poniedziałek, 07 marzec 2016

Interpelacja nr 1220 i odpowiedź w sprawie tzw. podatku handlowego

Do ministra finansów.

W ostatnim tygodniu do mojego biura poselskiego licznie zgłaszają się właściciele małych sklepów handlowych przedstawiając swoje zastrzeżenia do projektu tzw. podatku handlowego. Otrzymałam wiele pism, w których przedsiębiorcy przedstawiają swoje obawy. Z zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości o opodatkowaniu zagranicznych hipermarketów niewiele zostało, mamy raczej opodatkowanie polskich sklepów. Wiele wątpliwości dotyczy także opodatkowania sprzedaży internetowej. Liczne argumenty przedstawiane przez przedsiębiorców wpłynęły do Ministerstwa Finansów i z pewnością się Pan z nimi zapoznał, dlatego nie będę ich ponownie przytaczać.

W związku z przedstawianymi przez przedsiębiorców argumentami proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są prognozowane wpływy z opodatkowania handlu w roku 2016 i pięciu kolejnych latach?

2. Czy ministerstwo finansów, przygotowując projekt ustawy, szacowało, ile sklepów może upaść, w związku z wprowadzeniem nowego podatku?

3. Czy rząd zamierza opodatkować internetową sprzedaż detaliczną?

4. Czy zdaniem rządu opodatkowanie sprzedaży internetowej, zwłaszcza prowadzonej z terytorium państwa trzeciego, jest zgodne z prawem Unii Europejskiej?

5. Czy w świetle ewentualnej niezgodności takiego podatku z prawem UE rozważa się opodatkowanie sprzedaży internetowej prowadzonej jedynie z terytorium Polski, i w jaki sposób odnosi się to do postulowanego przez PiS „patriotyzmu gospodarczego”?

6. Jakie są prognozy przyszłych wpływów z opodatkowania sprzedaży internetowej?

7. W jaki sposób ministerstwo będzie weryfikować obroty zagranicznych sklepów internetowych? Czy Urzędy Skarbowe mają możliwość zweryfikowania, czy obrót podmiotów zagranicznych osiągnął określone progi, czy ich przekroczenie będzie wskazywane wyłącznie jako oświadczenie sprzedawcy niekoniecznie znającego polskie regulacje?

8. Jakie są kwoty podatku dochodowego zapłacone przez dziesięć największych sieci handlowych działających na terenie Polski na przestrzeni ostatnich pięciu lat? Proszę o informację, jaką część ogólnych wpływów z podatku dochodowego stanowiły kwoty zapłacone przez sieci handlowe.

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 1220 w sprawie tzw. podatku handlowego

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, udostępniony w dniu 2 lutego br. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www. rcl.gov.pl), w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, skierowany był do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, a także do Rady Dialogu Społecznego.
Projekt jest szeroko konsultowany z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, czego wyrazem było, m.in. spotkanie strony rządowej z branżą handlową w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2016 r., a także spotkanie Ministra Finansów z przedstawicielami Polskiej Izby Handlu. Celem tych konsultacji jest  wypracowanie  kompromisowych  rozwiązań  w  zakresie podatku  od sprzedaży detalicznej, aby były zgodne z założeniami Rządu, a jednocześnie nie były uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorców.

Odnosząc się do pytań przedstawionych w interpelacji uprzejmie informuję:

1. Jak wynika z oceny skutków regulacji projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, w wersji z dnia 2 lutego 2016 r., prognozowane wpływy z opodatkowania handlu  dla budżetu państwa w roku 2016 roku miały wynieść 1500 mln zł i w następnych latach   po 2000 mln zł. W związku z tym, że nadal trwają analizy i prace nad szczegółowymi rozwiązaniami podatkowymi, na tym etapie prac legislacyjnych nad projektem nie jest możliwe  wskazanie potencjalnych  wpływów   podatkowych,   które  będą   zależne od przyjętych rozwiązań.

2. Problem wpływu podatku na przedsiębiorców, w szczególności prowadzących małe sklepy, był sygnalizowany przez ich przedstawicieli i analizowany zarówno pod kątem zgodności   z założeniami  Rządu dotyczącymi  celu   wprowadzenia   podatku,  jak   i   wpływu na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a także na rynek pracy. Nowa danina niewątpliwie wpłynie na wzrost obciążeń podatkowych niektórych przedsiębiorców, niemniej będzie dotyczyła ograniczonego kręgu podmiotów, których przychody przekroczą kwotę zwolnioną od podatku. Mając także na względzie umiarkowane stawki podatku, nie powinna ona stanowić bariery dla tej grupy polskich przedsiębiorców.

3-7. W odniesieniu do pytań dotyczących sprzedaży internetowej uprzejmie wyjaśniam,   że przedmiotem rozważań jest kwestia opodatkowania e-handlu i zakresu tego opodatkowania, a zatem nie jest możliwe odniesienie się do szczegółowych pytań w tym przedmiocie, w tym w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej, sposobu weryfikacji obrotu, a także skutków finansowych dla budżetu państwa.

8. Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi w zakresie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez sieci handlowe. W celu zobrazowania wysokości podatku płaconego przez podmioty wymienione w pytaniu, przekazuję informację sporządzoną na podstawie zeznań podatkowych złożonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych o wysokości wykazanego podatku należnego. Podatek dochodowy od osób prawnych, dziesięciu wybranych podmiotów z branży handlowej wykazujących najwyższy przychód, wykazany w zeznaniach złożonych za rok podatkowy, który zakończył się w:

  • 2010 r. wyniósł 0,5 mld zł,
  • 2011 r. wyniósł 0,7 mld zł,
  • 2012 r. wyniósł 0,6 mld zł,
  • 2013 r. wyniósł 0,6 mld zł,
  • 2014 r. wyniósł 0,5 mld zł,

i stanowił odpowiednio: 1,9%; 2,1%; 2,2%; 2,3% i 1,8% podatku należnego wszystkich podatników tego podatku.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że wszystkie zgłaszane uwagi i wnioski do projektu ustawy są poddawane szczegółowej analizie z uwzględnieniem skutków społeczno- ekonomicznych projektowanych rozwiązań. Efekt tej analizy  będzie stanowił podstawę do podjęcia decyzji, co do ostatecznego kształtu projektu.

Odpowiadający: Leszek Skiba - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów