czwartek, 09 luty 2017

Interpelacja nr 8496 i odpowiedź w sprawie zatrzymywania zwrotu naliczonego podatku VAT i konsekwencji z tym związanych

Do ministra finansów.

Ministerstwo Finansów często podkreśla, że w tym roku wrosła ściągalność podatku od towarów i usług. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost ten wynosi 7%. Lepsza ściągalność jest bez wątpienia konsekwencją wprowadzenia przez poprzedni rząd wielu rozwiązań uszczelniających system, np. Jednolitego Pliku Kontrolnego, formuły odwróconego VAT-u na niektóre produkty, przygotowania koncepcji centralnego rejestru faktur i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. To dobrze, że obecny rząd kontynuuje te prace, bo uszczelnianie systemu podatkowego to proces składający się z wielu elementów.

Moje obawy rodzą jednak liczne głosy płynące ze środowiska przedsiębiorców z różnych stron Polski, którzy sygnalizują:

- zatrzymywanie zwrotu naliczonego podatku VAT bez wystarczających przesłanek,

- wzmożone kontrole skarbowe, powołujące się na nową interpretację dotyczącą stawki podatku VAT od dań na wynos gotowych do spożycia.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Ile postępowań kontrolnych zostało rozpoczętych w bieżącym roku? Proszę podać dla porównania liczbę kontroli w takim samym okresie w latach poprzednich.

2. W ilu przypadkach, w ramach kontroli, doszło do zatrzymania podatku VAT?

3. W ilu przypadkach oraz na jaką kwotę ogólną podatnicy kwestionują na drodze odwoławczej kwoty podatku, które zostały zapłacone w efekcie kontroli podatkowej?

4. W ilu przypadkach, w wyniku kontroli, podważono dotychczasowe interpretacje indywidualne, na podstawie których przedsiębiorcy z branży gastronomicznej stosowali inną stawkę VAT, niż wynikająca z tegorocznej interpretacji ogólnej Ministra Finansów? Proszę podać kwotę, jaką zdaniem organów podatkowych przedsiębiorcy powinni w związku ze zmianą interpretacji zwrócić fiskusowi?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 8496 w sprawie zatrzymywania zwrotu naliczonego podatku VAT i konsekwencji z tym związanych

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku VAT sprzedaż „posiłków i dań” przez placówki gastronomiczne może podlegać opodatkowaniu:

  • 5% stawką podatku VAT, w przypadku gdy wykonywane czynności z gastronomii mieszczą  się w grupowaniu PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania (posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji nie są klasyfikowane w tym grupowaniu),
  • 8% stawką podatku VAT, w przypadku gdy wykonywane czynności z gastronomii sklasyfikowane są do grupowania PKWiU 56.10 Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) dla potrzeb określenia właściwej stawki tego podatku w określonych w ustawie sytuacjach odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. W szczególności jest to klasyfikacja określona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.) - dalej: „rozporządzenie PKWiU”.

Zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia PKWiU, zaliczenie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU przedsiębiorca może wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji  w  sprawie  standardów  klasyfikacyjnych  (w  tym  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

W razie wątpliwości natomiast odnośnie interpretowania przepisów podatkowych przedsiębiorca może wystąpić o  interpretację  indywidulną  do  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  (interpretacje w imieniu Ministra wydają upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych). Interpretacje indywidualne są wydawane w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i mają one zastosowanie wyłącznie do stanu rzeczywistego zgodnego z tym opisem. W tym samym zakresie może być oceniana prawidłowość danej interpretacji. Przy czym jak wskazał NSA w wyroku z 7 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1031/14 „Co do zasady (…) klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę i nie powinna być weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym. (…) Skoro wnioskodawca zakwalifikował swoją działalność do określonego grupowania PKWiU, to organ nie jest władny w tym postępowaniu  dokonywać  własnych  ustaleń.  Takie  uprawnienia  będzie  miał  dopiero w ewentualnym postępowaniu podatkowym." (vide również: wyroki NSA  z  dnia  6  sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1298/13 i z dnia 9 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 750/11).

Na etapie postępowania interpretacyjnego ocena prawno-podatkowa przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oparta jest zatem na założeniu, że przedstawiona przez Wnioskodawcę klasyfikacja statystyczna jest prawidłowa. Ustalanie przez organy podatkowe w postępowaniu interpretacyjnym klasyfikacji statystycznej dla towarów lub usług, których dotyczy wniosek o interpretację indywidualną oznaczałoby de facto nieuprawnione kreowanie przez te  organy stanu  faktycznego (zdarzenia przyszłego), którego dotyczy  wniosek o interpretację indywidualną.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji gdy w postępowaniu  interpretacyjnym stanowisko organu upoważnionego do wydawania interpretacji indywidualnych „uzależnione” było od podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towarów lub usług do odpowiedniego grupowania  PKWiU,  co  do  zasady,  interpretacje  takie  zawierały  stosowne  zastrzeżenia i informacje  o wyżej wspomnianym  Komunikacie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Wszelkie  zatem  rozbieżności  pomiędzy  stanem  rzeczywistym,  a  zawartym  we  wniosku   o wydanie interpretacji opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą zostać ujawnione dopiero w wyniku przeprowadzonej u danego podatnika kontroli skarbowej lub podatkowej, a w konsekwencji dopiero po jej przeprowadzeniu może być oceniany zakres ochrony  przysługującej  mu  z  tytułu  wydania  na  jego  rzecz  interpretacji  indywidualnej.   W przypadku ustalenia, iż przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego różni się od stanu rzeczywistego (w tym w zakresie prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU - 10.85 Gotowe posiłki i dania) w sposób mający wpływ na ocenę skutków prawnopodatkowych w  podatku  VAT,  wydana  interpretacja indywidualna  nie  wywołuje  skutków  prawnych, o których mowa w art. 14k i 14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) od samego momentu jej doręczenia.

Jeżeli zatem podatnik stwierdził, że właściwe dla realizowanych przez niego czynności jest sklasyfikowanie ich do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania (organ przyjął tę okoliczność za rzeczywisty element stanu faktycznego), a czynności realizowane przez tego podatnika powinny być faktycznie sklasyfikowane w PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem, wówczas   w   odniesieniu   do   czynności,   które   Wnioskodawca   błędnie zaklasyfikował,  ochrona przewidziana w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej nie  przysługiwała wnioskodawcy od samego początku, tj. doręczenia.

W wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów analizy interpretacji indywidualnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia oraz stwierdzenia istnienia praktyki podawania błędnej klasyfikacji statystycznej przez podmioty z branży gastronomicznej, Minister Finansów w trosce o podatników, celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie wysokości stawki VAT w gastronomii, wydał w dniu 24 czerwca 2016 r. interpretację  ogólną nr PT1.050.3.2016.156, dotyczącą stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne.

W przedmiotowej interpretacji Minister Finansów wyjaśnił m.in., że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85 – Gotowe posiłki i dania.

Minister Finansów na skutek wydania interpretacji ogólnej nie zmienił podejścia, co do wskazywanych przez zainteresowanych we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych klasyfikacji dostawy towarów lub świadczonych usług do poszczególnych grupowań PKWiU. Tak jak dotychczas, w sytuacji gdy zainteresowany dokona kwalifikacji dostawy towarów lub świadczonych usług do poszczególnych grupowań PKWiU, organ upoważniony do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych potraktuje tę kwalifikację jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a co za tym idzie klasyfikacja ta nie będzie weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym.

Odnosząc się natomiast do pytania Pani Poseł „Ile postępowań kontrolnych zostało rozpoczętych w bieżącym roku? Proszę podać dla porównania liczę kontroli w takim samym okresie w latach poprzednich.” przedstawiam poniżej posiadane dane, w rozbiciu na kontrole podatkowe i kontrole skarbowe:

Liczba kontroli wszczętych przez urzędy skarbowe w latach 2014 do 30 listopada 2016 r.

Lata

2014 r.

2015 r.

do 30 listopada 2016 r.

Liczba wszczętych kontroli podatkowych

 

75.963

 

47.477

 

36.172

Liczba kontroli zakończonych przez UKS w latach 2014 do III kw. 2016 r.

Lata

2014 r.

2015 r.

III kw. 2016 r.

Liczba zakończonych

kontroli skarbowych

 

10 105

 

9 412

 

7 117

Odpowiadając na kolejne pytanie zawarte w interpelacji, tj. „W ilu przypadkach, w ramach kontroli, doszło do zatrzymania podatku VAT?” uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2016 r. w wyniku działań organów podatkowych i skarbowych zostało wstrzymanych łącznie 5.356 zwrotów podatku od towarów i usług na łączną kwotę 3.230.684.517,67 zł, w tym wynikających z :

a) czynności sprawdzających – 762 zwroty na kwotę 129.869.356,32 zł;

b) kontroli  i  postępowań  podatkowych  prowadzonych  przez  urzędy  skarbowe  –  4.023 zwroty na kwotę 2.104.658.151,35 zł;

c) kontroli  realizowanych  przez  organy  kontroli  skarbowej  –  571  zwrotów  na  kwotę 996.157.010,00 zł.

Ustosunkowując się natomiast do pytania: „W ilu przypadkach oraz na jaką kwotę ogólną podatnicy kwestionują na drodze odwoławczej kwoty podatku, które zostały zapłacone w efekcie kontroli podatkowej?” przedstawiam posiadane przez Resort Finansów dane w tym zakresie:

Liczba odwołań od decyzji organów kontroli skarbowej oraz kwoty objęte odwołaniami w okresie od 2014 r. do III kw. 2016 r.

Lata

2014 r.

2015 r.

III kw. 2016 r.

Liczba odwołań od wydanych decyzji

5 951

4 916

2 624

Kwota objęta odwołaniami (w mln zł)

2 807,6

4 599,3

4 485,2

Odpowiadający: Marian Banaś - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

 

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z brakiem odpowiedzi na czwarte pytanie, zawarte w mojej interpelacji (nr 8496) z dnia 16 grudnia 2016, na podstawie art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:

W ilu przypadkach, w wyniku kontroli, podważono dotychczasowe interpretacje indywidualne, na podstawie których przedsiębiorcy z branży gastronomicznej stosowali inną stawkę VAT, niż wynikająca z tegorocznej interpretacji ogólnej Ministra Finansów? Proszę podać kwotę, jaką zdaniem organów podatkowych przedsiębiorcy powinni w związku ze zmianą interpretacji zwrócić fiskusowi?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 8496 w sprawie zatrzymywania zwrotu naliczonego podatku VAT i konsekwencji z tym związanych

W ilu przypadkach, w wyniku kontroli, podważono dotychczasowe interpretacje indywidualne, na podstawie których przedsiębiorcy z branży gastronomicznej stosowali inną stawkę VAT niż wynikająca z tegorocznej interpretacji ogólnej Ministra Finansów? Proszę podać kwotę, jaką zdaniem organów podatkowych przedsiębiorcy powinni w związku ze zmianą interpretacji zwrócić fiskusowi?

Na wstępie chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że interpretacje indywidualne są wydawane w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i mają one zastosowanie wyłącznie do stanu rzeczywistego zgodnego z tym opisem. Wszelkie zatem rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym, a zawartym we wniosku  o wydanie interpretacji opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą zostać ujawnione dopiero w wyniku przeprowadzonej u danego podatnika kontroli skarbowej lub podatkowej, a w konsekwencji dopiero po jej przeprowadzeniu może być oceniany zakres ochrony  przysługującej  mu  z  tytułu  wydania  na  jego  rzecz  interpretacji  indywidualnej.    W przypadku ustalenia, iż przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego różni się od stanu rzeczywistego (w tym w zakresie prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU - 10.85 Gotowe posiłki   i   dania)   w   sposób   mający   wpływ   na   ocenę   skutków   prawnopodatkowych     w  podatku  VAT,  wydana  interpretacja   indywidualna  nie  wywołuje  skutków  prawnych,     o których mowa w art. 14k i 14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa    (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) od samego momentu jej doręczenia.

Odnosząc się zaś bezpośrednio do pytania Pani Poseł pragnę poinformować, że od momentu opublikowania interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PT1.050.3.2016.156 z dnia 24 czerwca 2016 r., dotyczącej stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, do końca 2016 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 32 kontrole, w których kontrolujący zakwestionowali możliwość zastosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej innej stawki podatku VAT, niż wynikająca       z wyżej powołanej interpretacji ogólnej. W wyniku tych kontroli ustalono uszczuplenia w ww. zakresie na łączną kwotę 11.239.948 zł.

Odpowiadający: Marian Banaś - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów