czwartek, 06 październik 2016

Interpelacja nr 5918 i odpowiedź w sprawie pominięcia Częstochowy i północnego subregionu woj. śląskiego w dokumentach strategicznych rządu

Do ministra rozwoju.

Po wnikliwym zapoznaniu się z Projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a wcześniej Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z przykrością stwierdzam, że ani Częstochowie, ani północnemu subregionowi województwa śląskiego nie zostało zadedykowane żadne z zaplanowanych w wymienionych dokumentach działań.

Częstochowa i nasz subregion nie pojawiają się ani wśród ośrodków, gdzie będą rozwijane określone specjalizacje przemysłowe, ani wśród miast średniej wielkości, w którym mają rozwijać się Centra Zaawansowanego Outsorcingu, ani wśród ośrodków z potencjałem akademickim, ani wśród potencjalnych lokalizacji dla innowacyjnych klastrów. Odnotowuję ten fakt z niepokojem, szczególnie w kontekście uwzględnienia w dokumentach rozwojowych rządu Prawa i Sprawiedliwości innych polskich miast o porównywalnym potencjale.
Nawet jeśli Plan był raczej dokumentem kierunkowym, to już w Strategii umieszczenie Częstochowy, jako przyszłego miasta wojewódzkiego, i wskazanie kierunków jej rozwoju wspieranych przez państwo, wydaje się niezbędne. Konieczne tym bardziej, że częstochowianie pamiętają głośne zapowiedzi parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej o utworzeniu województwa częstochowskiego. Czyżby to były obietnice bez pokrycia?

W związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie jest stanowisko, kierowanego przez Pana ministerstwa, w kwestii powołania nowego województwa, które swoim zasięgiem miałoby objąć Częstochowę i okolice? Czy takie województwo, Pańskim zdaniem, byłoby szansą na przyspieszenie rozwoju regionu?
2. Jakie działania Planu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zamierza Pan skierować do Częstochowy i subregionu północnego?
3. W związku z informacją (przekazaną przez członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju mediom) o uczestnictwie w przygotowaniu Planu i Strategii podmiotów zewnętrznych, proszę o określenie, jaki jest % wkład pracy agencji konsultingowych w oba dokumenty?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 5918 w sprawie pominięcia Częstochowy i północnego subregionu woj. śląskiego w dokumentach strategicznych rządu

Pytanie 1: Jakie jest stanowisko, kierowanego przez Pana ministerstwa, w kwestii powołania nowego województwa, które swoim zasięgiem miałoby objąć Częstochowę i okolice? Czy takie województwo, Pańskim zdaniem, byłoby szansą na przyspieszenie rozwoju regionu?

Kwestie dotyczące zmian podziału terytorialnego kraju, w tym powoływanie nowych województw należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak w opinii Ministerstwa Rozwoju powołanie nowego województwa nie przyspieszyłoby gwałtownie rozwoju regionu, a wręcz mogłoby prowadzić do spowolnienia jego rozwoju z powodu istniejących zobowiązań prawnych zawartych m.in. w Umowie Partnerstwa, określającej kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Ponadto, środki finansowe zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne województwa w ramach przyjętych programów na lata 2014-2020. W efekcie powołanie nowego województwa pociągałoby za sobą szereg zmian dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych oraz konsultacji z przedstawicielami regionów w tym zakresie. W związku z tym w najbliższych latach nie jest planowana tego rodzaju zmiana w systemie administracyjnym.

Pytanie 2: Jakie działania Planu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zamierza Pan skierować do Częstochowy i subregionu północnego?

W listopadzie ubiegłego roku nowo powołany rząd przedstawił wizję rozwoju kraju, w której główne elementy zostały zarysowane w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przyjętym przez Radę Ministrów w dn. 16 lutego br. Dokument ten wskazał przede wszystkim na wyzwania stojące przed polską gospodarką (czyli tzw. pułapki rozwojowe), a także zaproponował przykładowe instrumenty gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując działania wokół 5 filarów rozwojowych.

Szczegóły dotyczące działań i sposobu realizacji Planu znajdą odzwierciedlenie w konsultowanym obecnie społecznie przez Ministerstwo Rozwoju projekcie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który ma za zadnie określić nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” będzie stanowić instrument zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju, a proponowane działania będą adresowane horyzontalnie lub do poszczególnych grup czy typów obszarów (wskazane miasta, w poszczególnych elementach dokumentu np. w diagnozie, służą jako przykłady do wyjaśnienia opisywanych problemów, zjawisk społeczno-gospodarczych i procesów rozwojowych).

Działania skierowane do województwa śląskiego zostały w Strategii wyszczególnione w postaci Programu dla Śląska w obszarze „Rozwój Zrównoważony Terytorialnie”, w którym interwencja prowadzona będzie w oparciu o podejście zintegrowane terytorialnie, mające na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów i likwidację barier w rozwoju. Szczegółowy obszar i zakres tematyczny realizacji Programu dla Śląska zostanie określony w toku dalszych prac nad SOR z uwzględnieniem konsultacji społecznych, analiz i propozycji m.in. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W ww. obszarze w ramach celu 1 pn. „Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów” w projekcie SOR zostały zaproponowane działania horyzontalne dla miast m.in. program wsparcia samorządów w programowaniu rewitalizacji, a także program wymiany oraz promocji wiedzy między miastami tzw. Partnerska Inicjatywa Miast. Zaplanowane zostały również usprawnienia w instrumentach rozwoju terytorialnego, z których obecnie aktywnie korzysta Częstochowa i subregion północny: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Kontraktu Terytorialnego (KT).

W celu podejmowania działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych, w projekcie SOR zaproponowano projekt ZIT PLUS, a w jego ramach optymalizację realizacji ZIT i przekształcenie Związków/Porozumień ZIT w trwałe partnerstwa JST po zakończeniu perspektywy finansowej w 2020 r., w tym kreowanie rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych, poprawa zarządzania i wpracowanie usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług aglomeracyjnych i prowadzenia analiz rozwojowych nad obszarami funkcjonalnymi.

Oprócz tego planuje się zwiększenie wsparcia dla miast subregionalnych z poziomu centralnego w ramach usprawnionego Kontraktu Terytorialnego, dzięki któremu możliwe będzie zapewnienie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych korzyści dla projektów wyselekcjonowanych spośród tych obecnie ujętych w KT. W tym celu Ministerstwo Rozwoju prowadzi przegląd programów resortowych, by następnie poprzez odpowiednie regulacje zwiększyć efektywność realizacji projektów dedykowanych miastom subregionalnym (za pomocą preferencji, dodatkowych punktów w konkursach, czy też organizacji konkursów zamkniętych).

Pytanie 3: W związku z informacją (przekazaną przez członków kierownictwa Ministerstwa Rozwoju mediom) o uczestnictwie w przygotowaniu Planu i Strategii podmiotów zewnętrznych, proszę o określenie jaki jest % wkład pracy agencji konsultingowych w oba dokumenty?

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został opracowany w Ministerstwie Rozwoju na podstawie wkładów przygotowanych przez 12 międzyresortowych zespołów roboczych, powołanych w dn. 16 maja br. uchwałą Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. W pracach zespołów brali udział przedstawiciele administracji rządowej, partnerzy społeczno – gospodarczy, przedstawiciele samorządów oraz instytucje i eksperci zewnętrzni. W Ministerstwie Rozwoju departamenty odpowiadające za właściwy obszar tematyczny projektu Strategii zamówiły łącznie 17 ekspertyz, finansowanych ze środków programu operacyjnego Pomoc Techniczna.

Takie wydatkowanie środków pozwala na lepszą realizację zadań analityczno – programowych, w tym przygotowania projektu Strategii i jest dobrym wykorzystaniem możliwości finansowych w tym zakresie. Koszt poszczególnych ekspertyz wahał się od 6 tys. do 19,9 tys. PLN. Zlecenia umowy nie przekraczały kwot przewidzianych w ustawie PZP i były zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie dokonywania wydatków publicznych. Ekspertyzy zostały zlecone naukowcom, jednostkom naukowym i firmom eksperckim.

Ekspertyzy te stanowiły wsparcie naukowe i analityczne dla kształtowania odpowiednich części projektu Strategii, jednakże – co należy stanowczo podkreślić – projekt Strategii nie jest ich odwzorowaniem. Konsultanci zewnętrzni nie opiniowali wersji dokumentu przekazanej do konsultacji społecznych. Była taka możliwość w ramach wspomnianych konsultacji, które trwały do końca września 2016 r. Po ich zakończeniu w Ministerstwie Rozwoju zostanie opracowany ostateczny tekst Strategii uwzględniający zgłoszone uwagi. Po konsultacjach dokument zostanie poddany wszystkim niezbędnym uzgodnieniom, a przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów przewidziane jest na koniec października.

Odpowiadający: Jerzy Kwieciński - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju