środa, 06 lipiec 2016

Interpelacja nr 4217 i odpowiedź w sprawie opodatkowania działalności gastronomicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej

Do ministra finansów.

Pod obrady Sejmu został właśnie skierowany projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Co pokazały konsultacje społeczne, projekt ten budził kontrowersje ze strony biznesu.

Jedną z grup biznesowych, która zgłaszała uwagi techniczne do treści projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, były podmioty prowadzące działalność gastronomiczną. Wątpliwości dotyczyły nieprecyzyjnego brzmienia wyłączenia z opodatkowania dla przychodów z działalności gastronomicznej (wyłączenie dotyczy tylko sprzedaży towarów w ramach usług gastronomicznych, a nie sprzedaży towarów w ramach działalności gastronomicznej; takie brzmienie wyłączenia jest nieprecyzyjne, jeśli weźmie się pod uwagę m.in. aspekty opodatkowania działalności gastronomicznej podatkiem od towarów i usług).
W związku z powyższym pragnę zapytać Pana Ministra:

czy uwagi i wątpliwości zgłaszane przez podmioty prowadzące działalność gastronomiczną zostały zaadresowane w projekcie (treści projektu) ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który został właśnie skierowany pod obrady Sejmu?
jeśli nie, to czy intencją Ministerstwa Finansów było doprowadzenie do sytuacji, w której część działalności gastronomicznej jest opodatkowana podatkiem od sprzedaży detalicznej, czy też należy zakładać – co wskazano w uzasadnieniu i OSR projektu – że opodatkowaniu ma podlegać tylko sprzedaż detaliczna towarów określona w pkt 47 PKD?
czy jeśli Komisja Europejska/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionują wysokość kwoty wolnej od podatku określoną w projekcie podatku od sprzedaży detalicznej i kwota ta zostanie zlikwidowana lub obniżona, to polscy przedsiębiorcy gastronomiczni zostaną zmuszeni do zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej (chociaż, zgodnie z zapowiedziami rządu, nie byli adresatem tego podatku)?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 4217 w sprawie opodatkowania działalności gastronomicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wpłynął do Sejmu RP w dniu 15 czerwca 2016 r., a w dniu 22 czerwca odbyło się jego pierwsze czytanie.

Projekt przewiduje, że podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie, co do zasady, osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Stawki podatku wyniosą 0,8% lub 1,4% w zależności od wysokości podstawy opodatkowania. Nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu sprzedaż detaliczna towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Odpowiadając na pytanie odnośnie do zakresu powyższego wyłączenia z opodatkowania pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z projektowaną definicją sprzedaży detalicznej uważa się za nią dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom w stacjonarnych punktach sprzedaży, także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi.

W świetle powyższego regułą jest opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej każdego zbycia towarów, również w sytuacji gdy transakcji tej towarzyszy świadczenie usługi. Nie ulega przy tym wątpliwości, że zasadniczą treścią świadczenia jest zbycie towaru, a świadczenie usługi ma jedynie charakter towarzyszący. Projekt nie rozstrzyga natomiast co do szczegółów o kwestii sposobu ich związania. Zgodnie zatem z zasadą powszechności opodatkowania przyjąć należy, że każdy przypadek, gdy dostawie towarów towarzyszy świadczenie usługi uważa się za sprzedaż detaliczną mieszczącą się w przedmiotowym zakresie projektowanej daniny.

Odmienne zasady wykładni prawa podatkowego stosuje się do przepisów ustanawiających zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania. W przypadku, gdy w ich świetle dopuszczalne są różne wnioski przyjąć należy ścisłą i zawężającą wykładnię przepisu.

Porównanie zakresu przedmiotowego opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej w postaci sprzedaży towarów i związanych z nimi usług oraz wyłączenia z opodatkowania w postaci sprzedaży detalicznej towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych prowadzi do wniosku, że różna jest istota tych świadczeń. Zasadniczą treścią ostatniego jest bowiem usługa gastronomiczna, w ramach której dochodzi również do zbycia towaru. Wyłączona z opodatkowania jest więc jedynie taka sprzedaż towarów, która dokonywana jest w ramach świadczenia usługi gastronomicznej. Wyłączeniem nie jest więc objęta jakakolwiek sprzedaż towarów dokonana przez podmiot świadczący usługi gastronomiczne. Projektowana regulacja ma zatem charakter przedmiotowy a nie podmiotowy.

Projekt ustawy dostatecznie precyzyjnie określa zakres wyłączenia z opodatkowania. Dzięki temu podmioty świadczące usługi gastronomiczne jednoznacznie będą w stanie określić zakres swojego obowiązku.

Informuję ponadto uprzejmie, że w ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będącego projektodawcą ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przyjęte rozwiązania nie naruszają prawa wspólnotowego. Nieuzasadniona jest zatem obawa o wymuszenie dokonania zmiany procedowanej ustawy po jej wejściu w życie, w związku z naruszeniem unijnych regulacji.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk