wtorek, 15 marzec 2016

Interpelacja nr 1026 i odpowiedź w sprawie źródeł finansowania programu "Rodzina 500 plus" w 2017 r. i latach następnych

Do ministra finansów.

Rząd PiS, niezgodnie ze złożoną wcześniej w kampanii wyborczej obietnicą, że świadczenie w wysokości 500 zł przewidziane jest na każde dziecko, wprowadził tzw. program 500+, zgodnie z którym rodzice otrzymają 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a na pierwsze tylko pod warunkiem spełnienia warunków zapisanych w ustawie.

Program będzie trwałym wydatkiem budżetu państwa, a w bieżącym roku jego finansowanie możliwe jest jedynie dzięki przesunięciu z ubiegłego roku dochodów z aukcji LTE i wysokiemu zyskowi NBP, a więc dochodom jednorazowym. Wprowadzenie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dwóch nowych podatków, z którego jeden w czasie prac w Sejmie nad programem 500+ nie był nawet drukiem sejmowym, a w związku z licznymi protestami polskich przedsiębiorców nie wiadomo, czy w ogóle zostanie wprowadzony i jakie przyniesie dochody, nie może być z pewnością źródłem nowych dochodów koniecznych do pokrycia wydatków rzędu 22-24 mld zł, tym bardziej, że samo Ministerstwo Finansów oszacowało wpływy z nowych podatków na 7,5 mld zł.

Jednocześnie warto przypomnieć, że w kampanii wyborczej PiS podczas wieców, debat i spotkań, ustami Pani Premier Beaty Szydło deklarował 500 zł na każde dziecko! Nie można zatem wykluczyć, że jednak w najbliższej przyszłości partia będzie chciała rzeczywiście i uczciwie spełnić swoją obietnicę wyborczą, bo trudno przecież założyć celowe wprowadzanie wyborców w błąd.

W związku z tym zwracam się do Pana z następującym pytaniem:

1. Proszę o wskazanie nowych dochodów budżetu państwa, które staną się źródłem finansowania programu 500+ w roku 2017 i latach następnych.

2. Proszę o wyliczenie, ile kosztowałby program 500+, gdyby 500 zł rzeczywiście otrzymało każde dziecko, także pierwsze, tzn. gdyby był realizowany zgodnie z obietnicą wyborczą Premier B. Szydło?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 1026 w sprawie źródeł finansowania programu "Rodzina 500 plus" w 2017 r. i latach następnych

Odpowiadając na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w sprawie źródeł finansowania programu „Rodzina500 plus” w 2017 r. i latach następnych udzielam następujących wyjaśnień.

W zakresie pytania 1:

Celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth) przy jednoczesnym utrzymywaniu deficytu sektora na poziomie poniżej 3% PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 2,8% PKB. W kolejnych latach rozwiązania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansów publicznych.

Celem zapewnienia stabilnego finansowania programu 500+ Rząd podejmuje działania ukierunkowane na poprawę ściągalności podatków. Obecnie trwają intensywne prace nad następującymi rozwiązaniami: wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule – GAAR), obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami – z 15 000 EUR na 15 000 PLN, reforma administracji podatkowej i celnej, których połączenie umożliwi ich lepszą współpracę oraz wprowadzenie narzędzi informatycznych do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatku VAT.

Równocześnie, w roku 2017 oczekiwany jest wyższy poziom dochodów budżetu państwa z tytułu wprowadzanych w roku 2016 podatków od banków i od sklepów wielkopowierzchniowych. Ponadto, zgodnie z deklaracjami Premier Beaty Szydło oraz Ministra Finansów w drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości obniżenia stawek podatku od towarów i usług VAT z poziomów 23% i 8% do odpowiednio 22% i 7%.

W zakresie pytania 2:

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku likwidacji progu na pierwszo dziecko koszty programu Rodzina 500+ wyniosłyby w 2017 r. 41 921 mln zł. W związku z oczekiwanym wzrostem dzietności w efekcie programu w kolejnych latach należałoby się spodziewać wzrostu wydatków.

Odpowiadający: Leszek Skiba - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów