piątek, 13 maj 2016

Interpelacja nr 2660 i odpowiedź w sprawie zakresu danych wynikających z ksiąg podatkowych, którego będą mogły żądać organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)

Do ministra finansów.

Z dniem 1 lipca 2016 r. - w odniesieniu do tzw. dużych przedsiębiorców – zacznie obowiązywać przepis art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). W kolejnych latach przepis ten będzie również stosowany w odniesieniu do tzw. średnich i małych przedsiębiorców. Na podstawie tej regulacji organy podatkowe będą mogły żądać od podatników przedstawienia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej, przy zachowaniu odpowiedniej struktury logicznej (struktury tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego).

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje dotyczące struktur logicznych oraz wskazało na formę (struktury logiczne), w jakiej podatnicy powinni raportować księgi podatkowe.

Podatnicy podejmują działania, aby dostosować swoje programy komputerowe/systemy informatyczne do wymagań stawianych przez Ministerstwo Finansów. Działania te jednak skupiają się na aktualnie wykorzystywanych programach i systemach, nie dotyczą natomiast programów i systemów wykorzystywanych w przeszłości (w tym do prowadzenia ksiąg podatkowych w okresach, które wciąż nie uległy przedawnieniu). Z perspektywy podatników istotne jest jednak potwierdzenie, że Ministerstwo Finansów nie będzie oczekiwało od nich działań mających na celu dostosowanie „historycznych” programów komputerowych i systemów informatycznych do struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (byłoby to bowiem ogromne przedsięwzięcie informatyczne, wymagające kilku – kilkunastu miesięcy przygotowania).

W związku z powyższym pragnę zapytać Pana Ministra:

Czy na podstawie przepisu art. 193a Ordynacji podatkowej, organy podatkowe mogły żądać od podatników raportowania ksiąg podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego za okresy przeszłe, tj. za okresy sprzed wejścia przepisu art. 193 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do danego podatnika (np. czy organ podatkowy będzie mógł żądać od tzw. dużego przedsiębiorcy ksiąg podatkowych za czerwiec 2012 r.)?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 2660 w sprawie zakresu danych wynikających z ksiąg podatkowych, którego będą mogły żądać organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)

Na mocy art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, zwanej dalej ustawą z dnia 10 września 2015 r.) z dniem 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową) wprowadzający obowiązek przekazywania na żądanie organów podatkowych ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych.

Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przepis art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej wymaga, aby struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W celu lepszego przygotowania niektórych grup podatników do wprowadzanej zmiany, w art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. przewidziano, że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będą przekazywać elektroniczne raporty z ksiąg podatkowych fakultatywnie. Przekazywanie przez mikroprzedsiębiorców ksiąg i dokumentów w okresie przejściowym także będzie odbywać się na zasadzie fakultatywności, ponieważ każdy mikroprzedsiębiorca spełnia kryteria uznania go za małego lub średniego przedsiębiorcę.

Przedstawione przepisy wprowadzają koncepcję Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowaną przez OECD. Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli znacząco usprawnić wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a organami administracji podatkowej. Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego funkcjonują już w wielu innych krajach Unii Europejskiej (np. Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Estonia, Luksemburg). Znaczna większość tych krajów implementowała Jednolity Plik Kontrolny zgodny z rekomendacją OECD.

Celem przedstawionych zmian jest zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i ich kontrahentów, skrócenie kontroli, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej oraz poprawa wyników kontroli. Korzyści z proponowanej zmiany to: dostęp do danych w formacie umożliwiającym automatyczną analizę, ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów, odejście od wydruków papierowych, szybsza kontrola, znaczny stopień automatyzacji.

Odnosząc się do pytania Pani Poseł uprzejmie informuję, że obowiązek przekazywania na żądanie organów podatkowych raportów w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych odnoszących się do okresów począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taki obowiązek tj. od dnia 1 lipca 2016 r. Nie będzie takiego obowiązku w odniesieniu do okresów sprzed dnia wejścia w życie wymienionych przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ obowiązek taki nie wynika z tych przepisów.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza odpowiedź pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych w interpelacji.

Odpowiadający: Marian Banaś - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów