wtorek, 08 marzec 2016

Interpelacja nr 1027 i odpowiedź w sprawie utraty dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku

Do ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51) zakłada zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 000 zł. Projekt ustawy nie przewiduje rekompensaty utraconych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla przykładu: szacuje się, że w skali województwa śląskiego dochody samorządów terytorialnych zmniejszą się o ponad 1 mld zł.

Zaproponowane w przepisach zmiany spowodują trudności w realizacji zaplanowanych przez JST zadań, w tym także zadań własnych, przez konieczność obniżenia wydatków bieżących. Wejście w życie ustawy spowoduje konieczność podniesienia dochodów bieżących ze źródeł, na które gminy mają wpływ, tj. stawek podatków i opłat lokalnych, a co za tym idzie nastąpi dodatkowe obciążenie finansowe mieszkańców.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy rząd przewiduje w trakcie prac w parlamencie zmniejszenie kwoty wolnej w stosunku do zaproponowanej przez Prezydenta w projekcie ustawy?

2. W jaki sposób rząd zamierza zrekompensować ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zawiązku z podwyższeniem kwoty wolnej?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedż na interpelację nr 1027 w sprawie utraty dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku

Należy zauważyć, iż w dniu 30 listopada 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego celem jest zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 556,02 zł do 1 440 zł, co bezpośrednio przełoży się na podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do 8 002 zł (obecnie 3 091 zł).

Pierwsze czytanie projektu (druk sejmowy nr 51) miało miejsce na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 1 grudnia 2015 r., po którym skierowano projekt ustawy do prac w Komisji Finansów Publicznych.

Również Pani Premier Beata Szydło w wygłoszonym w dniu 18 listopada 2015 r. exposé zapowiedziała podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Jest to zatem jedno z priorytetowych zadań obecnego Rządu. Zagadnienie to jest obecnie analizowane, także z uwagi na wpływ na finanse publiczne jaki związany jest z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. Z tych względów nie jest obecnie możliwe wskazanie przewidywanych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zaznaczyć, że w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie szeregu reform, między innymi w sferze gospodarczej i społecznej, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi zatrudnienia i wzrostowi płac, co będzie miało pozytywny wpływ na dochody społeczeństwa, a tym samym również na samorządy. Wdrożenie programów rządowych będzie więc sprzyjać zwiększaniu bazy podatkowej na czym skorzystają także samorządy.

Minister Finansów, już na wstępnym etapie analiz dotyczących nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, podjął dialog z samorządami (przedstawicielami korporacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego), aby uzyskać pełny obraz wpływu proponowanych regulacji na wszystkich uczestników procesu zmian, w szczególności na jednostki samorządu terytorialnego. W celu wypracowania najlepszych rozwiązań, współpraca z samorządami będzie kontynuowana.

Należy mieć na uwadze, że ewentualne zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego będą musiały być wkomponowane w cały system finansowy państwa. Ewentualne zmiany źródeł dochodów samorządów muszą być rozpatrywane w kontekście wszystkich wprowadzanych w najbliższym czasie zmian i reform, które będą miały też pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Odpowiadający: Konrad Raczkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów