czwartek, 04 maj 2017

Interpelacja nr 11072 i odpowiedź w sprawie realizacji biznesplanu przez PGG sp. z o.o.

Do ministra energii.

Z dniem 1 maja 2016 r. powołano Polską Grupę Górniczą sp. z o.o., która przejęła 11 kopalń i 4 zakłady górnicze od Kompanii Węglowej S.A., która przeszła proces restrukturyzacji. Jej funkcjonowanie oparto o przygotowany biznesplan. Prawidłowa realizacja biznesplanu miała być nadzorowana przez specjalny zespół.

Jak informowali przedstawiciele ministerstwa, na koniec 2016 roku spółka ta zanotowała mniejsze straty niż zakładano.

W związku z powyższym proszę o informację:

  1. Jak przebiegała realizacja biznesplanu w 2016 roku?
  2. Jakie było wydobycie na poszczególnych kopalniach należących do PGG sp. z o.o.? Czy było zgodne z zakładanym biznesplanem?
  3. Jak były realizowane inwestycje w PGG w stosunku do zakładanego biznesplanu w 2016 roku?
  4. Jak ostatecznie przy zrealizowanym wydobyciu ukształtował się wynik finansowy PGG w stosunku do zakładanego biznesplanu?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 11072 w sprawie realizacji biznesplanu przez PGG sp. z o.o.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. jest spółką działającą na zasadach rynkowych. Jej wspólnikami, obok jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, są spółki publiczne (lub podmioty należące do ich grup kapitałowych) notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz duża instytucja finansowa. Wszystkie te podmioty traktują zaangażowanie w PGG sp. z o.o. jako inwestycję, która ma przynieść określone korzyści finansowe i operacyjne (dostawy surowca).

Biznesplan PGG sp. z o.o. jest wewnętrznym dokumentem spółki, przyjętym przez inwestorów w ramach Rady Nadzorczej Spółki i zaakceptowanym przez obligatariuszy. Jest więc także dokumentem o kluczowym znaczeniu dla finansowania PGG sp. z o.o. Jego ujawnienie czy też ujawnienie szczegółów, których oczekuje Pan Poseł, jest niemożliwe. Kwestie dostępu do informacji o spółce dla wszystkich interesariuszy reguluje „Polityka informacyjna Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.”.

Upublicznienie danych dotyczących realizacji biznesplanu mogłoby wpłynąć na poziom notowań spółek energetycznych, przede wszystkim poprzez zbywanie akcji posiadanych przez zagranicznych inwestorów finansowych z uwagi na niezapewnienie przez Spółkę ochrony wrażliwych danych, co mogłoby przełożyć się na wyniki spółki, a w konsekwencji zagrozić realizacji oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Spółka działa na konkurencyjnym i bardzo trudnym rynku surowców energetycznych, jest stroną wielu umów jako sprzedający, ale także jako kupujący towary i usługi. Ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących biznesplanu byłoby zatem nierównym traktowaniem stron w stosunkach handlowych, stawiałoby PGG sp. z o.o. w gorszej pozycji negocjacyjnej i mogłoby skutkować ograniczeniem swobody ustalania cen przez PGG sp. z o.o. Jest to szczególnie istotny obszar działania Spółki, zwłaszcza w okresie jej trwającej restrukturyzacji.

Niemniej jednak należy podkreślić, że PGG sp. z o.o. konsekwentnie realizuje przyjęty biznesplan. Zmniejszeniu uległy koszty gotówkowe. W okresie od maja do grudnia 2016 r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty gotówkowe nabytych od Kompani Węglowej kopalń zmniejszyły się o 14,4%. W październiku Spółka pierwszy raz w 2016 r. zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln zł, także listopad i grudzień 2016 r. PGG zakończyła z zyskiem netto w wysokości odpowiednio 18,6 mln zł i 42,6 mln zł. Grudzień 2016 r. był również drugim miesiącem, w którym ceny sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji.

W tym czasie Spółka prowadziła konsekwentną restrukturyzację techniczną polegającą m.in. na przekazaniu zbędnych aktywów do SRK S.A. i konsekwentnym zmniejszeniu zatrudnienia opartym przede wszystkim na odejściach naturalnych. Ostatecznie strata netto na koniec 2016 r. była niższa od planowanej i wyniosła 319,8 mln zł.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii