należy zauważyć, że stale spada stopa bezrobocia w Polsce, co szczególnie widoczne jest w Województwie Śląskim, gdzie na dzień 28 lutego wyniosła ona 6,8% gdy rok wcześniej wynosiła 8,5%.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii