poniedziałek, 09 styczeń 2017

Interpelacja nr 8498 i odpowiedź w sprawie wyjaśnienia przepisów przejściowych ustawy wprowadzającej nowe wymogi dokumentacyjne z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osó

Do ministra finansów.

W trosce o dobro podatników i jednolitą interpretację przepisów prawa podatkowego zwracam się do Pana Ministra w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi od dnia 1 stycznia 2017 roku regulowanych ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów przejściowych z ustawy wprowadzającej nowe wymogi dokumentacyjne z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015. poz. 1932).

Zgodnie z art. 10 ustawy wprowadzającej nowe wymogi dokumentacyjne z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015. poz. 1932) wymienione poniżej przepisy będą zobowiązywały do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Art. 10. „Przepisy art. 25 ust. 5a, art. 25a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8, art. 30d ust. 1 i art. 45 ust. 9 i 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 9a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8, art. 11 ust. 5a, art. 19 ust. 4 i art. 27 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.”

Jednak zgodnie z art. 11 tejże ustawy, jeśli transakcja (lub inne zdarzenie) została rozpoczęta, ale niezakończona przed 1 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w nowym brzmieniu.

Art. 11. „Do transakcji oraz innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane po dniu 31 grudnia 2016 r.”

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Jak należy rozumieć ww. przepisy w przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym (przykładowo: rok podatkowy rozpoczyna się 1 lutego 2016 i trwa do 31 stycznia 2017, kolejny rok podatkowy rozpoczyna się 1 lutego 2017 r.) a transakcje podatnika z podmiotami powiązanymi polegają na zakupie lub sprzedaży towarów lub usług w ramach stałej współpracy?

2. Czy, zdaniem Pana Ministra, rozpatrując nowe przepisy łącznie, należy wziąć pod uwagę po pierwsze przepis art. 10, wprowadzający nowe wymogi dokumentacyjne, zgodnie z którym nowe przepisy stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, od 1 lutego 2017 r.), a dopiero w następnej kolejności rozpatrywać przepis art. 11, zgodnie z którym w przypadku transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2017 r. nowe przepisy stosuje się do tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane po 31 grudnia 2016 r.?

Innymi słowy, czy, zdaniem Pana Ministra właściwe jest stwierdzenie, że w przypadku, gdy rok podatkowy podatnika nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, dokumentację podatkową transakcji (lub innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r., sporządza się zgodnie z nowymi przepisami począwszy od nowego roku podatkowego podatnika, rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, od 1 lutego 2017 r.), a jednocześnie dokumentację podatkową tych transakcji (lub innych zdarzeń) za okres pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a dniem, w którym rozpoczyna się nowy rok podatkowy (czyli w przytoczonym powyżej przykładzie, pomiędzy 1 a 31 stycznia 2017 r.) sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami?

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 8498 w sprawie wyjaśnienia przepisów przejściowych ustawy wprowadzającej nowe wymogi dokumentacyjne z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W związku z interpelacją z dnia 16 grudnia 2016 r. Pani Poseł Izabeli Leszczyny, w sprawie przepisów   przejściowych   (przyjętej   przez   Sejm   poprzedniej   kadencji)   ustawy   z   dnia   9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy     o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932) uważam, że można podzielać zaprezentowane przez Panią Poseł rozumienie przepisów. Mianowicie,  również  w  mojej  opinii  art.  10  i  art.  11  ww.  ustawy  powinny  być  czytane  w opisanym przez Panią Poseł przypadku łącznie. Innymi słowy można przyjąć, że  dokumentację podatkową do transakcji (lub innych zdarzeń) rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. sporządza się zgodnie z nowymi zasadami dokumentowania wprowadzonymi ww. ustawą z dnia 9 października 2015 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Odpowiadający: Paweł Gruza - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów