piątek, 22 kwiecień 2016

Interpelacja nr 2194 i odpowiedź w sprawie uwzględnienia w nieodpłatnym podręczniku tematyki dotyczącej szeroko pojętej edukacji ekonomicznej

Do ministra edukacji narodowej, ministra finansów

Pełniąc funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w latach 2013-2015 w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, doprowadziłam do uwzględnienia w podręczniku "Matematyka" dla klasy drugiej szkoły podstawowej tematyki dotyczącej podatków i pożytków płynących z ich płacenia.

Dzięki temu, już na wczesnym etapie edukacji, uczniowie mają okazję zetknąć się z powyższymi zagadnieniami, choćby w formie krótkich historyjek czy wierszyków, dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci. Zainicjowana współpraca pozwala na wprowadzanie kolejnych zagadnień z dziedziny finansów do edukacji wczesnoszkolnej i późniejszej. Jestem przekonana, że to niezbędny element kształcenia współczesnych postaw patriotycznych i ważne zadanie administracji publicznej.

Wydaje się oczywistym, że zagadnienia te powinny znaleźć się w nieodpłatnych podręcznikach, które decyzją rządu PO-PSL, pierwszy raz w historii III RP, trafiły do rąk uczniów. Ponieważ podręczniki te finansowane są przez podatników, tym ważniejsza wydaje się edukacja przyszłych pokoleń w tym zakresie.

W związku z tym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje uwzględnienie w kolejnych częściach nieodpłatnych podręczników tematyki dotyczącej płacenia podatków i znaczenia tego faktu dla uczciwej konkurencji i realizacji zadań państwa wobec swoich obywateli?
2. Jeśli tak, to w podręcznikach do których przedmiotów i których klas uwzględniona została/zostanie poruszona przeze mnie tematyka?
3. Czy MEN współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na interpelację nr 2194 w sprawie uwzględnienia w nieodpłatnym podręczniku tematyki dotyczącej szeroko pojętej edukacji ekonomicznej

Tematyka z zakresu edukacji finansowej uwzględniona jest w każdej części podręcznika do matematyki dla klasy trzeciej. W części 4 przewidziane są tematy dotyczące podatków.

Centrum Informatyczne Edukacji, któremu powierzono opracowanie podręczników do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, współpracuje z Biurem Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów. W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów przekazywane są do konsultacji materiały – podręczniki do zajęć z zakresu edukacji matematycznej. Uwagi i sugestie MF, dotyczące treści matematycznych w podręczniku, na bieżąco uwzględniane są podczas opracowania podręczników.

Ostatnio, w styczniu br., konsultowana była 1 część podręcznika dla klasy trzeciej szkoły podstawowej. W taki sam sposób będą konsultowane kolejne części podręczników do matematyki dla klasy trzeciej.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 2194 w sprawie uwzględnienia w nieodpłatnym podręczniku tematyki dotyczącej szeroko pojętej edukacji ekonomicznej

W odpowiedzi na interpelację poseł Izabeli Leszczyny nr 2194 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie uwzględnienia w nieodpłatnych podręcznikach tematyki szeroko pojętej edukacji ekonomicznej uprzejmie przekazuję informacje w tej sprawie:

Ministerstwo Finansów współpracuje z Centrum Informatycznym Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie uwzględniania tematyki ekonomicznej w podręcznikach do zajęć dla uczniów klas I –III szkoły podstawowej. W ramach roboczej współpracy przekazywane są do konsultacji podręczniki do zajęć z zakresu edukacji matematycznej, w których zawarta jest ta tematyka. Ostatnio w styczniu bieżącego roku konsultowana była 1 część podręcznika dla klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Odpowiadający: Leszek Skiba - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów