piątek, 28 październik 2016

Interpelacja nr 6525 i odpowiedź w sprawie dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT, w tym wpływów z podatku zapłaconego lub pobranego w wyniku kontroli podatkowej czy postępowania kontrolnego

Do ministra finansów.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – lipiec 2016 r. wynika, że wzrosła ściągalność podatku od towarów i usług. Porównując wyniki bieżącego roku do poprzedniego, dochody z podatku od towarów i usług rosną z dynamiką ponad 7%.

Rozumiem, że wyższe dochody z tytułu podatku od towarów i usług, wg Ministerstwa Finansów, są nie tylko efektem wzrostu gospodarczego, ale także wzmożonych kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych, prowadzonych wobec podatników, w tym, w zakresie wyłudzeń podatku od towarów i usług, czy też braku dochowania należytej staranności przez płatników tego podatku.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaką kwotę w dochodach z tytułu podatku od towarów i usług stanowi podatek zapłacony, ale kwestionowany przez podatników (innymi słowy, jaka kwota podatku od towarów i usług została zapłacona przez podatników dopiero w efekcie kontroli podatkowej czy postępowania kontrolnego, ale jest kwestionowana na drodze odwoławczej)?

2. Jak Ministerstwo Finansów szacuje ryzyko, że część z ww. kwot będzie musiała zostać zwrócona podatnikom w rezultacie postępowań skarbowych, czy postępowań sądowo-administracyjnych (w jakich okresach mogą następować zwroty)?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 6525 w sprawie dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT, w tym wpływów z podatku zapłaconego lub pobranego w wyniku kontroli podatkowej czy postępowania kontrolnego

Ministerstwo Finansów na chwilę obecną nie posiada informacji w takim podziale, o jaki Pani Poseł prosi. Należy jednak wskazać, że dochody z podatku od towarów i usług ogółem za 8 m-cy tj. od stycznia do sierpnia 2016 r. wyniosły 86 285,7 mln zł i wzrosły o 7,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wykonanie dochodów w sierpniu br. wyniosło 10 262,6 mln zł i wzrosło o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższe oznacza, że podjęte działania w kierunku uszczelnienia systemu oraz poprawy ściągalności podatku VAT przyniosły pozytywny skutek.

Należy przy tym zaznaczyć, że podejmowane działania mają przede wszystkim na celu eliminację nadużyć podatkowych, a także mobilizację podatników do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Działania kontrolne (ich właściwe ukierunkowanie) mają więc głównie za zadanie dotarcie do czerpiących korzyści z oszustw podatkowych oraz zniechęcenie podatników do posunięć nakierowanych na unikanie opodatkowania.

Odpowiadający: Leszek Skiba - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów