piątek, 21 kwiecień 2017

Interpelacja nr 11200 i odpowiedź w sprawie likwidacji kopalń i miejsc pracy w górnictwie w wyniku połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego SA z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.

Do ministra energii.

z dniem 1 kwietnia 2017r. ma nastąpić połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.

W swoich wypowiedziach, zarówno na posiedzeniach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również odpowiadając na pytania posłów PO w trakcie pytań w sprawach bieżących, podkreślał Pan Minister, że resort energii w porozumieniu z zarządami tych spółek jest w pełni przygotowany na proces połączenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy uprzejmie o odpowiedź na następujące pytania:

W jaki sposób przebiegać będzie proces łączenia PGG z KHW? Prosimy o przedstawienie szczegółowego kalendarza działań?
Ile łącznie osób będzie zatrudniał nowy podmiot po połączeniu KHW i PGG?
Ile osób jest zatrudnionych na dzień dzisiejszy w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., a ile z tych osób znajdzie zatrudnienie w nowym podmiocie?
Ile miejsc pracy i w jakich kopalniach należących do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zostanie zlikwidowanych po połączeniu z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.? Prosimy o wyszczególnienie z podziałem na grupy pracowników, w tym m.in. dołowych, przeróbki mechanicznej, powierzchni, pracowników administracyjno-biurowych, etc.
Ile miejsc pracy i w jakich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. zostanie zlikwidowanych w jakiej formie po połączeniu z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.? Prosimy o wyszczególnienie z podziałem na grupy pracowników, w tym m.in. dołowych, przeróbki mechanicznej, powierzchni, pracowników administracyjno-biurowych, etc.
Ilu pracowników i z jakiej kopalni, zakładów górniczych, ruchów skorzysta z urlopów górniczych w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa wyżej?
Które kopalnie, zakłady górnicze, ruchy, znajdujące się dzisiaj w strukturze organizacyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zostaną zlikwidowane, w jakim terminie?

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na inetrpelację nr 11200 w sprawie likwidacji kopalń i miejsc pracy w górnictwie w wyniku połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego SA z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.

W dniu 1 kwietnia 2017 r. została zawarta Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Katowickiego Holdingu Węglowego  S.A.  na  rzecz  Polskiej  Grupy  Górniczej  Sp.  z  o.o., na mocy której wszystkie składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa KHW przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przede wszystkim wydobycia, przeróbki i sprzedaży węgla kamiennego, składające się na KWK „Mysłowice- Wesoła”, KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Wujek” Ruch Śląsk oraz KWK „Wieczorek”, przeszły na PGG Sp. z o.o. Zdarzenie to poprzedziło przeprowadzenie szeregu istotnych działań, tj.:

  • zaprezentowanie przez KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. koncepcji restrukturyzacji KHW – 31 stycznia 2017 r.,
  • zakończenie badania due diligence przedsiębiorstwa KHW S.A. – 22 lutego 2017 r.,
  • zawarcie pomiędzy KHW S.A., PGG Sp. z o.o. oraz organizacjami związkowymi funkcjonującymi w KHW porozumienia w związku ze sprzedażą wybranych aktywów KHW S.A. do PGG Sp. z o.o. – 27 lutego 2017 r.,
  • uzgodnienie z Obligatariuszami KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. warunków i założeń restrukturyzacji – 17 marca 2017 r.,
  • uzyskanie przez KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. zgód organów korporacyjnych (Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia)  na transakcję – 28 marca 2017 r.,
  • podpisanie pomiędzy KHW S.A. i PGG Sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa KHW S.A. na rzecz PGG Sp. z o.o. – 29 marca 2017 r.,
  • podpisanie  Aneksu  do  Umowy  dotyczącej  Programu  Emisji  Obligacji  pomiędzy PGG Sp. z o.o., a dotychczasowymi i nowymi Obligatariuszami – 30 marca 2017 r.,
  • zawarcie nowej Umowy Inwestycyjnej pomiędzy PGG Sp. z o. o., dotychczasowymi    i nowymi Wspólnikami – 31 marca 2017 r.,
  • przekazanie przez KHW S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek I” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – 31 marca 2017 r.,
  • uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PGG Sp. z o.o. kontroli nad przedsiębiorstwem KHW S.A. – 31 marca 2017 r. W  wyniku  połączenia  KHW  S.A.  z  PGG  Sp.  z  o.o.  stan  zatrudnienia  wyniósł 42 878 osób.

W Katowickim Holdingu Węglowym S.A. na dzień 31 marca  2017 r. pracowało  12 820 osób, do PGG Sp. z o.o. zostało przekazanych 12 215 osób, do  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., w związku z przekazaniem wydzielonej części KWK

„Wieczorek I” – 597 osób, a 8 osób odeszło z pracy z dniem 1 kwietnia 2017 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na skutek porozumień  stron, mając ostatnią  „dniówkę”  31 marca 2017 r. w KHW S.A.

W wyniku włączenia kopalń KHW S.A. do PGG Sp. z o.o. nie zostaną w nich zlikwidowane miejsca pracy, nie zostaną również zlikwidowane miejsca pracy w kopalniach PGG Sp. z o.o.

Na skutek zmian organizacyjnych wyłącznie pracownicy zatrudnieni w wydzielonej części KWK „Wieczorek I” przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. będą mogli skorzystać ze świadczeń osłonowych proponowanych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.      o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. 2015 r. poz. 410 z poźn. zm.). Przewiduje się, że z urlopów górniczych skorzysta 265 pracowników, a z jednorazowych odpraw pieniężnych 332 osoby.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii