środa, 10 maj 2017

Interpelacja nr 11902 i odpowiedź w sprawie odmów wydania indywidualnych interpretacji podatkowych

Do ministra finansów.

Chaos, jaki na początku tego roku zapanował w administracji skarbowej mocno dotknął podatników. Brak regulaminów organizacyjnych urzędów, brak stosownych upoważnień, późne powołania zastępców naczelników, niedziałające ze względu na niewprowadzenie nowych komórek organizacyjnych systemy kancelaryjne, czy wreszcie wygaszenie umów wszystkim pracownikom urzędów i izb skarbowych - na to wszystko zwracali uwagę pracownicy administracji skarbowej oraz przedsiębiorcy.

Zmiany kadrowe, to nie jedyne aspekty niedobrej zmiany w aparacie skarbowym. Obecnie coraz większe niepokoje budzi fakt odmawiania wydania interpretacji indywidualnych. Fiskus bardzo często powołuje się w takich przypadkach na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Problem ten dotyka przedsiębiorców i jest zjawiskiem niekorzystnym dla rozwoju polskiej gospodarki, której podstawą jest przecież mała i średnia przedsiębiorczość.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. W ilu przypadkach, od momentu wejścia w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania, odmówiono podatnikom wydania interpretacji indywidualnych? Jakie były powody odmowy?
2. W ilu przypadkach odmowa wydania interpretacji spowodowała złożenie zażalenia, a następnie skargi do sądu?
3. Ile do tej pory wydano opinii zabezpieczających?
4. W ilu przypadkach odmówiono wydania opinii zabezpieczającej i z jakich powodów?
5. Ilu dotychczasowym (przed wejściem w życie ustawy o KAS) pracownikom służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej nie zaproponowano nowych warunków pracy? Proszę o przedstawienie informacji z podziałem na województwa.

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 11902 w sprawie odmów wydania indywidualnych interpretacji podatkowych

Wątpliwości opisane w interpelacji dotyczą dwóch zagadnień: stosowanie przez organy podatkowe przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz skutków kadrowych wprowadzenia reformy administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby  Celnej, tj. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.

Pytanie 1.

W ilu przypadkach, od momentu wejścia w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania, odmówiono podatnikom wydania interpretacji indywidualnych? Jakie były powody odmowy?

Odpowiedź:

Od 15 lipca 2016 roku do 27 kwietnia 2017 roku wydano 584 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 14b § 5b ustawy Ordynacja podatkowa (dz. U. z 2017 r., poz. 201). Powodem wydania postanowień o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 14b § 5b ustawy Ordynacja podatkowa są opinie, o których mowa w §5c tego przepisu,  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (a przed 1 marca 2017 r. Ministra Finansów) stwierdzające, że w zakresie elementów zawartych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

Pytanie 2.

W ilu przypadkach odmowa wydania interpretacji spowodowała złożenie zażalenia, a następnie

skargi do sądu?

Odpowiedź:

Do dnia 27 kwietnia 2017 roku w 239 przypadkach złożono zażalenia na ww. postanowienie,      a w 93 przypadkach skargę do sądu administracyjnego.

Pytanie 3.

Ile do tej pory wydano opinii zabezpieczających?

Odpowiedź:

Od momentu wejścia w życie przepisów dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (tj. od 15 lipca 2016 roku) rozpatrzone zostały cztery wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej, a dwa kolejne są w trakcie analizy.

Pytanie 4.

W ilu przypadkach odmówiono wydania opinii zabezpieczającej i z jakich powodów?

Odpowiedź:

Uprzejmie   informuję   Pana   Marszałka,   że   dotąd,   nie   została   wydana   żadna   opinia

zabezpieczająca.

W przypadku dwóch wniosków wydane zostało postanowienie o pozostawieniu bez  rozpatrzenia, gdyż po bezskutecznym wezwaniu wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych złożonych wniosków. Natomiast w dwóch pozostałych przypadkach odmówiono wydania opinii zabezpieczającej.

Powodem odmów był fakt, że z okoliczności przedstawionych we wnioskach wynikało, że opisane czynności spełniały ustawowe kryteria unikania opodatkowania określone w art. 119a Ordynacji podatkowej. Sytuacja taka ma miejsce kiedy czynność (lub zespół powiązanych ze sobą czynności) została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej,       a sposób działania był sztuczny.

Działania opisane w złożonych wnioskach o wydanie opinii zabezpieczającej można było zatem uznać za przejaw agresywnej optymalizacji podatkowej.

Mechanizmy poddawane ocenie w tych wnioskach zostały skonstruowane w taki sposób, by nie kolidować wprost z przepisami materialnymi ustawy podatkowej, natomiast wykorzystywać relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi przepisami, mnożąc różnego rodzaju działania oraz wykorzystując specyfikę różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również poprzez tworzenie, przekształcanie, czy likwidację spółek) dla osiągniecia korzystnej pozycji podatkowej.

Charakterystyczne jest również, że zastosowane mechanizmy działania polegały na tworzeniu wieloetapowych struktur, w sytuacji gdy ten sam rezultat gospodarczy można było osiągnąć w sposób prostszy i szybszy, z tym że wtedy nie powstałaby - często bardzo znaczna - korzyść podatkowa.

W okolicznościach przedstawionych w złożonych wnioskach o wydanie opinii zabezpieczających,   osiągnięta  korzyść  podatkowa  byłaby  zatem  sprzeczna  z  przedmiotem   i celem przepisów podatkowych – co należy utożsamiać z intencją ustawodawcy kształtującego zakres obciążeń podatkowych. W świetle obowiązujących regulacji – w sytuacji stwierdzenia tego typu okoliczności w złożonych wnioskach – obligatoryjna była odmowa wydania opinii zabezpieczającej.

 

Pytanie 5.

Ilu dotychczasowym (przed wejściem w życie ustawy o KAS) pracownikom służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej nie zaproponowano nowych warunków pracy? Proszę o przedstawienie informacji z podziałem na województwa.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, składanie pracownikom/funkcjonariuszom propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, nastąpić ma najpóźniej do dnia 31 maja 2017 r. Z tego względu, w chwili obecnej, wskazanie liczby funkcjonariuszy/ pracowników, którym nie zaproponowano nowych warunków zatrudnienia/pełnienia służby nie jest możliwe.

Podanie dokładnych danych, o których mowa w pkt 5 interpelacji, możliwe będzie dopiero po dniu 31 maja 2017 r. Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że jednym z założeń kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej jest założenie, aby w jednostkach organizacyjnych KAS były zatrudnione oraz pełniły służbę osoby, które mają nie tylko odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale również spełniające wymagania związane z właściwą postawą moralną.

Wyrazem powyższych  dążeń  są  regulacje  zawarte  w  ustawie  z  dnia  16  listopada  2016  r.  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej,  statuujące  zakaz  pełnienia  służby  albo  zatrudniania   w  jednostkach  organizacyjnych  KAS  osób  pełniących  służbę  zawodową  lub  pracujących   w organach bezpieczeństwa państwa albo współpracujących z tymi organami. Z tego względu pracownicy i funkcjonariusze, którzy z mocy art. 165 albo 167 ustawy – Przepisy  wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszami Służby Celno - Skarbowej, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., mieli obowiązek złożenia, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz oświadczenia lustracyjnego.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art 25 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.   o Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialni za realizację polityki kadrowej są dyrektorzy izb administracji skarbowej i to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za propozycje pracy/służby dla pracowników/funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych. Propozycje pracy bądź służby powinny opierać się na przepisach   prawa   oraz   być   transparentne   i   sprawiedliwe   dla   wszystkich   pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Z tego też względu proces składania propozycji pracy lub służby jest monitorowany i objęty szczególnym nadzorem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wszelkie nieprawidłowości mające miejsce w tym procesie będą stanowiły podstawę do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych.

Odpowiadający: Paweł Cybulski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów